Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychPracownicy • dr Elżbieta Bagińska


dr Elżbieta Bagińska

Elżbieta Bagińska

Data uzyskania stopnia naukowego:

 • magister – 1991 rok
 • doktor – 2004 rok

Zainteresowania badawcze:

 • Ewangelicy reformowani w Wielkim Księstwie Litewskim w czasach nowożytnych; organizacja kościelna i społeczność ewangelicka.
 • Działalność księcia Bogusława Radziwiłła w Prusach Książęcych w latach: 1657-1669.

Dane kontaktowe:

Nr telefonu: 085 745 74 84
e-mail: baginska@uwb.edu.pl

Dyżury pracowników Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB

ZAJĘCIA

Najważniejsze publikacje:

Lista wszystkich publikacji – wejdź

 • Do pobrania – publikacje
 • Osadnictwo wiejskie na prawie chełmińskim na północno – wschodnim Mazowszu do 1526 r. (ziemie: łomżyńska i wiska), „Studia Łomżyńskie”, t. IV, 1993, s.13-36.
 • Patronat Radziwiłłów birżańskich na Podlasiu w XVII w., „Białostocczyzna”, 4/1994, s.18-28.
 • Szlachta podlaska w kręgu Radziwiłłów birżańskich, „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska w Białymstoku”, nr 9, 1995, s. 30-40.
 • Kształtowanie się dziedzictwa Radziwiłłów birżańskich na Podlasiu w XVII w., „Białostocczyzna”, 3/1996, s.16-27.
 • Spór o Ludwikę Karolinę Radziwiłłównę, „Białostocczyzna, 4/1997, s. 3-14.
 • Źródła do dziejów Radziwiłłów w archiwach i bibliotekach wileńskich, „Białostocczyzna”, 4/1997, s. 68-78.
 • Rekrutacja klienteli radziwiłłowskiej na Podlasiu w XVII w., „Białostocczyzna”, 1/1998, s.3-14.
 • Fond Radziwiłłów w Państwowym Archiwum Historycznym Białorusi w Mińsku, „Białostocczyzna”, 1/1998, s. 58-63.
 • Zabójstwo w Orli, „Gryfita”, nr 22, 2000, s. 30-32
 • Działalność religijna Radziwiłłów birżańskich w dobrach podlaskich w XVII wieku, „Studia Podlaskie”, t. XII, 2002, s. 205-228.
 • Materiały do dziejów Radziwiłłów w zbiorze Dubrowskiego w Bibliotece Narodowej Rosji w Petersburgu, w: Repatriacje i migracje ludności pogranicza w XX wieku. Stan badań oraz źródła do dziejów pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego, pod redakcją Marka Kietlińskiego i Wojciecha Śleszyńskiego, Białystok 2004, s. 159-165.


Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie