Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Workshop – „Rewolucja militarna jako czynnik modernizacyjny w Rzeczypospolitej szlacheckiej”


Workshop – „Rewolucja militarna jako czynnik modernizacyjny w Rzeczypospolitej szlacheckiej”

Zakład Historii Nowożytnej Powszechnej IHiNP UwB oraz Centrum Badań Struktur Społecznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej serdecznie zapraszają na Workshop zatytułowany „Rewolucja militarna jako czynnik modernizacyjny w Rzeczypospolitej szlacheckiej”. Konferencja odbędzie się 9 listopada 2018 r. w budynku Wydziału Historii i Nauk Politycznych UwB (Plac NZS 1, Białystok).

Przewidzianych jest pięć referatów trwających po 20 minut i 20-minutowe dyskusje po każdym z wystąpień.

Organizatorzy:

Karol Łopatecki, tel. 695745771, e-mail: karollopatecki@gmail.com

Piotr Guzowski, e-mail: guzowski@uwb.edu.pl

Radosław Poniat, e-mail: r.poniat@gmail.com

 

Pobierz program

9.30 -10.10

dr Piotr Guzowski (UwB), Obciążenia duchowieństwa na rzecz skarbu w okresie  kryzysów finansowych w okresie jagiellońskim.

10.10 – 10.50

dr hab. Aleksander Bołdyrew (UŁ), Przezbrojenie wojska polskiego na przełomie średniowiecza i nowożytności (1454-1576/1586) jako przejaw rewolucji militarnej?

10.50 – 11.30

dr hab. Karol Łopatecki (UwB), Czy możliwe jest ustalenie wskaźnika relacji pomiędzy rewolucją wojskową a modernizacją państw w epoce wczesnonowożytnej? Przykład I wojny północnej.

11.30-12.10

dr Przemysław Gawron (UKSW), Koszty wystawienia regimentu piechoty cudzoziemskiej w Wielkim Księstwie Litewskim w I połowie XVII wieku.

12.10-12.50

mgr Jan Sowa (UW), Ile wynosił dług Rzeczypospolitej wobec wojska koronnego w przededniu konfederacji Piotra Bogusława Baranowskiego? Skuteczność zdecentralizowanego systemu finansowania wojska koronnego.

Przerwa do 13.30

 

13.30 – 14.30

Obrady zespołu w ramach projektu: „Rewolucja militarna jako czynnik modernizacyjny skarbowości i organizacji państwa polsko-litewskiego na tle europejskim”.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie