Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychPracownicy • dr hab. Adam Miodowski, prof. UwB


dr hab. Adam Miodowski, prof. UwB

Data uzyskania stopnia naukowego:

 • magisterium – Instytut Historii FUWwB, 1994
 • doktorat  – Instytut Historii UwB, 2000
 • hablitacja – Instytut Historii i Nauk Politycznych UwB, 2013

Zainteresowania badawcze:

Główne zainteresowania badawcze ukierunkowane są na historię ruchów politycznych, społecznych oraz wojskowych w XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności polskich wojskowych, wychodźstwa politycznego i środowisk kobiecych w Rosji. Równoległą sferą zainteresowań są historia regionalna oraz komunikowanie masowe w XX i XXI w.

Dane kontaktowe:

Nr telefonu: 85 74 57 444
e-mail: adam.miodowski@uwb.edu.pl

 

Najważniejsze publikacje:

Lista wszystkich publikacji – wejdź

autorskie monografie książkowe:

 • Wychodźcze ugrupowania demokratyczne wobec idei polskiego wojska w Rosji w latach 1917-1918, Białystok 2002, ss. 304.
 • Przewłaszczenia dóbr dojlidzkich na tle kampanii politycznej przełomu lat 1921/1922, Białystok 2003, ss. 202.
 • Związki Wojskowych Polaków w Rosji (1917-1918), Białystok 2004, ss. 203.
 • Polityka wojskowa radykalnej lewicy polskiej (1917-1921), Białystok 2011, ss. 476.
 • Wspólnota doświadczeń i odrębność historii ziem województwa podlaskiego. Wybrane zagadnienia z XIX i XX- wiecznych dziejów Białostocczyzny, Suwalszczyzny i Łomżyńskiego, Białystok 2016, ss. 239.
 • Polish revolutionary formations in the Red Army structures (1918-1921), Białystok 2017, ss. 245.

redakcyjne monografie książkowe:

 • Społeczeństwo-wojsko-polityka. Studia i szkice ofiarowane profesorowi A. Cz. Dobrońskiemu z okazji 70. urodzin, red. M. Dajnowicz, A. Miodowski, T. Wesołowski,Białystok 2013, ss. 608.
 • Polityka i politycy w XX i XXI-wiecznej prasie, red. M. Dajnowicz, A. Miodowski, Białystok 2016, ss. 417.

artykuły monograficzne:

 • Polityka wojskowa środowisk liberalno-demokratycznych na gruncie rosyjskim po przewrocie bolszewickim (listopad 1917 – listopad 1918), „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, t. XLIV: 2009, s. 5-20.
 • Nieudana próba ustanowienia w Polsce systemu rządów sowieckich (lipiec-sierpień 1920 r.), „Białostockie Teki Historyczne”, t. XI: 2013, s. 159-179.
 • Aktywność dyplomatyczna Aleksandra Lednickiego – ministra ds. polskich w rosyjskim Rządzie Tymczasowym (marzec-listopad 1917), „Niepodległość”, t. LXIV: 2015, s. 7-26.
 • Jeńcy austrowęgierscy w niewoli rosyjskiej w okresie przedrewolucyjnym (sierpień 1914-luty 1917), „Białostockie Teki Historyczne”, t. XIV:2016, s. 111-130.
 • Lokalne uwarunkowania i efekty rosyjskiej polityki oświatowej na Białostocczyźnie u progu XX wieku, „Studia Podlaskie”, t. XXIV:2016, s. 109-135.
 • Radykalny feminizm Aleksandry Kołłątaj i próby urzeczywistnienia jego pryncypiów w przestrzeni społeczno-obyczajowej Rosji Sowieckiej (1917-1922), „Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych”, nr 1: 2016, s. 24-44.


Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie