Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychPracownicy • dr hab. Grzegorz Zackiewicz, prof. UwB


dr hab. Grzegorz Zackiewicz, prof. UwB

zackiewicz1

Data uzyskania stopnia naukowego:

 • magister – 1996 rok, Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku
 • doktor – 2002 rok, Uniwersytet w Białymstoku
 • doktor habilitowany – 2014 rok, Uniwersytet w Białymstoku

Dane kontaktowe:

Dyżur dydaktyczny w semestrze letnim: piątek 13.00-14.30, s. 137

Seminarium dyplomowe w semestrze letnim: piątek 13.00-14.30, s. 137

Nr telefonu: 085 745 74 48
e-mail: g.zackiewicz@uwb.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

 • stosunki polsko-rosyjskie i polsko-sowieckie XIX-XX w.;
 • dzieje Polaków na Wschodzie XIX-XX w.;
 • historia myśli politycznej XIX-XX w.;
 • ruch związkowy w Polsce w XX w.;
 • współczesne ustroje polityczne

Tematyka seminariów dyplomowych:

 • życie polityczne; stosunki międzynarodowe;
 • świat zachodni (Europa i Ameryka Północna);
 • obszar dawnego ZSRR; komentarze prasowe

ZAJĘCIA

Historia doktryn politycznych

Najważniejsze publikacje:

Pełna lista publikacji – wejdź

Monografie:

 • Polska myśl polityczna wobec systemu radzieckiego 1918-1939, wyd. Arcana, Kraków 2004, ss. 836.
 • Syndykalizm w polskiej refleksji i rzeczywistości politycznej I połowy XX wieku, wyd. Avalon, Kraków 2013, ss. 792.
 • Robotniczy Instytut Oświaty i Kultury im. Stefana Żeromskiego 1930-1939, wyd. Prymat, Białystok 2016, ss. 237.
 • W krainie zesłań. Losy Polaków na Syberii do 1914 roku, wyd. Muzeum Pamięci Sybiru, Białystok 2019, ss. 160.

 

Artykuły:

 • Z dziejów syndykalizmu polskiego: geneza i działalność Generalnej Federacji Pracy (1928-1931), „Dzieje Najnowsze” 2007, z. 1, s. 25-39.
 • Polscy syndykaliści wobec problematyki żydowskiej w latach 1918-1939, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, t. IV, red. K. Pilarczyk, Kraków 2008, s. 227-243.
 • Polscy syndykaliści wobec Związku Radzieckiego i komunizmu w latach II wojny światowej, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2010, t. XLV, s. 153-173.
 • Opinie i wyobrażenia na temat Rosji w polskich drukach ulotnych z lat pierwszej wojny światowej, [w:] Druki ulotne w procesie komunikacji społecznej w XIX wieku (do 1918 roku), red. M. Karpińska, Warszawa 2018, s. 145-159.
 • Polish political elites on events in Russia in the first months after the Novemeber 1917 Bolshevik coup d’état, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2018, t. LIII (3), s. 89-109.
 • The February Revolution and its Consequences In Propaganda of Leftist Circles in the Kingdom of Poland in 1917, „Res Historica” 2019, nr 47, s. 227-245.

https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=106940&_k=g1znya

https://orcid.org/0000-0001-9726-7163Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie