Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Siarheia Abłamiejki Temat pracy: Палітыка савецкіх уладаў у адносінах да Старога гораду ў Менску ў 1920 – 1956 гадах (Polityka władz radzieckich wobec Starówki Mińska w latach 1920 – 1956)


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Siarheia Abłamiejki Temat pracy: Палітыка савецкіх уладаў у адносінах да Старога гораду ў Менску ў 1920 – 1956 гадах (Polityka władz radzieckich wobec Starówki Mińska w latach 1920 – 1956)

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii i Nauk Politycznych wraz z Przewodniczącą Komisji Doktorskiej Historii XX w., powołanej przez RN IHiNP, zawiadamia, iż dnia 17 maja 2018 r. o godzinie 9.00 w sali 47
w budynku przy Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Siarheia Abłamiejki  

Temat pracy: Палітыка савецкіх уладаў у адносінах да Старога гораду ў Менску ў 1920 – 1956 гадах (Polityka władz radzieckich wobec Starówki Mińska w latach 1920 – 1956)

Promotor: dr hab. Jerzy Garbiński, prof. UMCS

(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Recenzent: dr hab. Dorota Michaluk, prof. UMK

(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Recenzent: Prof. dr. hab. Roman Jurkowski,

(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Praca została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Historyczno-Socjologicznego, Pl. NZS 1. Streszczenie rozprawy oraz recenzje są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej: http://historia.uwb.edu.pl/badania/recenzje%20i%20streszczenia/Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie