Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychPracownicy • dr hab. Grzegorz Zackiewicz, prof. UwB


dr hab. Grzegorz Zackiewicz, prof. UwB

zackiewicz1

Data uzyskania stopnia naukowego:

 • magister – 1996 rok, Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku
 • doktor – 2002 rok, Uniwersytet w Białymstoku
 • doktor habilitowany – 2014 rok, Uniwersytet w Białymstoku

Zainteresowania badawcze:

 • Stosunki polsko-rosyjskie i polsko-radzieckie XIX-XX w.
 • Historia myśli politycznej XIX-XX w.
 • Przemoc polityczna w XIX i XX w.
 • Współczesne ustroje polityczne.
 • Związki zawodowe w XX w.

Dane kontaktowe:

Nr telefonu: 085 745 74 48
e-mail: g.zackiewicz@uwb.edu.pl

Dyżury pracowników Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB

ZAJĘCIA

Klasyczna i współczesna myśl polityczna

Od Mitterranda do Hollande’a. Dzieje polityczne Francji 1981-2012

 

 

Najważniejsze publikacje:

Książki:

 • Polska myśl polityczna wobec systemu radzieckiego 1918-1939, wyd. Arcana, Kraków 2004, ss. 836
 • Syndykalizm w polskiej refleksji i rzeczywistości politycznej I połowy XX wieku, wyd. Avalon, Kraków 2013, ss. 792.
 • Robotniczy Instytut Oświaty i Kultury im. Stefana Żeromskiego 1930-1939, wyd. Prymat, Białystok 2016, ss. 237.

 

Redakcje:

 • [współredaktorzy: D. Grinberg, J. Snopko] Lata Wielkiej Wojny. Dojrzewanie do niepodległości 1914-1918, wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2007, ss. 501.
 • [współredaktorzy: D. Grinberg, J. Snopko] Rok 1918 w Europie Środkowo-Wschodniej, Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2010, ss. 663.
 • [współredaktorzy: D. Grinberg, J. Snopko] Wielka Wojna poza linią frontu, wyd. Instytut Historii i Nauk Politycznych UwB, Białystok 2013, ss. 395.

Wybrane artykuły:

 • Zamach stanu Pätsa-Laidonera w Estonii w 1934 roku, „Zapiski Historyczne” 1999, z. 3-4, s. 101-111.
 • Perspektywy systemu radzieckiego w ujęciu polskiej publicystyki lat 1918-1939, „Dzieje Najnowsze” 2000, z. 4, s. 3-20.
 • Z dziejów syndykalizmu polskiego: geneza i działalność Generalnej Federacji Pracy (1928-1931), „Dzieje Najnowsze” 2007, z. 1, s. 25-39.
 • Polscy syndykaliści wobec problematyki żydowskiej w latach 1918-1939, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, t. IV, red. K. Pilarczyk, Kraków 2008, s. 227-243.
 • Polskie tradycje polityczne w interpretacjach środowisk syndykalistycznych w latach 1918-1945, [w:] Marzyciele i realiści. O roli tradycji w polskiej myśli politycznej od upadku Powstania Styczniowego do XXI wieku, red. T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2009, s. 358-372.
 • Wizja niepodległej Polski na łamach piłsudczykowskiego periodyku „Rząd i Wojsko” w latach 1916-1921, [w:] Piłsudczycy i narodowcy a niepodległość Polski, red. B. Grott, Oświęcim 2009, s. 181-194.
 • Kwestia robotnicza w publicystyce prasowej obozu narodowego 1918-1939, [w:] Prasa Narodowej Demokracji 1886-1939, red. A. Dawidowicz, E. Maj, Lublin 2010, s. 315-333.
 • Mit „rewolucji majowej” w myśli politycznej polskich syndykalistów w latach 1926-1939, [w:] Mity historyczno-polityczne, wyobrażenia zbiorowe, polityka historyczna. Studia i materiały, t. I, red. E. Ponczek, A. Sepkowski, Toruń 2010, s. 123-139.
 • Polscy syndykaliści wobec Związku Radzieckiego i komunizmu w latach II wojny światowej, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2010, t. XLV, s. 153-173.
 • Hiszpańska CNT w opiniach polskiej publicystyki politycznej lat trzydziestych XX wieku, [w:] Studia z dziejów polskiego anarchizmu, red. E. Krasucki, M. Przyborowski, R. Skrycki, Szczecin 2011, s. 58-77.
 • Józef Zieliński i jego koncepcje polityczne sprzed I wojny światowej. Przyczynek do dziejów polskiej myśli lewicowej okresu zaborów, „Studia Podlaskie” 2011, t. XIX, s. 251-267.
 • Wydarzenia wileńskie z listopada 1931 roku w komentarzach ówczesnej prasy polskiej, „Biuletyn Historii Pogranicza” 2011, nr 11, s. 41-56.
 • „Głos Pracy Polskiej” (1926-1930). Przyczynek do dziejów prasy obozu narodowego w okresie międzywojennym, [w:] Prasa Narodowej Demokracji, t. 4: Prasa lokalna, regionalna, środowiskowa, red. E. Maj, A. Dawidowicz, Lublin 2013, s. 137-154.
 • Francja w opiniach Kazimierza Zakrzewskiego z lat 1926-1939, [w:] Spoglądając na Mariannę. O Francji i Francuzach w pierwszej połowie XX wieku z polskiej perspektywy, red. M. Białokur, A. Karbowiak, Opole–Bielsko-Biała 2014, s. 97-111.
 • Lida nieidylliczna : strajki z lat 1935-1936 i ich konsekwencje, [w:] Obszary zgody czy konfliktu? Kresy Północno-Wschodnie II Rzeczypospolitej, red. W. Śleszyński, A. Włodarczyk, Białystok-Kraków 2014, s. 135-146.
 • Komunistyczna infiltracja Związku Związków Zawodowych (1931-1939), [w:] Komuniści w II Rzeczypospolitej. Ludzie-struktury-działalność, red. M. Bukała i M. Krzysztofiński, Rzeszów 2015, s. 187-205.
 • Przełomy w życiu Kazimierza Zakrzewskiego, [w:] Kazimierz Zakrzewski. Historia i polityka, red. M. Dąbrowska, Warszawa-Łódź 2015, s. 263-293.
 • Francuska kampania prezydencka 2002 roku w świetle ówczesnych polskich komentarzy prasowych, [w:] Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku, red. M. Dajnowicz i A. Miodowski, Białystok 2016, s. 65-76.
 • Komunistyczna infiltracja środowisk młodzieży syndykalistycznej w II Rzeczypospolitej, [w:] To idzie młodość. Młodość w ideologii i praktyce komunizmu, red. D. Magier, Lublin-Radzyń Podlaski 2016, s. 129-145.
 • Przyszła Polska i Europa w koncepcjach polskich socjalistów (od Aktu 5 listopada do zakończenia I wojny światowej), [w:] Akt 5 listopada 1916 roku i jego konsekwencje dla Polski i Europy, red. J. Kłaczkow et al., Toruń 2016, s. 135-150.
 •  Zagadnienie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej w propagandzie polskich ugrupowań politycznych podczas kampanii wyborczej do Sejmu Ustawodawczego (na przełomie lat 1918 i 1919), [w:] Bezpieczeństwo Europy, Bezpieczeństwo Polski, t. II, red. E. Maj et al., Lublin 2016, s. 455-474.

Pełna lista publikacji – wejdźKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie