Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychPracownicy • dr hab. Artur Pasko, prof. UwB


dr hab. Artur Pasko, prof. UwB

Data uzyskania stopnia naukowego:

hablitacja – Wydział Historyczno-Socjologiczny UwB, 2013 r.

Zainteresowania badawcze:

Sytuacja społeczno-polityczna w Polsce po II wojnie światowej.

Dane kontaktowe:

Nr telefonu: brak
e-mail: a.pasko@uwb.edu.pl

Dyżury pracowników Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB

Najważniejsze publikacje:

Lista wszystkich publikacji – wejdź

Wybrane książki:

 • A. Pasko, Sport wyczynowy w polityce państwa 1944-1989, Kraków 2012.
 • M. Kietliński, A. Pasko, Na fali Października 1956. Białostocczyzna w świetle dokumentów, Białystok 2006.
 • A. Pasko, Kulisy władzy ludowej w województwie białostockim (1948-1956). Organizacja, główne kierunki działania KW PZPR. Białystok 2002.
 • A. Pasko, Wyścig Pokoju w dokumentach władz partyjnych i państwowych 1948-1989, Kraków 2009.
 • H. Konopka, M. Ocytko, M. Liedke, A. Pasko, Jak uczyć historii w zreformowanej szkole?, Białystok 2003.
 • Edukacja w procesie integracji europejskiej, red. nauk, H. Konopka, oprac. dydak., A. Pasko, Białystok 2003.

Wybrane artykuły:

 

 • A. Pasko Polityczne aspekty współpracy państw bloku radzieckiego w zakresie międzynarodowych kontaktów sportowych w latach osiemdziesiątych XX wieku, [w:] Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. Kultura Fizyczna w Polsce Ludowej i w Trzeciej Rzeczpospolitej, pod red. L. Nowaka, P. Pieczyńskiego, R. Urban, Gorzów Wlkp. 2012, t. X (2), ss. 37-51.
 • A. Pasko, Blaski i cienie sukcesu. Sportowcy w dekadzie Gierka, [w:] Społeczno-kulturowe studia z kultury fizycznej, pod red. K. Obodyńskiego, P. Króla, W. Bajorka, Rzeszów 2012, ss. 411-432.
 • A. Pasko, Białystok w latach 1944-1956 (podrozdział o podziemiu niepodległościowym – Piotr Łapiński), [w:] Historia Białegostoku, red. nauk. A. Cz. Dobroński, Białystok 2012, ss. 455-503.
 • A. Pasko, Problemy bezpieczeństwa Igrzysk Olimpijskich w Moskwie w 1980 r., „Bezpieczeństwo. Świat – Region – Polska”, nr 1 (2)/2012, Białystok 2012, ss. 39-52.
 • A. Pasko, Jeszcze sport czy już polityka? Międzynarodowe kontakty sportowe Polski w latach 1956-1970, [w:] Z najnowszych dziejów kultury fizycznej i turystyki w Polsce, t. 1, pod red. T. Drozdek-Małolepszej, Częstochowa 2011, ss. 225-242.
 • A. Pasko, Zmiany w zarządzaniu sportem w Polsce w latach osiemdziesiątych XX wieku, „Kultura Fizyczna”, t. X, pod red. J. Rodziewicz-Gruhn i E. Małolepszego, Częstochowa 2011, ss. 109-126.
 • A. Pasko, Zarządzanie sportem w Polsce w dekadzie Edwarda Gierka, „Studia Podlaskie”, t. XIX, Białystok 2011, ss. 199-214.
 • A. Pasko, Organizacja bezpieczeństwa i porządku w czasie Wyścigu Pokoju na terenie PRL w roku milenijnym, „Bezpieczeństwo. Świat – Region – Polska”, nr 1/2011, Białystok 2011, ss. 139-150.
 • A. Pasko, Czy wydarzenia października 1956 r. w Polsce zmieniły status sportowców?, [w:] Z dziejów kultury fizycznej Polski oraz wybranych regionów i mniejszości narodowych, pod red. J. Dżerenia, Płock 2011, ss. 175-192.
 • A. Pasko, Model sportowca socjalistycznego w założeniach władz partyjnych i państwowych w okresie stalinizmu w Polsce, [w:] Społeczeństwo PRL. Historia. Kultura. Pamięć, t. I, Historia, pod red. S. Jankowiaka, D. Skotarczak, I. Skórzyńskiej, Poznań 2011, ,ss. 275-283.
 • A. Pasko, Polityczne aspekty przygotowań Polski do Igrzysk Olimpijskich w Monachium w 1972 r., [w:]  Z dziejów kultury fizycznej w Zagłębiu Dąbrowskim i regionach ościennych, pod red. M. Ponczka, S. Witkowskiego, A. Fryca, Sosnowiec-Katowice- Dąbrowa Górnicza 2010, ss. 435-443.
 • A. Pasko, Polski Komitet Olimpijski w okresie stalinizmu, „Dzieje Najnowsze”, R. XLII 2010/1, Warszawa, ss. 105-120.
 • A. Pasko, Ku „jednolitemu kierownictwu” w sporcie. Zarządzanie sportem w Polsce w latach 1949-1956, [w:] O prawie i jego dziejach księgi dwie, praca zbiorowa, księga II, Białystok-Katowice 2010,  ss. 687-696.
 • A. Pasko, Likwidacja Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” po 1947 r., [w:] 100-lecie V Ogólnopolskiego Zlotu Sokołów w Krakowie – Zlotu Grunwaldzkiego – 100-lecie odsłonięcia pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie 1910-2010,Kraków 2010, s. 97-104.
 • A. Pasko, „Menedżerowie” sportu w Polsce w okresie stalinizmu (1949-1956), „Studia Podlaskie”, t. XVIII, Białystok 2009/2010, ss. 223-236.
 • A. Pasko, Polityczne aspekty organizacji sportu w Polsce w latach 1944-1949, [w:] Polska kultura fizyczna i turystyka w czasach zaborów i II Rzeczypospolitej, pod red. D. Dudka, Kraków 2009, ss. 274-286.
 • A. Pasko, Międzynarodowe kontakty sportowe Polski w latach 1946-1949, „Białostockie Teki Historyczne”, t. 7/2009,  ss. 93-105.
 • A. Pasko, Kontakty sportowe Polski i Czechosłowacji w latach 1948-1956, [w:] Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością. Czesi – Polacy -Słowacy 1938/39-1945-1989, cz. II, pod red. P. Blažka, P. Jaworskiego, Ł. Kamińskiego, Warszawa 2009, ss. 163-171.
 • A. Pasko, Współzawodnictwo socjalistyczne w sporcie w latach 1950-1955,[w:] Współzawodnictwo pracy w życiu gospodarczym, społeczno – politycznym i propagandzie PRL, pod red. B. Tracza, Katowice 2008, ss. 201-207.
 • A. Pasko, Pogłoski o III wojnie światowej wśród mieszkańców województwa białostockiego w latach 1945-1956, [w:]Apokalipsa. Symbolika – tradycja – egzegeza, t. I,  red. K. Korotkich, J. Ławski, seria „Czarny Romantyzm”, Białystok 2006, ss. 403-418.
 • A. Pasko, Mistrzostwa Europy w Boksie w 1953 r. w ocenie władz partyjnych i sportowych, „Teki Archiwalne”, Seria nowa t. 9 (31), Warszawa 2006, ss. 273-285.
 • A. Pasko, Świat sportu wobec interwencji państw Układu Warszawskiego w Czechosłowacji w 1968 r., „Dzieje Najnowsze”, Rocznik XXXVII, 2005/3, Warszawa 2005, ss. 83-95
 • A. Pasko, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Białymstoku w latach 1948-1956. Organizacja i główne kierunki działania, „Dzieje Najnowsze”, Rocznik 2002/3, ss. 161-166
 • A. Pasko, I sekretarze Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Białymstoku w latach 1948 – 1956, „Zeszyty Politologiczne”, nr 4, Białystok 2002, ss. 130-137.


Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie