Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Lewonowskiej


Zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Lewonowskiej

Białystok, dn. 27 listopada 2017 r.

Przewodnicząca Komisji Doktorskiej Historii XX w., powołanej przez Radę Naukową IHiNP, zawiadamia, iż 14 grudnia 2017 r. o godzinie 9.30 w sali 46 w budynku przy Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Magdaleny Lewonowskiej

Temat pracy:

Ochrona zdrowia na ziemiach północno-wschodnich
II Rzeczypospolitej

Promotor: dr. hab. Krzysztof Buchowski, prof. UwB

Recenzenci:    dr hab. Mariusz Korzeniowski, prof. UMCS w Lublinie

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Maciorkowska (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)

 

Praca została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Historyczno-Socjologicznego, PI. NZS 1. Streszczenie rozprawy oraz recenzje są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej: http://historia.uwb.edu.pl/badania/recenzjeKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie