Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Tomasza Danileckiego


Zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Tomasza Danileckiego

Białystok, dn. 10 kwietnia 2017 r.

 

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii i Nauk Politycznych wraz z Przewodniczącym Komisji Doktorskiej Historii XX w., powołanej przez RN IHiNP, zawiadamia, iż dnia 20 kwietnia 2017 r. o godzinie 12.00 w sali 48 w budynku przy Placu Uniwersyteckim 1 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Tomasza Danileckiego

 

Temat pracy:

Między zaangażowaniem, przystosowaniem i sprzeciwem. Postawy mieszkańców Polski północno-wschodniej wobec wyborów powszechnych w okresie „małej stabilizacji”

 

Promotor:   dr hab. Daniel Grinberg (Uniwersytet w Białymstoku)

Recenzenci: prof. dr hab. Antoni Dudek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

dr hab. Mariusz Mazur (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

 

Praca została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Historyczno-Socjologicznego, pl. Uniwersytecki 1. Streszczenie rozprawy oraz recenzje są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej: http://historia.uwb.edu.pl/badania/recenzje%20i%20streszczenia/Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie