Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Trzeciakowskiej


Zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Trzeciakowskiej

Białystok, dn. 30 października 2017 r.

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii i Nauk Politycznych wraz z Przewodniczącą Komisji Doktorskiej Historii XX w., powołanej przez RN IHiNP, zawiadamia, iż dnia 9 listopada 2017 r. o godzinie 11.00 w sali 46 w budynku przy Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Sylwii Trzeciakowskiej

Temat pracy:

Wojewódzki Oddział Państwowego Urzędu
Repatriacyjnego w Białymstoku w latach 1945-1950

Promotor:   dr hab. Daniel Boćkowski (Uniwersytet w Białymstoku)

Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Wolsza (Instytut Historii PAN)

dr hab. Albin Głowacki (Uniwersytet Łódzki)

Praca została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Historyczno-Socjologicznego, PI. NZS 1. Streszczenie rozprawy oraz recenzje są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej:

 

Recenzje i streszczeniaKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie