Powrót do: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych • Konferencje naukowe

Konferencje naukowe

Konferencje naukowe w 2016 roku:

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA W XXI wieku — wyzwania i zagrożenia, Białystok 21-22 kwietnia 2016;
 • Konferencja „Czas wojny, czas pokoju: Stany Zjednoczone Ameryki od niepodległości do współczesności”, Białystok 13-14 maja 2016;
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. POLITYKA I POLITYCY W PRASIE XX i XXI wieku, Białystok 16-17 czerwca 2016;
 • XIII Forum Amerykanistyczne, Białystok czerwiec 2016.

Konferencje naukowe w 2015 roku:

 • Ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Drogi kobiet do polityki (na przestrzeni XVIII-XXI wieku)”, Białystok 22-24 maja 2015 r.
 • XII Forum Amerykanistyczne (Białystok, 26-28 czerwca 2015 r.). Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Profesora Andrzeja Bartnickiego; Więcej informacji: http://forum.amerykanistyczne.uwb.edu.pl/
 • Ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Klasyczna i romantyczna – nowa postać Europy po Kongresie Wiedeńskim”, Białystok 8-9 października 2015 r. (kontakt: klasycznairomantyczna@wp.pl)
 • Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Konflikt pamięci? II wojna światowa we współczesnej polityce i kulturze państw Europy Wschodniej, Białystok, 22-23 października 2015 r. (kontakt:  a.wlodarczyk@uwb.edu.pl)
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku”, Augustów 10-12 września 2015 r.
 • Konferencja naukowa nt. „Stolice Podlasia – Drohiczyn, Siedlce, Białystok”, grudzień 2015 r.

Konferencje naukowe w 2014 roku:

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Sybir: Doświadczenia – Pamięć (Białystok, 22-23 V 2014): http://www.mwb.com.pl/sybirkonferencja2014/
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Obrona twierdzy Osowiec na tle działań na froncie wschodnim Wielkiej Wojny w latach 194-1915” (Białystok – Osowiec, 10-11 IX 2014)
 • X FORUM ZAAWANSOWANYCH STUDIÓW NAD STANAMI ZJEDNOCZONYMI im. PROFESORA ANDRZEJA BARTNICKIEGO
 • Konferencja naukowa „Rola religii w konfliktach o charakterze asymetrycznym” (maj 2014)
 • Konferencja naukowa „Dyplomacja watykańska wobec konfliktów asymetrycznych współczesnego świata” (listopad 2014)
 • Konferencja naukowa „Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej na przestrzeni dziejów” (Lublin, 16-17 września 2014 r. Zakład Bezpieczeństwa Narodowego UwB, KUL, IBnDKE)

 

Konferencje naukowe w 2013 roku:

 • X FORUM ZAAWANSOWANYCH STUDIÓW NAD STANAMI ZJEDNOCZONYMI im. PROFESORA ANDRZEJA BARTNICKIEGO; Więcej informacji: http://forum.amerykanistyczne.uwb.edu.pl/
 • Czas wojny, czas pokoju – Stany Zjednoczone Ameryki w XIX wieku, 9-10 maja 2013r.
 • „Bezpieczeństwo energetyczne Europy w obliczu zmieniającej się sytuacji geostrategicznej w Azji i na Bliskim Wschodzie” , 26-27 kwietnia 2013 roku – więcej
 • Gloria Victis – Ogólnopolska Konferencja Naukowa w 150 rocznicę powstania styczniowego – więcej
  • do pobrania – program konferencji 1, 2

   

Konferencje naukowe w 2012 roku:

 • Obszary zgody czy konfliktu? Kresy Północno-Wschodnie II Rzeczypospolitej, Tykocin, 24-25 września 2012 r.
 • Wielka Wojna poza linią frontu , Tykocin, 24-25 maja 2012 r.
 • SESJA NAUKOWA „Żołnierze wyklęci oraz bracia leśni – zbrojne podziemie niepodległościowe w Polsce i na Litwie po drugiej wojnie światowej” (konferencja SKNH)
  29 luty 2012 r.

   

Konferencje naukowe w 2011 roku:

 • Historie oprocentowane. Wpływ alkoholu na różne dziedziny życia (konferencja SKNH)
  24 marca 2011 r.
 • Debata na temat Partnerstwa Wschodniego – Europa-Polska-Wschód
  28 maja 2011 r.
 • VIII Forum zaawansowanych studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. A. Bartnickiego (konferencja międzynarodowa)
  24-26 czerwca 2011 r.
 • SympozjumŚwiat po upadku Związku Radzieckiego Bilans 20-lecia (1991-2011) (konferencja międzynarodowa)
  9 grudnia 2011

 

Konferencje naukowe w 2010 roku:

 • 90 lat stosunków dyplomatycznych między Polską a USA
  Katedra Historii 1918-1945 IH
  Biblioteka Uniwersytecka im. J. Giedroycia w Białymstoku
  Białystok 25 marca 2010 r.
 • Współpraca przy organizacji konkursu VIII LO im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku „Polska Piastowska”
  Białystok 31 marca 2010 r.
 • Prawo a polityka – Sekcja Historii Wojskowości oraz Wydział Prawa
  23 kwietnia 2010 r. Białystok
 • Przeobrażenia zróżnicowania kulturowego mieszkańców wschodniego pogranicza Polski w XX wieku w kontekście idei Ludwika Zamenhofa
  konferencja wydziałowa 31 maja 2010 r.
 • Czerwiec 2010 – forum amerykanistyczne (prof. H. Parafianowicz)
 • wspólne czy osobne? Miejsca pamięci narodów Europy Wschodniej z cyklu: Między Wschodem a Zachodem – pogranicza Europy Wschodniej wobec wyzwań XX i XXI wieku (konferencja międzynarodowa)
  Augustów 23-24 września 2010 r.
 • Nuncjatura apostolska w Rzeczypospolitej. Stan badań i perspektywy (konferencja międzynarodowa)
  Białystok 7 – 9 października 2010 r.
 • Międzynarodowe sympozjum pt. Miejsca pamięci narodów pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego
  Białystok 21 grudzień 2010 r.

 

Konferencje naukowe w 2009 roku:

 • Wobec króla i Rzeczypospolitej. Magnateria w XV-XVIII wieku, Białowieża 23–25 kwietnia 2009.
 • Rynki lokalne i regionalne od XIV do XVIII wieku– Białystok 25-26 maja 2009
  • program konferencji – wejdź
 • Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, Białystok 1–3 października 2009 r.

   

Konferencje naukowe w 2008 roku:

 • Granice i pogranicza: mikrohistorie, Białystok 18-19 września 2008 roku.
 • Lata Wielkiej Wojny: Rok 1918 w Europie Środkowo-Wschodniej, Białystok 23-24 października 2008

   

Konferencje naukowe w 2007 roku:

 • Dziedzictwo komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej – idee, kierunki transformacji, stosunki międzynarodowe, Supraśl 6-7 listopada 2007 roku. Informacji udziela dr Joanna Sadowska pod numerem telefonu (85)-745-74-44 lub 604-734-916, sadowska@uwb.edu.pl.
 • Fundator i mecenas. Magnateria Rzeczypospolitej XVI – XVIII wieku, Supraśl 14-16 maja 2007

   

Konferencje naukowe w 2006 roku:

 • Reformacja w Rzeczypospolitej: kultura, polityka, gospodarka, Białystok 25 – 26 maja 2006 r. Informacje i zgłoszenia: dr Elżbieta Bagińska (baginska@uwb.edu.pl), dr Marzena Liedke (mlie@wp.pl)Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV-XIX w. Struktury demograficzne, społeczne i gospodarcze, Białystok 12-13 października 2006 r. Informacje i zgłoszenia: dr Iwona Kulesza-Woroniecka (kuleszai@poczta.onet.pl), mgr Piotr Guzowski (guzowski@uwb.edu.pl)
  • Program konferencji do pobrania w formacie PDF. pobierz
 • Po tym, jak ludzie przestali być szczęśliwi. Człowiek a miary czasu i przestrzeni w przeszłości, Białystok, 26 – 27 października 2006 r. Informacje i zgłoszenia: dr Marzena Liedke (mlie@wp.pl), mgr Piotr Guzowski (guzowski@uwb.edu.pl)
 • Rola oświaty i szkolnictwa w procesie kształtowania się świadomości narodowej na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim, cykl konferencji: Wspólne dziedzictwo ziem północno-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.
  • Witryna internetowa – zobacz – tutaj.
 • Lata Wielkiej Wojny. Dojrzewanie do niepodległości? (nastroje i postawy społeczeństwa polskiego w okresie I wojny światowej i ich ewolucja), Białystok, 23-24 listopada 2006. Informacje i zgłoszenia: dr Jan Snopko (snopko@hum.uwb.edu.pl) .Druga wojna światowa i jej skutki w historiografii polskiej, rosyjskiej, białoruskiej i litewskiej. Próba oceny.
 • Kościół prawosławny na Bałkanach i w Rzeczypospolitej – związki i wspólnota tradycji, Białystok 27 – 28 września 2006 r.

 

Konferencje naukowe w 2005 roku:

 • Autokefalie Kościoła prawosławnego w Polsce, Białystok, 13 maja 2005 r.
 • Patron i dwór. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI – XVIII w., Białowieża, 15-18 maja 2005 r.
 • Ceramika bałtyjska. Tradycje i wpływy, Białystok, 21-23 września 2005 r.
 • Badania nad społeczeństwem staropolskim. Kultura, instytucje i struktury społeczne w XVI-XVIII w., Białystok, 12-13 października 2005 r.
 • Wyzwolenie czy okupacja? Stosunek społeczności zamieszkującej pogranicze polsko-litewsko-białoruskie do zmieniających się w XX wieku systemów państwowych, 20-21 października 2005 r.

 

Konferencje naukowe w 2004 roku:

 • Prawosławne oficyny wydawnicze w Rzeczypospolitej (14 maja 2004 r.)
 • Polacy, Białorusini, Litwini, Żydzi na północno-wschodnich ziemiach Polski, a władza radziecka (1939-1944). W kręgu mitów i stereotypów (27-29 maja 2004 r.)
 • Kościoły a państwo na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim. Żródła i stan badań (25-26 listopada 2004 r.) [wspólnie z Archiwum Państwowym w Białymstoku]
 • Anglosasi, Francuzi i Polacy – wzajemny wizerunek dawniej i dziś (22 października 2004), [wspólnie z Katedrą Neofilologii UwB]

 

Konferencje naukowe w 2003 roku:

 • Edukacja w procesie integracji europejskiej (25-26 III 2003).
 • Żródła do dziejów najnowszych Polski i Litwy.
 • Narew w najnowszych dziejach Polski.
 • Pogranicze polsko – litewsko – białoruskie. Źródła i stan badań (wspólnie z Archiwum Państwowym w Białymstoku)

 

Konferencje, które odbyły się w Instytucie Historii w 2002 roku:

 • Ceramika zachodniobałtyjska. Nowe źródła i interpretacje (23-24 IX 2002). Organizator: dr M. Karczewski.
 • Władza i prestiż: magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII w. (10-12 X 2002). Organizatorzy: prof. dr hab. E. Dubas-Urwanowicz, prof. dr hab. J. Urwanowicz.
 • Sowietyzacja i rusyfikacja północno-wschodnich ziem II RP w latach 1939-1941. Próba bilansu (25-26 X 2002). Organizatorzy: prof. dr hab. M. Gnatowski, dr D. Boćkowski.
 • Historycy polscy, litewscy i białoruscy wobec problemów XX w. Historiografia polska, litewska i białoruska po 1989 roku (19-20 XI 2002). Organizatorzy: prof. dr hab. D. Grinberg, dr W. Śleszyński, dr K.Buchowski.


Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie