Powrót do: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych • Granty

Granty

 1. dr Nina Zielińska, Życie społeczno-polityczne emigracji rosyjskiej w Polsce w okresie międzywojennym. (własny)
 2. dr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB, Elity Narodowej Demokracji w województwie białostockim (1919-1939). (własny)
 3. dr hab. Wojciech Łukowski, prof. UwB, Podział społeczny i polityczny w Polsce. Analiza etnosondażowa. (własny)
 4. dr hab. Jerzy Urwanowicz, prof. UwB, Stanisław Żółkiewski. Studium regalizmu. (własny)
 5. dr Urszula Anna Pawluczuk, Osiemnastowieczne Wilno – miasto wielu religii i narodów. (własny)
 6. dr Piotr Guzowski, Studia demograficzne nad rodziną szlachecką w późnośredniowiecznej Polsce na tle europejskim (własny)
 7. dr Stanisław Czerep, Generałowie i admirałowie polskiego pochodzenia w armii rosyjskiej 1914-1917. (własny),
 8. prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz, Kierunki polityki zagranicznej Litwy, Białorusi i Ukrainy 1990-2009. (własny),
 9. dr hab. Ewa Dubas-Urwanowicz, prof. UwB, Mężowie stanu, awanturnicy czy zdrajcy? Dzieje rodu  Zborowskich w XVI wieku. (własny)
 10. prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel, Piotr Vidoni – nuncjusz w Rzeczypospolitej 1652-1660. (promotorski)

Projekty:

 1. dr hab. Z. Dalewski , Granica wschodnia cywilizacji zachodniej w średniowieczu (NCN)
 2. dr hab. Z. Dalewski , Modele władzy dynastycznej w Europie Środkowo-Wschodniej we wcześniejszym średniowieczu (NCN)
 3. dr hab. K. Filipow,  Pieniądz i systemy monetarne – wspólne dziedzictwo Europy (MNiSW)
 4. dr A. Grabska Koncepcje stanowionego i spontanicznego ładu gospodarczego w procesie    transformacji systemowej gospodarki Polski i byłej NRD, ( MNiSW)
 5. dr M. Liedke, Akta synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1638-1635 (NCN)
 6. dr hab. W. Śleszyński,  Dokumenty do dziejów Kresów Północno-Wschodnich II RP  (MNiSW)
 7. dr M. Karczewski,  Miejsca pamięci poległych 1914-1918 na terenie Polski północno-wschodniej (NPRH)
 8. prof. dr hab. A. Mironowicz, Rękopisy supraskie w zbiorach krajowych i obcych (NPRH)
 9. prof. dr hab. C. Kuklo, Rodzina i jej gospodarstwo na ziemiach polskich w geografii europejskich struktur rodzinnych do połowy XX wieku  (NPRH)
 10. dr hab. W. Śleszyński,  Dokumenty do dziejów Kresów Północno-Wschodniej II Rzeczypospolitej – kontynuacja edycji źródeł (NPRH)


Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie