Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Marii Elżbiety Bauchrowicz-Tockiej


Zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Marii Elżbiety Bauchrowicz-Tockiej

Białystok, dn. 06 listopada 2017 r.

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii i Nauk Politycznych wraz z Przewodniczącą Komisji Doktorskiej Historii XX w., powołanej przez RN IHiNP, zawiadamia, iż dnia 16 listopada 2017 r. o godzinie 10.00 w sali 46 w budynku przy Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Marii Elżbiety Bauchrowicz-Tockiej

Temat pracy:

Łomża i region na łamach prasy łomżyńskiej okresu międzywojennego

Promotor:   dr hab. Małgorzata Dajnowicz (Uniwersytet w Białymstoku)

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Maj (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie )

prof. dr hab. Wiesław Władyka (Uniwersytet Warszawski)

Praca została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Historyczno-Socjologicznego, PI. NZS 1. Streszczenie rozprawy oraz recenzje są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej:

Recenzje i streszczeniaKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie