Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Jarosława Stankiewicza


Zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Jarosława Stankiewicza

Białystok, dn. 6 września 2018 r.

 

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii i Nauk Politycznych wraz z Przewodniczącą Komisji Doktorskiej Historii XX w., powołanej przez RN IHiNP, zawiadamia, iż dnia 18 września 2018 r. o godzinie 11.45 w sali 47 w budynku przy Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1 odbędzie się

 

 publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Jarosława Stankiewicza  

Temat pracy:

Беларуская газэта” i jej miejsce w polityce propagandowej niemieckich władz okupacyjnych na Białorusi (1941-1944)

 

Promotor: prof. dr hab. Antoni Mironowicz

Recenzent: prof. dr hab. Roman Jurkowski, (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Recenzent: dr hab. Jerzy Garbiński, prof. UMSC (Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lubinie)

 

Praca została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Historyczno-Socjologicznego, Pl. NZS 1. Streszczenie rozprawy oraz recenzje są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej: http://historia.uwb.edu.pl/badania/recenzje%20i%20streszczenia/Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie