Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Tarasa Shumeyko 17 stycznia 2019 r.


Zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Tarasa Shumeyko 17 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii i Nauk Politycznych wraz z Viceprzewodniczącym Komisji Doktorskiej Historii do końca XVIII w., powołanej przez RN IHiNP, zawiadamia, iż dnia 17 stycznia 2019 r. o godzinie 9.00 w sali 48 w budynku przy Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów
1 w Białymstoku odbędzie się:

 publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Tarasa Shumeyko

  1. „Słowo o prawie i łasce” Iłariona Kijowskiego
    jako traktat polemiczny. Studium źródłoznawcze

 Promotor: dr hab. Dariusz K. Dąbrowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Recenzent: prof. dr hab. Maciej Salamon (UPJPII Kraków)

Recenzent: dr. hab. Aleksander Paroń (IAiE PAN Wrocław)

          Praca została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Historyczno-Socjologicznego, Pl. NZS 1. Streszczenie rozprawy oraz recenzje są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej: http://historia.uwb.edu.pl/badania/recenzje%20i%20streszczenia/Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie