Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku”


Zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku”

Uniwersytet w Białymstoku

Instytut Historii i Nauk Politycznych

Zakład Ruchów Społecznych i Politycznych

Plac Uniwersytecki 1, 15-420 Białystok

mają zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową

POLITYKA I POLITYCY W PRASIE XX i XXI wieku

Białystok, 16-17 czerwca 2016 r.

Celem konferencji będą rozważania na temat form oraz ewolucji obecności polityki i polityków na łamach prasy oraz roli i znaczenia prasy oraz dziennikarzy prasowych w kreowaniu polityki.

Prasa przez co najmniej dwa stulecia stanowiła naturalne narzędzie komunikowania się polityków ze społeczeństwami. Na jej łamach przedstawiciele elit politycznych prezentowali własne poglądy, programy partyjne i prowadzili polemiki z konkurentami. W wieku XX prasa i dziennikarze zyskali swoistą podmiotowość. W związku z ich upodmiotowieniem modyfikacji uległ sposób uprawiania polityki. Prasa stała się „IV władzą”, która w XX wieku moderowała dyskusję publiczną, kształtowała opinię mas, wpływała na kształt ideologii politycznych czy programów partyjnych. Poszczególne tytuły prasowe i ich redaktorzy prócz prezentowania aktywności polityków włączyli się czynnie w politykę jako jej kreatorzy. Prasa wypełniała i wypełnia rolę swoistego rodzaju publicznego forum, a dziennikarze byli i pozostają wyrazicielami opinii szerokich rzesz społecznych na temat sceny politycznej.

W XXI wieku prasa tradycyjna znalazła się w głębokim kryzysie. Marginalizacja edycji papierowych wywołana została dynamicznym rozwojem internetowych serwisów informacyjnych i mediów społecznościowych. W efekcie mamy do czynienia z dramatycznym spadkiem nakładów oraz wzrostem kosztów wydawniczych. Równolegle od przełomu XX/XXI wieku zagrożeniem dla niezależności wydawców prasowych i dziennikarzy stała się zbyt daleko posunięta ich identyfikacja z poszczególnymi siłami politycznymi.

Do udziału w debacie konferencyjnej w tak zakreślonych ramach zapraszamy zwłaszcza historyków, prasoznawców, politologów i socjologów.  Organizatorzy oczekują, że w referatach i w dyskusji konferencyjnej prelegenci uwzględnią takie zagadnienia szczegółowe jak:

  • znaczenie prasy i dziennikarzy w kształtowaniu/rozwoju polskiej sceny politycznej,
  • rola prasy i dziennikarzy w działalności oraz rozwoju partii, formacji oraz ruchów politycznych i społecznych,
  • rola prasy i dziennikarzy w prowadzeniu/kształtowaniu przez instytucje państwa polityki wewnętrznej i międzynarodowej,
  • miejsce i rola propagandy prasowej w polityce informacyjnej,
  • uwarunkowania polityczne nie/zależności prasy i ich wpływ na wypowiedzi dziennikarskie na łamach prasy,
  • politycy jako publicyści prasowi,
  • dziennikarze prasowi i ich wypowiedzi o polityce.


Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie