Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Wprowadzenie do obchodów 50-lecia


Wprowadzenie do obchodów 50-lecia

Słowo o naszym złotym Jubileuszu…

 

Już w październiku 2017 r. w salach wykładowych Instytutu Historii i Nauk Politycznych zasiądą studenci, którzy zainaugurują 50-ty rok studiów historycznych w Uniwersytecie w Białymstoku, następcy Filii Uniwersytetu Warszawskiego w naszym mieście. Przez tych blisko 50 lat mury białostockiej Alma Mater, od początku jej istnienia, opuściło ponad 3 tys. absolwentów z tytułem zawodowym magistra historii i ponad tysiąc osób z tytułem licencjata historii. Wszyscy oni zostali wyposażeni nie tylko w głęboką wiedzę merytoryczną zarówno z dziejów ojczystych jak i powszechnych, ale także w szeroki zakres kompetencji społecznych, w tym pracy na rzecz innych. Od wielu lat nasi absolwenci z pasją i poświęceniem pracując w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i technikach nauczają historii młode pokolenia obywateli naszego państwa. Ich zaangażowanie zawodowe sprawia, że wśród laureatów corocznej Olimpiady Historycznej znajdujemy także uczniów z  województwa podlaskiego. Absolwenci studiów historycznych zaznaczyli mocno swoją obecność w życiu politycznym, społeczno-gospodarczym i kulturalnym naszego regionu. Nie brakowało wśród nich zarówno posłów na Sejm, radnych jak i prezydentów, burmistrzów czy wójtów. Działalnością wielu muzeów, archiwów, bibliotek oraz innych placówek naukowych i kulturalnych kierują od lat wychowankowie Instytutu Historii i Nauk Politycznych. Ich także znajdujemy w obszarach gospodarki i biznesu. Zarówno pracownicy Instytutu jak i studenci oraz jego wychowankowie niezwykle aktywnie uczestniczyli w ruchu społeczno-zawodowym ,,Solidarność’’, i następnie w przemianach społeczno-politycznych dokonujących się w naszym państwie po 1989 r.

Funkcjonowania Instytutu Historii i Nauk Politycznych, wcześniej do 1980 r. Zakładu Historii, nie można jednakże ograniczać do roli nauczania historii na jak najlepszym poziomie. Przez minione prawie 50 lat w Białymstoku wokół Zakładu, a później Instytutu ukształtowało się silne środowisko naukowe o uznanym w kraju i za granicą autorytecie. Prowadzone prawie że od samego początku badania naukowe zaowocowały przede wszystkim nowoczesną wiedzą dotyczącą przeszłości politycznej i społeczno-gospodarczej oraz religijnej regionu podlaskiego od starożytności po dzień dzisiejszy, a także Litwy, Białorusi i Ukrainy. Blisko 50 osobowa grupa pracowników skupionych w Instytucie realizuje ponadto cenne i jakże różnorodne badania z zakresu dziejów ojczystych i powszechnych. Jesteśmy obecni nie tylko w codziennym życiu naukowym naszego kraju. Systematycznie występujemy również z referatami na zagranicznych kongresach, konferencjach i sympozjach, organizowanych po obu stronach naszych granic, tak za Odrą jak i Bugiem. Dowodem uznania naszych osiągnięć badawczych i postaw etycznych jest powierzenie przedstawicielom białostockiego Instytutu wielu różnorakich, pochodzących z wyborów środowiska ogólnopolskiego, funkcji w Polskiej Akademii Nauk czy Polskim Towarzystwie Historycznym.

Przebyta przez nasze środowisko dotychczasowa droga skłania zarówno do refleksji nad przeszłością, ale też stanowi potężne wyzwanie dotyczące najbliższej przyszłości białostockiej humanistyki, z nauką historyczną włącznie. Jednemu i drugiemu ma służyć cały szereg uroczystości i przedsięwzięć organizowanych z okazji 50-lecia studiów historycznych przez powołany specjalnie w tym celu Komitet Naukowo-Organizacyjny.

Chcąc nadać wysoką rangę samym uroczystościom i podkreślić wkład jaki wnieśli i wnoszą w rozwój Polski Północno-Wschodniej pracownicy naukowi i absolwenci studiów historycznych powołano Komitet Honorowy Obchodów 50-lecia studiów historycznych w Białymstoku, któremu przewodniczy Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu w Białymstoku. W jego skład weszli Arcybiskup Senior Archidiecezji Białostockiej i Arcybiskup Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej oraz  marszałek województwa podlaskiego, wojewoda podlaski, prezydenci miast: Białegostoku, Łomży i Suwałk. W Komitecie Honorowym zasiadają również Prezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego i Przewodniczący Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk. Członkostwem w Komitecie uhonorowano także profesorów Ewę Wipszycką-Bravo i Elżbietę Kaczyńską, których wkład w budowę białostockiego środowiska historycznego jest trudny do przecenienia.

Obchody 50-lecia rozpoczynamy 2 października tego roku uroczystą inauguracją roku akademickiego, podczas którego wykład wygłosi prof. dr hab. Ewa Wipszycka-Bravo, wybitny historyk starożytności, papirolog, a w przeszłości dla nas także Dziekan Wydziału Humanistycznego Filii UW w Białymstoku. W następnych miesiącach z referatami otwartymi dla wszystkich wystąpią byli i obecni profesorowie Instytutu Historii i Nauk Politycznych.  Kulminację obchodów zaplanowaliśmy na czerwiec 2018 r. Wówczas będzie miało miejsce uroczyste posiedzenie Senatu uczelni w trakcie którego zostanie nadany tytuł doctora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku wybitnemu … 14 czerwca zaplanowaliśmy uroczyste posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Historii i Nauk Politycznych połączone z promocją Księgi Jubileuszowej z okazji 50-lecia studiów historycznych w Białymstoku, zredagowanej przez prof. Adama Dobrońskiego. W dwóch następnych dniach (15-16) odbędzie się wielka międzynarodowa konferencja naukowa nt. Granice i pogranicza. Historia i współczesność.

Wydarzeniem specjalnym, i chyba oczekiwanym z pewnym nawet biciem serca przez wielu z naszego grona, będzie zjazd absolwentów studiów historycznych. Spotykamy się wieczorem 16 czerwca 1918 r. w restauracji „Camelot” (ul. Młynowa 24, 500 m od siedziby Instytutu).

Obchody złotego Jubileuszu będzie kończyła promocja tomu ,,Stało się to przy obecności naszego urzędu miejskiego … Białostocka księga miejska z lat 1745-1795 (edycja źródła)”, oprac. Ł. Baranowski, M. Kozłowska et al., pod redakcją Marzeny Liedke i Piotra Guzowskiego.

Miło nam jest poinformować, że jak zawsze niezawodne Polskie Radio Białystok (wszak przez wiele lat pracowaliśmy przy tej samej ul. Świerkowej) sprawuje oficjalny patronat medialny nad naszymi uroczystościami – dziękujemy.

Już dzisiaj zapraszamy Wszystkich do udziału w naszym wspólnym świętowaniu 50-lecia studiów historycznych przez cały nowy rok akademicki. Bądźmy razem!

 

W imieniu Komitetu Naukowo-Organizacyjnego  

                                                                                  Prof. zw. dr hab. Cezary Kuklo

                                                                                  Dr hab. Jan Snopko, prof. UwB

                                                                                 Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie