Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Zapraszamy do udziału w konferencji „Polskie drogi do niepodległości – Podlasie 1918-2018”


Zapraszamy do udziału w konferencji „Polskie drogi do niepodległości – Podlasie 1918-2018”

Patronat:

 

Sekretarz Stanu, Poseł na Sejm RP            Wojewoda Podlaski

           Jarosław Zieliński                                 Bohdan Paszkowski

 

Organizatorzy:

Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytet w Białymstoku

 Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach

Akademia Wojsk Lądowych

 1. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

Komenda Wojewódzka Policji  w Białymstoku

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Białymstoku

Zakład Karny w Białymstoku

Izba Administracji Skarbowej
w Białymstoku

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Białymstoku

Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska”

serdecznie zapraszają do udziału w konferencji naukowej
w dniach 5-6 listopada 2018 roku:

„Polskie drogi do niepodległości – Podlasie 1918-2018”

Bezpieczeństwo Narodowe w perspektywie
XXI wieku

Rok 2018 jest szczególny między innymi z tego powodu, że mija w nim równo sto lat od odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Jest to więc jedyna w swoim rodzaju okazja dla uczczenia 1918 roku, kiedy to odrodziła się wolna Polska. Jednakże z punktu widzenia naukowego ważniejsze od samego świętowania jest ukazanie złożoności naszej wspaniałej, ale również bardzo trudnej historii po to, aby uniknąć wcześniej popełnianych błędów i czerpać z najlepszych wzorców postaw patriotycznych przyczyniających się do obecnej i przyszłej pomyślności wszystkich obywateli w nowoczesnym, sprawnym i sprawiedliwym kraju. Zatem stulecie odzyskania niepodległości stwarza również doskonałą okazję do zorganizowania konferencji naukowej służącej do wymiany poglądów i wniosków z doświadczeń teoretyków i praktyków, w których polu zainteresowania znajduje się historia oraz bezpieczeństwo naszego kraju, a zwłaszcza obecnego województwa podlaskiego.

Nie budzi zastrzeżeń fakt, że interdyscyplinarność i wielowymiarowość badań w naukach społecznych wyłaniają nowe obszary eksploracji, a także konieczność poszukiwania oraz wdrażania nowatorskich narzędzi badawczych. W ostatnich latach można zauważyć wzmożone zainteresowanie relacjami między bezpieczeństwem, kulturą, religią a polityką. Toczące się wokół nich dyskusje niewątpliwie wpływają na rozwój nauk o bezpieczeństwie oraz obronności, jak również stanowi znakomitą podstawę do rozwiązywania zasadniczych problemów dotyczących rozwoju naszego kraju.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i wniosków z doświadczeń w obszarze bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego województwa podlaskiego w dwóch zasadniczych wymiarach. Po pierwsze z perspektywy doświadczeń historycznych począwszy od momentu odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku, umożliwiających opracowanie skutecznych oraz efektywnych narzędzi zapewniających poprawę współczesnego bezpieczeństwa. Po drugie z perspektywy prognoz co do zmieniających się zagrożeń w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa w powiązaniu z niezwykle dynamicznie zmieniającym się środowiskiem zarówno wewnętrznym, jak również w otoczeniu krajowym i na świecie. Zatem w trakcie konferencji rozważania naukowe skoncentrowane będą w obszarze wpływu szeroko pojętych zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych na bezpieczeństwo obecnego województwa podlaskiego. Jednocześnie w dociekaniach badawczych wskazane będzie uwypuklenie potencjalnych powiązań obecnych zagrożeń z przeszłymi wydarzeniami, które mogłyby pomóc w sprawnym reagowaniu na wydarzenia w przyszłości.

Przedmiotem rozważań podczas konferencji będą zjawiska i procesy umożliwiające odzyskanie niepodległości przez Polskę. Jednak główna oś dysputy naukowej będzie dotyczyć okresu ostatnich stu lat funkcjonowania naszego kraju ze szczególnym uwzględnienie funkcjonowania Wojska Polskiego i służb mundurowych oraz instytucji publicznych zajmujących się bezpieczeństwem oraz obronnością na terenie obecnego województwa podlaskiego.

Do udziału w konferencji zapraszamy środowisko naukowe i praktyków, przedstawicieli instytucji rządowych, samorządowych i państwowych na co dzień zajmujących się utrzymaniem i rozwojem naszej państwowości na ziemi podlaskiej. W jej wyniku zostanie opracowana monografia zawierająca rozważania dotyczące historii walk, odrodzenia się i rozwoju terenów obecnego województwa podlaskiego na przestrzeni ostatniego stulecia.

 

Zapraszamy do udziału w dyskusji w wyszczególnionych poniżej panelach tematycznych:

w pierwszym dniu konferencji w Białymstoku:

 1. Wojsko Polskie 1918-2018 – Podlaskie drogi do niepodległości;
 2. Służby Mundurowe 1918-2018 – Podlaskie drogi do niepodległości.

oraz w drugim dniu konferencji w Tykocinie:

 1. Bezpieczeństwo narodowe w ujęciu historycznym;
 2. Perspektywy zagrożeń bezpieczeństwa narodowego.

 

Zgłoszenia do udziału w konferencji prosimy przesłać do 15 października 2018 roku na adres mailowy agnieszkalapinska84@wp.pl lub pocztą na adres: Instytut Historii i Nauk Politycznych UwB, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok.

Koszt udziału w konferencji wynosi 350 PLN. Wpłaty prosimy dokonać na numer konta 23 1160 2202 0000 0002 4179 4327 Bank Milenium S.A. z dopiskiem „Polskie drogi do niepodległości – Podlasie 1918-2018”. Opłatę prosimy wnieść najpóźniej do 22 października 2018 roku.

W ramach pełnej opłaty konferencyjnej zapewniamy: kolację, nocleg, zwiedzanie Tykocina, przerwy kawowe, obiad, materiały konferencyjne i wydanie publikacji w formie punktowanej monografii.

W przypadku uczestnictwa tylko w dniu 5 listopada 2018 roku (bez noclegu, zwiedzania Tykocina, obiadu) koszt konferencji wynosi 200 zł. W ramach tej opłaty zapewnione zostaną: przerwa kawowa, materiały konferencyjne i wydanie publikacji w formie punktowanej monografii.

Osoby zainteresowane umieszczeniem artykuł w monografii proszone są o przesłanie go do końca grudnia 2018 roku w wersji elektronicznej („Word”, czcionka 12, objętość do 1 arkusza wydawniczego, przypisy numerowane na dole strony, streszczenie referatu do pół strony w jęz. polskim i angielskim, słowa kluczowe w j. polskim i angielskim, bibliografia na końcu artykułu, krótka notka biograficzna), na powyższe adresy e-mail. Zdanie materiału do druku planowane jest w terminie do dnia 30 września 2019 roku.

Szczegółowy program konferencji oraz pozostałe informacje organizacyjne zostaną przekazane do 29 października 2018 roku.

Dwudniowa konferencja rozpocznie się 5 listopada 2018 roku w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku ul. Mickiewicza 3. Następnie uczestnicy przemieszczą się do obiektu Alumnat w miejscowości Tykocin. Lokalizacja i historia Alumnatu sprawiają, iż jest to jedno z najciekawszych miejsc noclegowych w Tykocinie i na Podlasiu. Miejsce to było również planem filmowym takich filmów, jak: „U Pana Boga w ogródku”, „U Pana Boga za miedzą” w reżyserii Jacka Bromskiego.

 

 Komitet honorowy:

 • nadinsp. Daniel Kołnierowicz – Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku,
 • nadbryg. Jarosław Wendt – Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
 • płk SG Grzegorz Biziuk – Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej,
 • płk dr Zbigniew Redziak – Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku,
 • płk Piotr Kondraciuk – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku,
 • płk Sławomir Kocanowski – Dowódca 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Białymstoku,
 • płk Rafał Lis – Dowódca 18. Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku,
 • ppłk Krzysztof Lenkiewicz – Komendant 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Białymstoku,
 • Wojciech Orłowski – Dyrektor Izby Administracji Skarbowej,
 • Andrzej Józef Nowak – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

 

Komitet naukowy:

 • gen. bryg. prof. nadzw. AWL Dariusz Skorupka – Rektor – Komendant Akademii Wojsk Lądowych imienia gen. T. Kościuszki we Wrocławiu,
 • dr hab. Juliusz Piwowarski – Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „APEIRON”, Kraków,
 • dr hab. Mirosław Minkina, prof. UPH – Prorektor ds. Nauki Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny, Siedlce,
 • dr hab. Stanisław Jaczyński, prof. UPH – dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny, Siedlce,
 • płk dr hab. inż. Witalis Pellowski, prof. AWL – dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie, Akademii Wojsk Lądowych imienia gen. T. Kościuszki we Wrocławiu,
 • mjr dr hab. Barbara Kaczmarczyk – prof. AWL – Prodziekan ds. Naukowych Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie, Akademii Wojsk Lądowych imienia gen. T. Kościuszki we Wrocławiu,
 • dr hab. Mariusz Kubiak, prof. UPH – dyrektor Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny Siedlce,
 • prof. zw. dr hab. Janusz Sztumski – dyrektor Instytutu Nauk Społecznych, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice,
 • dr hab. Jan Snopko, prof. UwB – dyrektor Instytutu Historii, Uniwersytet w Białymstoku,
 • dr hab. Daniel Boćkowski, prof. UwB – kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok,
 • prof. zw. dr hab. Piotr Kołakowski – kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Historii i Politologii, Akademia Pomorska, Słupsk,
 • prof. zw. dr hab. Bogdan Mach – kierownik Zakładu Systemów Społeczno-Politycznych, Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk, Warszawa,
 • dr hab. Jan Maciejewski, prof. UWr – kierownik Zakładu Socjologii Grup Dyspozycyjnych, Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław,
 • dr hab. Robert Ptaszek, prof. KUL – kierownik Katedry Teorii Religii i Alternatywnych Ruchów Religijnych, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin,
 • płk prof. nadzw. ASzWoj. Juliusz Tym – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie,
 • dr hab. Tomasz R. Aleksandrowicz, prof. WSPol – Wyższa Szkoła Policji, Szczytno,
 • dr hab. Włodzimierz Chojnacki, prof. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Społecznych, Warszawa,
 • dr hab. Teresa Grabińska – Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu,
 • dr hab. Aleksander Maksimczuk, prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku, Białystok,
 • prof. zw. dr hab. Aleksander Manterys – Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk, Warszawa,
 • ppłk dr Ireneusz Ciosek – Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu,
 • płk dr Zbigniew Redziak – Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku
 • por. dr Mariusz Kuryłowicz – Zakład Karny w Białymstoku,
 • podinsp. dr Marzena Kordaczuk-Wąs – Komenda Główna Policji, Warszawa,
 • kpt. dr Zbigniew Kuźniar – Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu,
 • dr Małgorzata Lipińska-Rzeszutek – kierownik Pracowni Koncepcji Bezpieczeństwa, Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny, Siedlce,
 • kmdr dr Andrzej Łapa – Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia,
 • mł. insp. dr Maria Hapunik – Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku,
 • sierż. szt. dr Agnieszka Łapińska – Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku,
 • dr Urszula Soler – Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii, Lublin,
 • mł. insp. dr inż. Krzysztof Tomaszycki – Komenda Główna Policji, Warszawa,
 • dr hab. Sławomir Zalewski – prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
 • dr Jerzy Zdański – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.

 

 Komitet organizacyjny:

 • sierż. szt. dr Agnieszka Łapińska
 • nadkom. Agnieszka Kuczyńska-Bielawska
 • dr Marlena Zielińska
 • por. dr Mariusz Kuryłowicz
 • kpt. dr Zbigniew Kuźniar

 

 

Zgłoszenie udziału w konferencji – pobierz

Konferencja 5-6.11.2018 – informator – pobierzKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie