Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychAktualności • Zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Popławskiego


Zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Popławskiego

Białystok, dn. 6 września 2018 r.

 

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii i Nauk Politycznych wraz z Przewodniczącą Komisji Doktorskiej Historii XX w., powołanej przez RN IHiNP, zawiadamia, iż dnia 18 września 2018 r. o godzinie 10.00 w sali 47 w budynku przy Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1 odbędzie się

 

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr.  Piotra Popławskiego  

Temat pracy:

 

Działania operacyjne niemieckiej 3. Armii
w kampanii polskiej 1939 r.

 

Promotor: dr hab. Krzysztof Filipow, prof. UwB

Recenzent: prof. dr hab. Zdzisław Cutter (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)

Recenzent: prof. dr hab. Tadeusz Panecki (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)

 

Praca została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Historyczno-Socjologicznego, Pl. NZS 1. Streszczenie rozprawy oraz recenzje są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej: http://historia.uwb.edu.pl/badania/recenzje%20i%20streszczenia/Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie