Powrót do: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych • Przewody doktorskie otwarte w Instytucie Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku

Przewody doktorskie otwarte w Instytucie Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku

Rok 2019

 • Ewa Bożena Gizińska, Halina Rutska (1868-1932) i jej rola w płockim środowisku kulturalno-naukowym.
  Promotor: dr hab. Czesław Adam Dobroński
  Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 11 IV 2019 r.
 • Katarzyna Grabowska, Powstanie i funkcjonowanie Republiki Uczonych w XVII-wiecznej Anglii
  Promotor: dr hab. Krystyna B. Szelągowska, Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 11 IV 2019 r.
 • Łukasz Baranowski, Gospodarka folwarczna w dobrach wielkiej własności ziemskiej w Wielkim Księstwie Litewskim w XVIII wieku 
  Promotor: prof. dr hab. Cezary Kuklo
  Data wszczęcia przewodu doktorskiego:14 III 2019 r.
 • Agnieszka Drozdowska, Działalność Ligi Kobiet na Białostocczyźnie w latach 1945-1989
  Promotor: dr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB
  Data wszczęcia przewodu doktorskiego:14 III 2019 r.
 • Mark Jerzy Orciuch, Mniejszość białoruska w PRL w latach 70-tych XX wieku
  Promotor: dr hab. Oleg Łatyszonek, prof. UwB
  Data wszczęcia przewodu doktorskiego:14 III 2019 r.
 • Justyna Zajko-Czochańska, Edukacyjna rola „Przyjaciółki” w życiu kobiet wiejskich PRL-u w latach 1956-1975
  Promotor: dr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB
  Data wszczęcia przewodu doktorskiego:14 III 2019 r.
 • Tomasz Zawistowski, Polskie orły wojskowe na Środkowym Wschodzie, w ZSRR i we Włoszech w latach 1940-1946
  Promotor: dr hab. Krzysztof Filipow, prof. UwB
  Data wszczęcia przewodu doktorskiego:14 III 2019 r.
 • Anton Kalinovski, Ukraina w latach 1991-2004. Geneza Rewolucji Pomarańczowej
  Promotor: dr hab. Adam Cz. Dobroński
  Data wszczęcia przewodu doktorskiego:21 II 2019 r.
 • Zbigniew Romaniuk, Insurekcja kościuszkowska na północnym Podlasiu
  Promotor: dr hab. Adam Cz. Dobroński
  Data wszczęcia przewodu doktorskiego:21 II 2019 r.
 • Magdalena Gąsowska, Pietyzm na Śląsku Cieszyńskim w świetle działalności pastora Johanna Adama Steinmetza
  Promotor: dr hab. Krystyna Szelągowska, prof. UwB
  Data wszczęcia przewodu doktorskiego:21 II 2019 r.

Rok 2018

 • Marta Kupczewska, Między tronem a opozycją. Ewolucja działalności publicznej Tomasza Zamoyskiego w latach 1618-1638
  Promotor: prof. dr hab. Ewa Dubas-Urwanowicz
  Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 6 XII 2018 r.
 • Anna Podlecka, Polityka i dyplomacja w działalności Jana Dymitra Solikowskiego w latach 1564-1603
  Promotor: prof. dr hab. Ewa Dubas-Urwanowicz
  Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 6 XII 2018 r.
 • Justyna Hanula, Muzealnictwo w Polsce w latach 1944-1956. Organizacja i kierunki działania
  Promotor:  dr hab. Artur Pasko, prof. UwB
  Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 28 VI 2018 roku
 •  Aliaksandr Paharely Социокультурные факторы формирования «морального сообщества» в прессе Белорусской христианской демократии в межвоенный период (Czynniki społeczno-kulturowe kształtowania się „wspólnoty moralnej” w świetle prasy Białoruskiej Chrześcijańskiej Demokracji okresu międzywojennego)
  Promotor:  dr hab. Aliaksandr Smalianchuk, prof. UW
  Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 15 III 2018 roku

Rok 2017

 • Justyna Owłasiuk, Życie codzienne białoruskiej społeczności wiejskiej na pograniczu polsko-białoruskim w latach 1956-1991 w świetle historii mówionej.
  Promotor: dr hab. Wojciech Śleszyński, prof. UwB
  Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 11 V 2017 r.                                                                       
                                                                    

Rok 2016

 • Marek Ostaszewski, Epidemie w regionie białostockim w latach 1807-1914.
  Promotor – dr hab. Jan Snopko, Prof. UwB.
  Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 23 VI 2016 r.
 • Łukasz Godlewski, Sejm warszawski 1563/4 roku. Kontynuacja reform.
  Promotor – prof. dr. hab. Ewa Dubas-Urwanowicz
  Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 31 III 2016 r.

Rok 2015

 • Piotr Sobieszczak, Pogranicze mazowiecko-podlaskie w latach 1864-1939 (Na przykładzie Tykocina, Sokół, zaścianków Łapińskich i Suraża).
  Promotor – dr hab. Adam Dobroński, prof. UwB.
  Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 15 I 2014 r.

Rok 2013


Rok 2012


Rok 2011


Rok 2010

 • Jan Nikołajuk, 10. Armia sowiecka na Białostocczyźnie (wrzesień 1939 r. – lipiec 1941).
  Promotor – dr hab. Jan Snopko, Prof. UwB.
  Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 08 VII 2010 r.
 • Adam Pszczółkowski, Szlachta ziemi ciechanowskiej w XVI-XVIII wieku. Studium społeczne i gospodarcze.
  Promotor – prof. dr hab. Cezary Kuklo
  Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 09 XII 2010 r.

Rok 2009

 • Jacek Jaworski, Polskie formacje wojskowe na obczyźnie w XVIII-XIX w. –
  zamknięty 23 VI 2016 r.
  Promotor – dr hab. Krzysztof Filipow, prof. UwB.
  Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 15 I 2009 r.
 • Krzysztof Jodczyk, Krajobraz kulturowy powiatu brasławskiego w 1784 r. i jego uwarunkowania historyczne.
  Promotor – dr hab. Józef Maroszek, Prof. UwB.
  Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 15 I 2009 r.
 • Marta Piszczatowska, Miasto Knyszyn i starostwo knyszyńskie w latach 1572-1663.
   – zamknięty 22VI 21017 r.
  Promotor – dr hab. Józef Maroszek, Prof. UwB.
  Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 15 I 2009 r.
 • Emilia Świętochowska-Bobowik, Polityka władz państwowych i partyjnych wobec nauczycieli w województwie białostockim w latach 1944-1956.
  Promotor – dr hab. Artur Pasko, prof. UwB

Rok 2008

 • Piotr Łapiński, Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku w latach 1946–1955.
  Promotor – dr hab. Adam Dobroński, prof. UwB.
  Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 17 IV 2008 r.
 • Izabela Szymańska, Hrabstwo Zabłudowskie od 1599 roku do końca XIX w. Krąg dzierżawców, administratorów i urzędników.
  Promotor – dr hab. Józef Maroszek, Prof. UwB.
  Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 5 VI 2008 r.

Rok 2006

 • Alicja Potocka, Polonia w Szwajcarii w latach 1939-1989.
  Promotor – dr hab. Artur Pasko, prof. UwB
  Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 06 IV 2006 r.
 • ZAMKNIĘTY  14 marca 2019 r. Tadeusz Długoborski, Wieś łomżyńska w latach 1975-1989. Przemiany gospodarcze i społeczno-polityczne.
  Promotor – dr hab. Artur Pasko, prof. UwB
  Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 21 XI 2006 r.

Rok 2004

 • Edyta Guzowska, Przemysł włókienniczy okręgu białostockiego w dwudziestoleciu międzywojennym.
  Promotor – dr hab. Adam Dobroński, prof. UwB.
  Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 17 IV 2008 r.


Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie