Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Konferencja jubileuszowa Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku


Konferencja jubileuszowa Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku

Pobierz

Granice i pogranicza. Historia i współczesność

Piątek, 15 czerwca 2018 r.

11.00 – 13.00   Uroczystość 70 – lecia urodzin prof. dr. hab. Jana Tęgowskiego

13.00 – 14.00   Spotkanie koktajlowe

14.30 – 15.30 – Uroczyste obchody 50 – lecia studiów historycznych w Białymstoku

 

 Konferencja naukowa: Granice i pogranicza. Historia i współczesność (aula)

15.30 – 17.25

Bożena Czwojdrak (Katowice), Kształtowanie się dworów późnośredniowiecznych władców w Polsce. Zarys problemu

Piotr Łozowski (Białystok), Granica gospodarcza między Starą a Nową Warszawą w późnym średniowieczu

Emil Kalinowski (Warszawa), Podlasie w XVI w. W stronę integracji z Koroną

Piotr Guzowski (Białystok), Podlasie w systemie skarbowym Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony w XVI w.

Mariusz Drozdowski (Białystok), Granice kompromisu. Wokół prób rozwiązania problemu kozackiego przez Rzeczpospolitą w latach 1648 -1659

 Dyskusja

 

17.35 – 18.35

Jonas Drungilas (Wilno), Przypadki lituanizacji nazwisk (z przyrostkiem -aitis) szlachty polskiego pochodzenia w Litwie w XVII–XVIII wieku

Przemysław Sianko (Białystok), Rozgraniczenie mazowiecko-litewskie 1358 r. – nowe  ustalenia

 Tomasz Jaszczołt (Warszawa), Opis granic bielsko-grodzieńskich z dobrami goniądzkimi z 1529 r. – nowe źródło

 

18.45 – 20.00

 Ihor Skoczylas (Lwów), Czy Litwa i Polska – to ta sama Ojczyzna? Granice oraz pogranicza geograficzne i kulturowe w metropolii kijowskiej obrządku słowiańsko-bizantyńskiego (XIV–XVIII wieków.)

 Paweł Krokosz (Kraków), W stronę nowych mórz. Ekspansja terytorialna Rosji za panowania Piotra I.

 Karol Łopatecki (Białystok), Obwód Białostocki 1807 – 1842. Pogranicze systemów prawnych

 Dyskusja

 

20.00 – Uroczysta kolacja


Sobota, 16 czerwca 2018 r.

Sekcja I, sala 108A

9.00 –  10.40

Святлана Марозава (Grodno), Брэсцкая царкоўная ўнія 1596 г. як з’ява культурна-цывілізацыйнага памежжа

 Wioletta Zielecka (Toruń), Czynniki integrujące i dezintegrujące prawosławną społeczność diecezji przemyskiej w XVII wieku

Jakub Grodzki (Białystok), Dystrykt podlaski Kościoła ewangelicko-reformowanego w Wielkim Księstwie Litewskim w pierwszej połowie XVII w. Specyfika organizacyjna

Andrzej Buczyło (Warszawa), Konwersje wiernych z Kościoła unickiego do Kościoła rzymskokatolickiego na terenie Podlasia i powiatu brzeskiego w XVIII w. – wybrane przykłady

Dyskusja

 

11.00 – 12.20

Krzysztof Boroda (Białystok), Miary zbożowe a granice stref gospodarczych w Królestwie Polskim w połowie XVI wieku

Mariusz Balcerek (Toruń), Rzeka Dźwina w czasach nowożytnych. Granica, przeszkoda i szlak handlowy

 Paweł Jeziorski (Toruń), Szlachta koronna i litewska w Inflantach Polskich (XVI-XVIII wieku).  Przyczynek do badan nad migracjami w dawnej Rzeczypospolitej

Teresa Rączka – Jeziorska (Toruń), Migracje zarobkowe czy intelektualne? Przykład guwernerów na dworach dawnych Inflant Polskich (XVIII-XIX w.).

 

12.30 – 14.00

Monika Kozłowska (Białystok), Przybysze spoza granic miasta na kartach najstarszych białostockich ksiąg miejskich

 Janusz Danieluk (Białystok), Majątki instrukcyjne w zachodnich powiatach Guberni Grodzieńskiej

 Татьяна Воронич (Mińsk), Экономическая преступность в беларуских городах  в конце 19-начале 20 веков

Dyskusja

 

 Sekcja II, sala 121

 9.00 – 10.00

Christhardt Henschel (Warszawa), Region rdzennie polski czy „Neuland” dla Prus Wschodnich? Północne Mazowsze w niemieckich i polskich koncepcjach przestrzennych (1918-1945)

Сяргей Марозаў (Grodno), Апошні з Магікан гістарычнай Літвы

 Katarzyna Sokół (Białystok), Wytyczanie granicy polsko-radzieckiej po II Wojnie Światowej na terenie ówczesnego woj. białostockiego (lata 1944-1948). Doświadczenia mieszkańców

 

10.10 – 11.30

 Zbigniew Zyglewski (Bydgoszcz), Polskie znaki graniczne granicy polsko-radzieckiej z lat 1946-1947

 Vitalija Stravinskienė (Wilno), Wymiana ludności, której nie było: migracje między Litwą a Polską w latach 1944–1947

 Oksana Voytyuk (Białystok), Procesy migracyjne na Ukrainie po 2014 roku

 Dyskusja


11.40 – 12.40

 Святлана Сілава (Grodno), Праваслаўнае прыходскае святарства Заходняй Беларусі ў другой палове 40-х – 50-х гг. ХХ ст. і яго стасункі з савецкімі дзяржаўнымі і грамадскімі ўстановамі

 Andrzej Sadowski (Białystok), Tożsamość mieszkańców małych miast pogranicza polsko-żydowskiego na przykładzie województwa białostockiego

Algis Kasperavičius (Wilno), Relacje litewsko-polskie w ostatnich dziesięcioleciach zależności Litwy

 

12.50 – 14.00

 Joanna Sadowska (Białystok), Rzeczywistość polsko-radzieckich bezpośrednich kontaktów transgranicznych w latach 70.-80. XX wieku

Anatoli Lysiuk (Brześć), Rozwój zrównoważonego turyzmu w przygranicznych regionach Białorusi i Polski: problemy i perspektywy

Maria Sokolovskaja (Brześć), Local Agenda 21 as a factor of Brest region near-border development

DyskusjaKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie