Powrót do: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych • Stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie Historia nadany przez Radę Naukową Instytutu Historii i Nauk Politycznych (1997-2019)

Stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie Historia nadany przez Radę Naukową Instytutu Historii i Nauk Politycznych (1997-2019)

Rok 2020

Rok 2019

 • Tatsiana Kasataya Евангельские христианебаптисты в Белорусской ССР в 1944-1985 гг.: условия существования и деятельность (Ewangeliczni chrześcijanie-baptyści w Białoruskiej SRR w latach 1944-1985: warunki istnienia i działalność)
  Promotor:  dr hab. Aliaksandr Smalianchuk, prof. UW
  Uchwała RN IHiNP o nadaniu stopnia 19 grudnia 2019 r.
 • Waldemar Gliński, Stosunki polsko-radzieckie w latach 1989-1991
  Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz
  Uchwała RN IHiNP o nadaniu stopnia 5 września 2019 r.
 • Mariusz J. Puchacz, Stosunki amerykańsko-japońskie 1885-1924. Rola i miejsce imigracji
  Promotor: prof. dr hab. Halina Parafianowicz
  Uchwała RN IHiNP o nadaniu stopnia 13 czerwca 2019 r.
 • Urszula Sokołowska, Role społeczne kobiet w świetle periodyku ,,Kobieta i Życie” na tle rzeczywistości Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w latach 1970-1989
  Promotor: dr hab.  Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB
  Uchwała RN IHiNP o nadaniu stopnia 9 maja 2019 r.
 • Mirosław Reczko, Relacje polsko-żydowskie w rejonie Ciechanowca w czasie II wojny światowej.
  Promotor: dr hab. Adam Czesław Dobroński, prof. UwB
  Uchwała RN o nadaniu stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia: 17 I 2019 r.
 • Taras Szumejko, „Słowo o prawie i łasce” IłarionaKijowskiego jako traktat polemiczny. Studium źródłoznawcze.
  Promotor – dr hab. Dariusz Dąbrowski, prof. UKW
  Uchwała RN o nadaniu stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia: 17 I 2019 r.

Rok 2018

 • Piotr Popławski, Działania operacyjne niemieckiej 3. Armii w kampanii polskiej 1939 r. (promotor – dr hab. Krzysztof Filipow,prof.UwB). [Rozprawa wyróżniona uchwałą Rady Naukowej IHiNP] Uchwała RN o nadaniu stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia: 20 IX 2018 r.
 • Jarosław Stankiewicz, „Беларуская газета” i jej miejsce w polityce propagandowej niemieckich władz okupacyjnych na Białorusi (1941-1944), (promotor prof. dr. hab. Antoni Mironowicz).Uchwała RN o nadaniu stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia: 20 IX 2018 r.
 • Bogusław Kosel, Wojsko w krajobrazie społecznym Litwy 1918-1956, (promotor: dr hab. Krzysztof Buchowski, prof. UwB). Uchwała RN o nadaniu stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia: 20 IX 2018 r.
 • Anita Klecha, Zofia Olelkiewiczówna – ostatnia z księżniczek słuckich. Mity i rzeczywistość.  (promotor prof. dr. hab. Antoni Mironowicz), obrona 17 V 2018 r., Uchwała RN: 7 czerwca 2018 r. Uchwała RN o nadaniu stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia: 7 VI 2018 r.
 • Siarhiej Abłamiejka, Палітыка савецкіх уладаў у адносінах даСтарога гораду ў Менску ў 1920 – 1956 гадах (Polityka władz radzieckich wobec Starówki Mińska w latach 1920 – 1956 ). (w języku białoruskim), (promotor – dr. hab. Jerzy Garbiński, prof. UMSC), obrona 17 V 2018 r., Uchwała RN o nadaniu stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia: 7 VI 2018 r.
 • Stanisław Romanowski, Cerkiew prawosławna na terenie powiatu Biała Podlaska w latach 1918-1939, (promotorprof. zw. dr. hab. Antoni Mironowicz), obrona 17 V 2018 r., Uchwała RN o nadaniu stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia: 7 VI 2018 r.
 • Piotr Łozowski, Piotra Łozowskiego nt. Rodzina w przestrzeni gospodarczej Starej i Nowej Warszawy w XV i początkach XVI wieku, (promotor: prof. dr hab. Cezary Kuklo), obrona 19 XII 2017 r., Uchwała RN: 18 I 2018 r. [Rozprawa wyróżniona uchwałą Rady Naukowej IHiNP]
 • Magdalena Lewonowska, Ochrona zdrowia na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczpospolitej, (promotor: dr hab. Krzysztof Buchowski, prof. UwB), Obrona 14 XII 2017 r. Uchwała RN: 18 I 2018 r. [Rozprawa wyróżniona uchwałą Rady Naukowej IHiNP].
 • Jarosław Kozikowski, Władza a społeczeństwo. Formowanie systemu komunistycznego w województwie białostockim w latach 1944-1948, (promotor: dr hab. Artur Pasko, prof. UwB), obrona 14 XII 2017 r. Uchwała RN: 18 I 2018 r.

Rok 2017

 • Sylwia Trzeciakowska, Wojewódzki Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Białymstoku w latach 1945-1950,
  (
  promotor: dr hab. Daniel Boćkowski, prof. UwB), obrona 9 XI 17, Uchwała RN: 07.12.2017 r.
 • Tomasz Danilecki, Między zaangażowaniem, przystosowaniem i sprzeciwem. Postawy mieszkańców Polski północno-wschodniej wobec wyborów powszechnych w okresie „małej stabilizacji”,
  (promotor – dr hab. Daniel Grinberg, prof.UwB),
  obrona 20 IV 2017 r., Uchwała RN: 17 V 2017 r.

Rok 2016


Rok 2015

 • Olena Babakova, Janusz Ostrogski (ok. 1554-1620) i jego rola w procesie politycznej, kulturowej, religijnej integracji elit ukraińskich w I Rzeczypospolitej,
  (promotor – Prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel), [Rozprawa wyróżniona uchwałą Rady Naukowej IHiNP].

Rok 2014

 • Małgorzata Choińska, Społeczeństwo miasta Tykocina w XVIII i XIX wieku,(promotor –dr hab. Józef Maroszek, prof. UwB)
 • Krzysztof Skłodowski, Garnizon Suwałki w latach 1921 – 1939. Relacje wojsko – ludność cywilna, (promotor – dr hab. Adam Dobroński, prof.UwB).
 • Anna Stocka, Stany Zjednoczone w świetle prasy warszawskiej (1865-1877), (promotor – prof. dr hab. Halina Parafianowicz).
 • Tomasz Naruszewicz, Dzieje dekanatu olwickiego w XVIII w., (promotor –dr hab. Józef Maroszek, prof. UwB)

Rok 2013

 • Adam Martynowicz, Sobory lokalne Kościoła prawosławnego na ziemiach polsko-litewsko-ruskich do końca XVI wieku,
  (promotor – prof. dr hab. Antoni Mironowicz).

Rok 2012

 • Marek Kietliński, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” na Białostocczyźnie w latach 1980-1989,
  (promotor – dr hab. Hanna Konopka).
 • Jacek Brzozowski, Między Bydgoszczą a Lwowem. Zygmunt I a szlachta koronna w latach 1520-1540,
  (promotor – dr hab. Ewa Dubas–Urwanowicz,prof.UwB).
 • Michał Laszczkowski, Korporacja Akademicka Walecja,
  (promotor – dr hab. Adam Dobroński,prof.UwB).
 • Radosław Poniat, Służba domowa w miastach na ziemiach polskich od połowy XVIII do końca XIX wieku,
  (promotor – prof. dr hab. Cezary Kuklo).
 • Aneta Średzińska, Miasta prywatne ziemi drohickiej i mielnickiej do końca XVIII wieku,
  (promotor –dr hab. Józef Maroszek, prof. UwB)

Rok 2011


Rok 2010

 • Tomasz Jaszczołt, Szlachta ziemi drohickiej w XV i początkach XVI wieku. Zagadnienia społeczne, gospodarcze i genealogiczne,
  (promotor – prof. dr hab. Jan Tęgowski).
 • Marcin Zwolski, Więzienie w Białymstoku w latach 1944 – 1956 (studium historyczno-socjologiczne),
  (promotor – dr hab. Adam Dobroński, prof.UwB).

Rok 2009

 • Krzysztof Flis, Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Wietnamu w latach prezydentury Dwighta Eisenhowera (1953 – 1956),
  (promotor – dr hab. Halina Parafianowicz).

Rok 2008

 • Urszula Kraśnicka-Zajdler, Biskup-tułacz arcybiskup Józef Feliks Gawlina (1892-1964)
  , (promotor – dr hab. Krzysztof Filipow,prof.UwB).
 • Sylwia Kuźma-Markowska, Ruch kontroli urodzeń w Stanach Zjednoczonych na przykładzie stanu Illinois (1923-1941),
  (promotor – prof. dr hab. Halina Parafianowicz).
 • Andrzej Smolarczyk, Szkolnictwo i oświata województwie poleskim w latach 1918-1939,
  (promotor – prof. dr hab. Zofia Tomczonek).
 • Andrei Zamoiski, Transformation of small towns (shtetls) of Soviet Belarus (1921-1932),
  (promotor – dr hab. Daniel Grinberg, prof.UwB).

Rok 2007

 • Małgorzata Kamecka, Edukacyjne podróże Polaków do Francji w epoce saskiej,
  (promotor – prof. dr hab. Cezary Kuklo).
 • Piotr Guzowski, Zasoby pieniężne ludności chłopskiej na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych (XV-XVI w.) na tle europejskim,
  (promotor – prof. dr hab. Andrzej Wyczański).
 • Halina Bieluk, Jacqueline Kennedy: First Lady and Her Image,
  (promotor – prof. dr hab. Halina Parafianowicz).
 • Tomasz Szczepański, Mniejszości narodowe w myśli politycznej opozycji polskiej w latach 1980-1989,
  (promotor – prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz).
 • Artur Konopacki, Życie religijne Tatarów na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XIX wieku,
  (promotor –dr hab. Józef Maroszek, prof. UwB).

Rok 2006

 • Urszula Pawluczuk, Życie monastyczne Kościoła prawosławnego w II Rzeczypospolitej,
  (promotor – prof. dr hab. Antoni Mironowicz).
 • Bogusława Szczerbińska, Ziemiaństwo w guberni łomżyńskiej na przełomie XIX i XX wieku,
  (promotor – dr hab. Adam Dobroński, prof.UwB).

Rok 2005

 • Marek Czarniawski, Powstanie i historyczna trwałość legendy Sławoja Felicjana Składkowskiego (1885-1962), (promotor – dr hab. Adam Dobroński, prof.UwB).
 • Jerzy Kijowski, Historia najnowsza Ostrołęki na tle dziejów regionu kurpiowskiego, (promotor – dr hab. Adam Dobroński, prof.UwB).
 • Jan Mirończuk, Polityka Państwa wobec Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego w Polsce (1947-1989), (promotor – dr hab. Hanna Konopka).
 • Piotr Niewęgłowski, Wychowanie fizyczne i sport w Wojskowej Akademii Technicznej w latach 1951-2003, (promotor – prof. dr hab. Czesław Grzelak).
 • Sebastian Rejak, Understanding of the Holocaust among the Jews of Poland and America: A Study in Social Concepts and Attitudes, (promotor – dr hab. Daniel Grinberg, prof.UwB).
 • Janusz Sternicki, Tradycja powstańcza a wizja niepodległości w polskiej myśli historyczno-politycznej (1864-1918), (promotor – dr hab. Marian Leczyk).
 • Jacek Szczepański, Wojska balonowe w Polsce 1919-1939. Aspekty militarne i propagandowe, (promotor – dr hab. Adam Dobroński, prof.UwB).

Rok 2004

 • Maciej Ambrosiewicz, Ochrona dziedzictwa historycznego Kanału Augustowskiego, (promotor – dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, prof. PK).
 • Elżbieta Bagińska, Polityka wyznaniowa Radziwiłłów birżańskich na Podlasiu w XVII wieku, (promotor – dr hab. Henryk Ruciński).
 • Krzysztof Boroda, Społeczność studencka Uniwersytetu Krakowskiego w latach 1400-1509, (promotor – prof. dr hab. Hanna Zaremska).
 • Adam Drążek, Stronnictwo Demokratyczne w województwie białostockim w latach 1945-1989. Organizacja i działanie, (promotor – dr hab. Hanna Konopka).
 • Grzegorz Ryżewski, Dobra Chreptowiczów w Wielkim Księstwie Litewskim w XV – XX wieku, (promotor – dr hab. Józef Maroszek, prof.UwB).
 • Tomasz Wesołowski, Polska szkoła fortyfikacyjna okresu międzywojennego na tle głównych europejskich systemów umocnień stałych, (promotor – dr hab. Adam Dobroński, prof.UwB).

Rok 2003

 • Przemysław Borowik, Jurydyki miasta Grodna w XV-XVIII wieku, (promotor –dr hab. Józef Maroszek, prof.UwB).
 • Marek Góryński, Funkcjonowanie granicy polsko-niemieckiej na odcinku Prus Wschodnich w latach 1928-1939, (promotor – dr hab. Adam Dobroński, prof.UwB).
 • Marzena Liedke, Wpływ wyznań reformowanych na ruską magnaterię i szlachtę Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI i pierwszej połowie XVII wieku (do końca panowania Zygmunta III), (promotor – prof. dr hab. Stanisław Aleksandrowicz).

Rok 2002


Rok 2001

 • Małgorzata Dajnowicz, Drobna szlachta Ziemi Łomżyńskiej na przełomie XIX i XX wieku, (promotor – dr hab. Adam Dobroński, prof.UwB).
 • Artur Pasko, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Białymstoku w latach 1948-1956. Organizacja i główne kierunki działania, (promotor – dr hab. Hanna Konopka).
 • Wojciech Śleszyński, Propaganda i indoktrynacja władz sowieckich na Białostocczyźnie w latach 1939-1941, (promotor – prof. dr hab. Barbara Stępniewska – Holzer).

Rok 2000

 • Edyta Bezubik, Sprawy małżeńskie przed sądami kościelnymi w Polsce XVII wieku, (promotor – prof. dr hab. Andrzej Wyczański).
 • Alfons Bobowik, Szkolnictwo na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej 1918-1939, (promotor – prof.dr hab. Michał Gnatowski).
 • Robert Kempa, Wojska powietrzno – desantowe 1914-1939. Geneza, narodziny, organizacja, (promotor – dr hab. Adam Dobroński, prof.UwB).
 • Iwona Kulesza, Rozwody w polskich rodzinach magnackich w XVI – XVIII wieku, (promotor – prof. dr hab. Adam Manikowski).
 • Adam Miodowski, Akcja polityczna ugrupowań demokratycznych w sprawie polskiego wojska w Rosji w latach 1917-1918, (promotor – dr hab. Adam Dobroński, prof.UwB).
 • Małgorzata Moroz, Krynica i jej środowisko. Białoruska chrześcijańska demokracja w Polsce w latach 1918-1939, (promotor – prof. dr hab. Jerzy Tomaszewski).
 • Radosław Waleszczak, Przasnysz i powiat przasnyski w latach 1866-1939, (promotor – dr hab. Adam Dobroński, prof.UwB).

Rok 1999

 • Krzysztof Buchowski, Polacy w niepodległym państwie litewskim 1918-1940, (promotor – prof. dr hab. Piotr Łossowski).
 • Leszek Jasielczuk, Dzieje majętności klasztornej ojców dominikanów w Klimówce, (promotor – prof. dr hab. Andrzej Wyczański).
 • Joanna Sadowska, Jędrzejowiczowska reforma oświaty w latach 1932-1933, (promotor – prof. dr hab. Andrzej Garlicki).

Rok 1997

 • Adrian Konopka, Służba zdrowia polskich formacji wojskowych w Rosji (1914-1920), (promotor – dr hab. Michał Gnatowski).
 • Iwona Helena Pugacewicz, Przemoc i bezpieczeństwo publiczne w województwie Łęczyckim XVII – XVIII wiek. (La violence et la securitépubliquedans la voievodie de Łęczyca: XVIIe – XVIIIesiécle), (promotor – prof. dr hab. Antoni Mączak).


Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie