Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychAktualności • Konkurs na stanowisko: adiunkta naukowego (postdoc) w projekcie: „Społeczne i gospodarcze znaczenie obozów i garnizonów wojskowych w państwie polsko-litewskim(XVI-XVIII wiek)”


Konkurs na stanowisko: adiunkta naukowego (postdoc) w projekcie: „Społeczne i gospodarcze znaczenie obozów i garnizonów wojskowych w państwie polsko-litewskim(XVI-XVIII wiek)”

Dziekan Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku

ogłasza konkurs na stanowisko: adiunkta naukowego (postdoc) w projekcie:

„Społeczne i gospodarcze znaczenie obozów i garnizonów wojskowych w państwie polsko-litewskim(XVI-XVIII wiek)”.

Kandydaci winni złożyć w pok. 115 Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, 15 – 420 Białystok ul. Pl. Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, następujące dokumenty:

– podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora

– kwestionariusz osobowy

– życiorys naukowy

– zaświadczenie o nadaniu stopnia doktora lub odpis dyplomu doktorskiego

– wykaz osiągnięć naukowych zawierający listę publikacji

Wymagania w stosunku do Kandydata: stopień doktora nauk prawnych lub humanistycznych; publikacje z zakresu historii prawa wojskowego i dyscypliny wojskowej w Rzeczpospolitej Obojga Narodów; doświadczenie w prowadzeniu badań z historii  społecznej lub gospodarczej; umiejętność analizy i edycji tekstów wczesnonowożytnych; doświadczenie w realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN lub NPRH.

Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę na stanowisku postdoc (adiunkta naukowego) na jeden rok (12 miesięcy).

Orientacyjny czas rozpoczęcia zatrudnienia: 1 października 2020.

Opis zadań:

Kwerendy biblioteczne i archiwalne w celu zgromadzenia źródeł i ich elektronicznych kopii niezbędnych do realizacji projektu i stworzenia odpowiedniej bibliografii

Przeniesienie informacji ze źródeł archiwalnych i ich skanów do baz danych.

Historyczne opracowanie tekstów źródłowych i statystyczna analiza informacji z baz danych

Termin składania dokumentów upływa dnia 10 września 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia 15 września 2020 r.

Kandydaci, których oferty nie zostały zaakceptowane przez Komisję Konkursową nie będą poinformowani o wynikach postępowania.

Białystok, 11.08.2020 r.Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie