Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Jarosława Kozikowskiego


Zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Jarosława Kozikowskiego

Białystok, dn. 27 listopada 2017 r.

Przewodniczącą Komisji Doktorskiej Historii XX w., powołanej przez RN IHiNP, zawiadamia, iż 14 grudnia 2017 r. o godzinie 11.20 w sali 46 w budynku przy Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr. Jarosława Kozikowskiego

Temat pracy:

Władza a społeczeństwo. Formowanie systemu komunistycznego
w województwie białostockim w latach 1944-1948

Promotor: dr. hab. Artur Pasko, prof. UwB

Recenzenci: prof. dr hab. Michał Gnatowski

prof. dr hab. Barbara Wagner (Uniwersytet Warszawski)

 

Praca została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Historyczno-Socjologicznego, PI. NZS 1. Streszczenie rozprawy oraz recenzje są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej: http://historia.uwb.edu.pl/badania/recenzjeKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie