Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk Politycznych • Otwarte przewody doktorskie

Otwarte przewody doktorskie

Przewody doktorskie otwarte w Instytucie Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku

 

Rok 2018

 • Arkadiusz Przemysław Urbaniec, Administracja cywilna i wojskowa bizantyńskiej prefektury praetorio Afryki w latach 533-698
  Promotor:  dr hab. Rafał Kosiński, prof. UwB
  Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 28 VI 2018 roku
 • Justyna Hanula, Muzealnictwo w Polsce w latach 1944-1956. Organizacja i kierunki działania
  Promotor:  dr hab. Artur Pasko, prof. UwB
  Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 28 VI 2018 roku
 • Aliaksandr Paharely, Социокультурные факторы формирования «морального сообщества» в прессе Белорусской христианской демократии в межвоенный период (Czynniki społeczno-kulturowe kształtowania się „wspólnoty moralnej” w świetle prasy Białoruskiej Chrześcijańskiej Demokracji okresu międzywojennego).

         Promotor – dr hab. Aliaksandr Smalianchuk, prof. UW
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 15 I 2018 r.

 • Mariusz Józef Puchacz, Stosunki amerykańsko-japońskie 1885-1924. Rola i miejsce imigracji.

         Promotor – prof. dr hab. Halina Parafianowicz
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 18 I 2016 r.

 • mgr Tatsiana Kasataya nt.: Евангельские христиане-баптисты в Белорусской ССР в 1944-1985 гг.:
  условия существования и деятельность (Ewangeliczni chrześcijanie-baptyści w Białoruskiej SRR w latach 1944-1985: warunki istnienia i działalność) rozprawa w języku rosyjskim.

         Promotor – dr hab. Aliaksandr Smalianchuk, prof. UW
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 15 II 2018 r.

 • Przemysław Sianko „Granica mazowiecko-litewska do 1569 roku. Kształtowanie się, rola społeczna”.

Promotor – prof. dr hab. Jan Tęgowski

 • Waldemar Gliński „Stosunki polsko-radzieckie w latach 1989-1991”

Promotor – prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz

Rok 2017

 • Agnieszka Michalczuk, Rzeczypospolita XVII wieku w relacjach Francuzów: państwo – społeczeństwo – kultura.

           Promotor: dr hab. Mariusz Drozdowski

           Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 7 XII 2017 r.

 •  Waldemar Barszczewski, Akuszerki w Królestwie Polskim (1815-1914).    

          Promotor: dr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB

          Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 26 X 2017 r.

 • Justyna Owłasiuk, Życie codzienne białoruskiej społeczności wiejskiej na pograniczu polsko-białoruskim w latach 1956-1991 w świetle historii mówionej.

          Promotor: dr hab. Wojciech Śleszyński, prof. UwB

          Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 11 V 2017 r.                                                                       

 •  Vadzim Pauliuchuk, Emigracja z województwa poleskiego w latach 1921-1939.

           Promotor: prof. dr hab. Halina Parafianowicz

           Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 6 IV 2017 r.                                                                       

 •  Mirosław Reczko, Relacje polsko-żydowskie w rejonie Ciechanowca w czasie II wojny światowej.

           Promotor: dr hab. Adam Czesław Dobroński, prof. UwB

           Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 23 II 2017 r.

Rok 2016

 • Denis Rusnak, Prawosławna diecezja litewska w latach 1840-1900.

           Promotor – prof. zw. dr. hab. Antoni Mironowicz
          Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 13 X 2016 r.      

 

 • Piotr Popławski, Działania operacyjne niemieckiej 3. Armii w kampanii polskiej 1939 r.

          Promotor – dr hab. Krzysztof Filipow, prof. UwB
          Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 20 IX 2016 r.  

 • Urszula Anna Ćwik, Role społeczne kobiet w świetle periodyku ,,Kobieta i Życie” na tle rzeczywistości Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w latach 1970-1989.

          Promotor – dr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB
          Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 20 IX 2016 r.

 • Marek Ostaszewski, Epidemie w regionie białostockim w latach 1807-1914.

         Promotor – dr hab. Jan Snopko, Prof. UwB.
          Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 23 VI 2016 r.

 • Bogusław Kosel, Wojsko w krajobrazie społecznym Litwy 1918-1956.

          Promotor – dr hab. Krzysztof Buchowski
          Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 23 VI 2016 r.

 • Agata Ochrymiuk, Damy i faworyty. Kobiety w życiu prywatnym i publicznym Stanisława Augusta Poniatowskiego.

          Promotor – prof. dr. hab. Antoni Mironowicz
          Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 19 V 2016 r.

 • Łukasz Godlewski, Sejm warszawski 1563/4 roku. Kontynuacja reform.

          Promotor – prof. dr. hab. Ewa Dubas-Urwanowicz
          Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 31 III 2016 r.

 • Jarosław Stankiewicz, „Беларуская газета” i jej miejsce w polityce propagandowej niemieckich władz okupacyjnych na Białorusi (1941-1944).                                                                                                

          Promotor – prof. dr. hab. Antoni Mironowicz
          Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 25 II 2016 r.

 

 

Rok 2015

 • Piotr Sobieszczak, Pogranicze mazowiecko-podlaskie w latach 1864-1939 (Na przykładzie Tykocina, Sokół, zaścianków Łapińskich i Suraża).

          Promotor – dr hab. Adam Dobroński, prof. UwB.
          Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 15 I 2014 r.

 

Rok 2013

 • Taras Szumejko, „Słowo o prawie i łasce” IłarionaKijowskiego jako traktat polemiczny. Studium źródłoznawcze.

          Promotor – dr hab. Dariusz Dąbrowski, prof. UKW.
          Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 20 VI 2013 r.

 • Monika Szarejko, Inteligencja polska województwa poleskiego w okresie międzywojennym.

          Promotor – dr hab. Wojciech Śleszyński, prof. UwB.
        
  Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 20 VI 2013 r.

 

Rok 2012

 • Zbyšek Šustek, Pieniądz na terytorium Czechosłowacji 1918-1992.

          Promotor – dr hab. Krzysztof Filipow, prof. UwB.
        
  Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 15 III 2012 r.

 • Beata Gryko-Andrejuk, Działalność fundatorska Sapiehów różańskich w XVII w.

          Promotor – dr hab. Ewa Dubas-Urwanowicz, prof. UwB.
        
  Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 14 VI 2012 r.

 • Marta Kupczewska, Działalność polityczna Tomasza Zamoyskiego w latach 1618-1638.

         Promotor – dr hab. Ewa Dubas-Urwanowicz, prof. UwB.
        
  Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 05 VII 2012 r.

 

Rok 2011

 • Anatol Wap, Twierdza Brześć na tle rozwoju fortyfikacji XIX i XX wieku

          Promotor – dr hab. Adam Dobroński, prof. UwB.
          Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 22 IX 2011 r.

Rok 2010

 • Jan Nikołajuk, 10. Armia sowiecka na Białostocczyźnie (wrzesień 1939 r. – lipiec 1941).

          Promotor – dr hab. Jan Snopko, Prof. UwB.
          Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 08 VII 2010 r.

 • Łukasz Radulski, Podlaska Brygada Kawalerii. Struktura, życie garnizonowe, udział w działaniach wojennych 1939 r..

          Promotor – dr hab. Adam Dobroński, prof. UwB.
          Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 08 VII 2010 r.

 • Adam Pszczółkowski, Szlachta ziemi ciechanowskiej w XVI-XVIII wieku. Studium społeczne i gospodarcze.

          Promotor – prof. dr hab. Cezary Kuklo
          Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 09 XII 2010 r.

 

Rok 2009

 • Jacek Jaworski, Polskie formacje wojskowe na obczyźnie w XVIII-XIX w. –
  zamknięty 23 VI 2016 r.

          Promotor – dr hab. Krzysztof Filipow, prof. UwB.
        
  Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 15 I 2009 r.

 • Krzysztof Jodczyk, Krajobraz kulturowy powiatu brasławskiego w 1784 r. i jego uwarunkowania historyczne.

          Promotor – dr hab. Józef Maroszek, Prof. UwB. 
        
  Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 15 I 2009 r.

 • Marta Piszczatowska, Miasto Knyszyn i starostwo knyszyńskie w latach 1572-1663.

           – zamknięty 22VI 21017 r.

          Promotor – dr hab. Józef Maroszek, Prof. UwB. 
        
  Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 15 I 2009 r.

 • Emilia Świętochowska-Bobowik, Polityka władz państwowych i partyjnych wobec nauczycieli w województwie białostockim w latach 1944-1956.

          Promotor – prof. dr hab. Hanna Konopka.
        
  Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 15 V 2009 r.

 • Ewa Maria Wroczyńska, Tykocińska gmina żydowska w latach 1522-1720.

          Promotor – dr hab. Ewa Dubas-Urwanowicz, prof. UwB.
        
  Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 19 XI 2009 r.

 

Rok 2008

 • Jarosław Kozikowski, Władza a społeczeństwo. Formowanie systemu komunistycznego w województwie białostockim w latach 1944 – 1948 .

          Promotor – prof. dr hab. Hanna Konopka.
        
  Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 21 II 2008 r.

 • Piotr Łapiński, Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku w latach 1946–1955.

          Promotor – dr hab. Adam Dobroński, prof. UwB.
          Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 17 IV 2008 r.

 • Izabela Szymańska, Hrabstwo Zabłudowskie od 1599 roku do końca XIX w. Krąg dzierżawców, administratorów i urzędników.

 

          Promotor – dr hab. Józef Maroszek, Prof. UwB. 
        
  Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 5 VI 2008 r.

 

Rok 2006

 • Alicja Potocka, Polonia w Szwajcarii w latach 1939-1989.

          Promotor – prof. dr hab. Hanna Konopka.
        
  Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 06 IV 2006 r.

 • Tadeusz Długoborski, Wieś łomżyńska w latach 1975-1989. Przemiany gospodarcze i społeczno-polityczne.

          Promotor – prof. dr hab. Hanna Konopka.
        
  Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 21 XI 2006 r.

 

Rok 2004

 • Edyta Guzowska, Przemysł włókienniczy okręgu białostockiego w dwudziestoleciu międzywojennym.

          Promotor – dr hab. Adam Dobroński, prof. UwB.
         
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 17 IV 2008 r.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie