Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk Politycznych • Historia Białegostoku i województwa podlaskiego

Historia Białegostoku i województwa podlaskiego

Cele konkursu:

Celem konkursu jest upowszechnienie wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych wiedzy o przeszłości miasta i regionu w kontekście zróżnicowania religijnego i etnicznego oraz uświadomienie jego wpływu na bogactwo kulturowe Podlasia, a tym samym państwa polskiego dawniej i dziś.

Organizacja i przebieg konkursu:

Regulamin jest zgodny z rozporządzeniem MNiS nr 28 z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizowania konkursów, turniejów i olimpiad.

1. Konkurs przeprowadza Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku, w skład której wchodzą pracownicy naukowi IHiNP UwB.

2. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, który zapoznał się z zalecaną literaturą i wymaganiami konkursowymi.

3. Uczestników konkursów kwalifikują nauczyciele historii w poszczególnych szkołach.

4. Konkurs ma charakter cykliczny. Trzecia, edycja konkursu, będzie poświęcona zróżnicowaniu kulturowo-etnicznym regionu i miasta, oraz na różnorodnych problemach związanych z dziejami miasta i regionu.

Rozstrzygnięcie III edycji Konkursu odbędzie się 23 kwietnia (sobota) 2016 r. o godzinie 11.00 w gmachu Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku (pl. Uniwersytecki 1) i będzie miało charakter godzinnego testu pisemnego.

Organizatorzy konkursu przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów i nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu, ufundowane przez Urząd Miejski w Białymstoku.

Ogłoszenie wyników, uroczyste wręczenie nagród uczniom i nauczycielom odbędzie się w dniu konkursu, po sprawdzeniu prac pisemnych przez członków Komisji Konkursowej.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do końca marca 2016 r. na adres: Instytut Historii i Nauk Politycznych, Uniwersytet w Białymstoku, Plac Uniwersytecki 1, 15-420 Białystok, z dopiskiem „Historia Białegostoku i województwa podlaskiego” lub drogą mailową: historia@uwb.edu.pl

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Sekretariat Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku: tel. 857457443; 857457444 lub drogą mailową:

historia@uwb.edu.pl

Organizatorzy Konkursu nie zapewniają zakwaterowania, wyżywienia oraz zwrotu kosztów podróży i delegacji uczestnikom konkursu i ich opiekunom.

Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie konkursu.

Literatura

(sygnatury aktualne dla lektorium Wydziału Historyczno–Socjologicznego UwB, pl. Uniwersytecki 1):

  • Historia Białegostoku, red. A. C. Dobroński, Białystok 2012 – sygn.: 28287
  • Historia województwa podlaskiego, red. A. C. Dobroński, Białystok 2010 – sygn.: 26465, 26466
  • J. Maroszek, Dzieje województwa podlaskiego do 1795 r., Białystok 2013 – sygn.: 29528, 29527, 29526
  • Z. Romaniuk, Żydzi białostoccy do 1915 roku, [w:] Studia i materiały do dziejów miasta Białegostoku, t. V, Białystok 2001 – sygn.: 18276
  • Artykuły z czasopisma „Studia Podlaskie” , t. 2, Białystok 1989 (Podlaska Biblioteka Cyfrowa)
  • J. Tomaszewski, Rzeczpospolita wielu narodów, Warszawa 1985. – sygn.: 22722 (KH), 4398 (KH), 941
  • W. Śleszyński, Polityka państwa w stosunku do Cerkwi prawosławnej na ziemiach północno – wschodnich II Rzeczypospolitej w: Kościoły a państwo na pograniczu polsko – litewsko – białoruskim. Źródła i stan badań, red. M. Kietliński, K. Sychowicz, W . Śleszyński, Białystok 2005
  • T. Jaszczołt, Fundacje kościelne na Podlasiu do końca XV w., w: Kościoły a państwo na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim: źródła i stan badań, red. M. Kietliński, K. Sychowicz, W. Śleszyński, Białystok 2005, s. 13-48. – Sygn..: 13039 (KH)
  • J. J. Milewski , Z dziejów województwa białostockiego w okresie międzywojennym, Białystok 1999 – sygn.: 130 (KH), 7699 (KH), 26319 (KH) (Podlaska Biblioteka Cyfrowa)

 Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie