Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychAktualności • PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW MOST


PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW MOST

31 października  – 30 listopada

REKRUTACJA

Na semestr letni roku akademickiego 2019/2020

Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST to program wymiany studentów uniwersytetów polskich umożliwiający odbywanie studiów semestralnych lub rocznych na wybranej przez studenta uczelni. Program oparty jest na zasadach wypracowanych w Programie Erasmus. Regulamin programu opracowała na zlecenie KRUP grupa prorektorów, wchodząca w skład Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia.


Aktualnie jego uczestnikami są wszystkie uczelnie będące sygnatariuszami Porozumienia na Rzecz Jakości Kształcenia:

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Śląski
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Zielonogórski

Uczelnie stowarzyszone z Uniwersytecką Komisją Kształcenia:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Akademia Sztuki w Szczecinie
 • Akademia Sztuki Wojennej
 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • oraz Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 • Politechnika Gdańska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

 

   Uniwersytet im. Adama Mickiewicza                      Uniwersytet Warszawski                             Uniwersytet Wrocławski
                        w Poznaniu
        Zarządzanie i prawo w biznesie –                   Prawo – 10 wolnych miejsc                      Ekonomia I-go st. – 5 wolnych miejsc
                 wolne miejsca                               Chemia I-go st. – 20 wolnych miejsc                        Prawo – 10 wolnych miejsc     

     Administracja – 2 wolne miejsca       Filologia polska I-go st. – 3 wolne miejsca   Stosunki międzynarodowe – 3 wolne miejsca


 

                Uniwersytet Gdański                                               Uniwersytet Śląski                                         Uniwersytet Jagielloński
w Katowicach                                                         w Krakowie

    Pedagogika I-go st. – 5 wolnych miejsc          Fizyka I-go st. – 6 wolych miejsc               Historia I-go st. – 3 wolne miejsca
Informatyka I-go st. – 5 wolnych miejsc    Kulturoznawstwo I-go st. – 2 wolne miejsca    Socjologia   – 10 wolnych miejsc          Biologia I-go st. – 5 wolnych miejsc           Filolgia polska I-go st. – 2 wolne miejsce          Prawo – 10 wolnych miejsc


    Uniwersytet Mikołaja Kopernika                                Uniwersytet Łódzki                         Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Toruniu                                                                                                                                           w Lublinie

 Historia I-go st. – 10 wolnych miejsc    Filologia angielska I-go st. –  wolne miejsca   Socjologia II-go st. – 5 wolnych miejsc 

Praca socjalna I-go st. – 3 wolne miejsca  Logistyka I-go st. – 4 wolne miejsca        Matematyka w finansach I-go st. – 3 wolne miejsca
  Ekonomia I-go st. – 3 wolne miejsca       Ochrona środowiska I-go st. – 6 wolnych miejsc       Historia I-go st. – 2 wolne miejsca 


     

       Uniwersytet Kazimierza Wielkiego      Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

                       w Bydgoszczy                                                     w Warszawie                                                        w Olsztynie

      Biologia I-go st. – 4 wolne miejsca         Filologia polska I-go st. – 10 wolnych miejsc     Stosunki międzynarodowe I-go st. –
Praca socjalna
 I-go st. – 4 wolne miejsca    Filozofia I-go st. – 10 wolnych miejsc                              5 wolnych miejsc

     Socjologia I-go st. – 4 wolne miejsca                     Prawo – 10 wolnych miejsc          Filologia rosyjska I-go st. – 5 wolnych miejsc     


 

          Uniwersytet Jana Kochanowskiego                            Katolicki Uniwersytet Lubelski                     Uniwersytet Szczeciński
w Kielcach                                                                           Jana Pawła II

       Matematyka I-go st. – 4 wolne miejsca          Filologia romańska I-go st. – 3 wolne miejsca      Logistyka I-go st. – 2 wolne miejsca
        Zarządzanie I-go st. – 3 wolne miejsca             Kognitywistyka I-go st. – 2 wolne miejsca          Ekonomia I-go st. – 7 wolnych miejsc
      Chemia I-go st. – 4 wolne miejsca                     Socjologia I-go st. – 3 wolne miejsca       Bezpieczeństwo narodowe I-go st. – 3 wolne miejsca   

(Podana powyżej liczba wolnych miejsc dotyczy wybranej oferty na semestr zimowy i cały rok akademicki 2019/2020)

 

 

Program mobilności opiera się na prostym założeniu. Uniwersytety zgłaszają do międzyuczelnianej puli ofertę miejsc na poszczególnych kierunkach studiów i specjalnościach. W ramach, tej puli studenci wszystkich uniwersytetów dokonują wyboru miejsca studiów – uczelni i kierunku studiów. Wszystkie uczelnie biorące udział w programie mają możliwość wysyłania i przyjmowania studentów.

Program MOST daje możliwość odbywania na uczelni przyjmującej studiów semestralnych lub rocznych na macierzystym lub pokrewnym kierunku. Dokonanie wyboru długości studiów następuje przez studenta wraz z wyborem deklarowanej uczelni i kierunku studiów.


Wymagania

Studia w ramach Programu MOST może podjąć student:
– jednolitych studiów magisterskich po ukończeniu II semestru studiów
– studiów pierwszego stopnia po ukończeniu I semestru studiów
– studiów drugiego stopnia po ukończeniu I semestru studiów

Z aplikacji do programu mogą skorzystać będący również na II semestrze jednolitych studiów magisterskich – w przypadku podjęcia studiów w kolejnym roku akademickim oraz studenci będący na I semestrze studiów pierwszego lub drugiego stopnia – w przypadku podjęcia studiów w semestrze letnim.

Warunkiem koniecznym podjęcia studiów na innej uczelni jest zaliczenie przez studenta roku lub semestru poprzedzającego wyjazd w zależności okresu aplikacji, oraz uzgodnienie z dziekanem macierzystym Porozumienia o programie zajęć.


Procedura aplikacji

W ramach programu obowiązują dwa terminy, w których student może ubiegać się o wyjazd:

– „wiosenny” od 15 kwietnia do 15 maja (umożliwia podjęcie studiów w całym kolejnym roku akademickim lub tylko semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego, od 1 października),

– „jesienny” od 31 październik do 30 listopada (umożliwia podjęcie studiów tylko w semestrze letnim danego roku akademickiego, tzn. od lutego, dokładną datę określa organizacja roku akademickiego).

 

Oferta wolnych miejsc aktualizowana jest dwa razy w roku akademickim 15 kwietnia i 31 października.

Podstawą ubiegania się o wyjazd w ramach MOSTu, jest zapoznanie się z ofertą wolnych miejsc na stronie https://most.uka.uw.edu.pl/ oraz założenie konta rekrutacyjnego. Po wyborze uczelni i kierunku studiów/ specjalności należy wydrukować wniosek, uzyskać zgodę prodziekana na wyjazd. Zaakceptowany przez prodziekana wniosek należy dostarczyć do Działu Spraw Studenckich UwB, odpowiednio najpóźniej do 22 maja lub do 5 grudnia. Rozdziałem wybranych miejsc zajmuje się Uniwersytecka Komisja Kształcenia w Poznaniu, która informuje uczelnie o podjętej decyzji do 30 czerwca lub 31 grudnia.


Program studiów

Do chwili rozpoczęcia studiów na wybranym uniwersytecie, student zobowiązany jest uzgodnić „Porozumienie o programie zajęć”, oraz skontaktować się z osoba koordynującą Program MOST na wybranej uczelni. Realizacja studiów na wybranym Uniwersytecie rozpoczyna się zgodnie z obowiązującą na uczelni organizacją roku akademickiego. Podstawą odbywania studiów w ramach MOSTu jest realizowanie indywidualnego programu studiów, student ma możliwość wyboru przedmiotów w oparciu o program oferowany przez uniwersytet przyjmujący. Realizowane zajęcia nie powinny wykraczać poza przedmioty kierunku, specjalności, którą student wybrał. Student nie jest zobowiązany do uczestniczenia na uczelni przyjmującej w zajęciach obowiązkowych i fakultatywnych niezbędnych do zaliczenia roku akademickiego na danym kierunku, lecz dowolnego ich zestawienia odpowiadającemu jego zainteresowaniom lub potrzebom w oparciu o przedmioty obowiązkowe i fakultatywne dające zaliczenie roku na wydziale macierzystym.

Program studiów musi zapewniać uzyskanie min. 30 punktów ECTS za semestr i min. 60 punktów ECTS za rok. Realizacja określonych przedmiotów w ramach MOSTu wymaga zgody dziekana wydziałumacierzystego oraz przyjmującego.

Każdorazowa zmiana zawartego wcześniej porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej oraz zgody dziekana lub prodziekana wyrażonej w formie podpisu na dokumencie Aneks do Porozumienia o programie zajęć.

Zaliczenie realizowanych przedmiotów

Zaliczenie wybranych przedmiotów odbywa się w trakcie sesji egzaminacyjnej, odnotowując ten fakt w karcie egzaminacyjnej. Karta egzaminacyjna jest podstawą do wydania przez uczelnie przyjmującą „Karty okresowych osiągnięć”.
„Karta okresowych osiągnięć” stanowi podstawę do zaliczenia realizowanych przedmiotów przez dziekana odpowiedniego wydziału uczelni macierzystej. Na podstawie „Karty okresowych osiągnięć” dziekanat uczelni macierzystej dokonuje stosownego wpisu do albumu studenta.

W przypadku pojawienia się różnic programowych a co za tym idzie nie możliwości zaliczenia roku studiów, brakujące punkty ECTS, przedmioty obowiązkowe lub fakultatywne, student może zaliczyć na macierzystym wydziale. Zaliczenie może odbyć się podczas sesji egzaminacyjnej lub w kolejnym semestrze.

Uzyskane zaliczenia w trakcie studiów w ramach Programu MOST są uwzględniane przy obliczaniu średniej z danego roku studiów, jak również średniej z całego toku studiów.


Rekrutacja krok po kroku

 

KROK 1 – Na stronie internetowej https://most.uka.uw.edu.pl/ zapoznaj się z ofertą wolnych miejsc – od 15 kwietnia i 1 listopada
KROK 2 – Załóż konto rekrutacyjne podając niezbędne dane, zgodnie z procedurą – od 15 kwietnia do 15 maja lub od 31 października  do 30 listopada
KROK 3 – Wybierz uczelnie, kierunek jeżeli jest to konieczne również specjalność
KROK 4 – Wydrukuj wniosek i przedstaw go prodziekanowi wydziału macierzystego w celu jego zaopiniowania
KROK 5 – Zaopiniowany wniosek dostarcz do Działu Spraw Studenckich – najpóźniej do 22 maja lub do 5 grudnia
KROK 6 – Oczekuj decyzji biura UKK w sprawie zakwalifikowania na studia na wybrany Uniwersytet – do 30 czerwca lub do 31 grudnia
KROK 7 – Przedstaw „Porozumienie o programie zajęć” prodziekanowi wydziału macierzystego do zaakceptowania.
„Porozumienie o programie zajęć” student ma obowiązek złożyć w uczelni przyjmującej (kopia) i macierzystej (oryginał) do 30 października – w odniesieniu do semestru zimowego lub całego roku akademickiego oraz do 15 marca – w odniesieniu do semestru letniego. 
Inne informacje

Uniwersytet przyjmujący w miarę możliwości powinien zapewnić studentowi miejsce w domu studenta – po uprzednim zgłoszeniu przez studenta takiej potrzeby.

W trakcie odbywania studiów w ramach MOSTu, student nie traci statusu studenta Uniwersytetu w Białymstoku. W związku z powyższym przysługuje mu prawo ubiegania się o wszelkie formy pomocy materialnej. Uczelnia przyjmująca nie dokonuje żadnych adnotacji w dokumentach wydanych przez Uniwersytet w Białymstoku.

W przypadku uzyskania przez studenta zaliczenia warunkowego – roku poprzedzającego wyjazd, należy uzyskać dodatkową zgodę dziekana na podjęcie wymiany, przedmioty objęte zaliczeniem warunkowym realizowane są w trakcie wymiany na wydziale macierzystym.

Kontakt

Jacek Witkowski
Dział Spraw Studenckich
ul. Świerkowa 20B
parter, pokój 16
tel.: 85 745 70 76
jacekw@uwb.edu.pl

 

Pliki do pobrania:

Porozumienie o programie zajęć
Aneks do Porozumienia o programie zajęć
Karta okresowych osiągnięć


Ogólnopolska strona Programu Mobilności Studentów i Doktorantów

 FACEBOOK:  https://www.facebook.com/programmost2000


 



Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie