Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychPracownicy • dr hab. Joanna Sadowska, prof. UwB


dr hab. Joanna Sadowska, prof. UwB

sadowska

Data uzyskania stopnia naukowego:

 • magister – 1992 rok, Uniwersytet Warszawski, Instytut Historyczny
 • doktor – 1999 rok, Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Historii
 • hablitacja – Instytut Studiów Politycznych PAN, politologia, 2011 r.

Zainteresowania badawcze:

 • Obecnie głównym przedmiotem badań jest historia społeczno-polityczna PRL, a w szczególności dzieje i znaczenie polityczne ruchu młodzieżowego.
 • Wcześniejsze badania dotyczyły oświaty w Drugiej Rzeczypospolitej, koncentrując się wokół problemu reformy jędrzejewiczowskiej.
 • Interesuje mnie ponadto historia Białegostoku w XX wieku oraz szeroko pojęta historia wychowania.

Dane kontaktowe:

Nr telefonu: 085 745 74 47
e-mail: sadowska@uwb.edu.pl

Najważniejsze publikacje:

Lista wszystkich publikacji – wejdź

 • „Sercem i myślą związani z Partią”. Związek Młodzieży Socjalistycznej (1957 – 1976): Polityczne aspekty działalności, Warszawa 2010
 • Ku szkole na miarę Drugiej Rzeczypospolitej. Geneza, założenia i realizacja reformy Jędrzejewiczowskiej, Białystok 2001,ss. 295.
 • Uniwersytety Robotnicze ZMS – szlachetna idea czy narzędzie indoktrynacji?, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2005, nr 1-2, s. 5-29.
 • „Rewolucja w niebezpieczeństwie czyli o początkach Związku Młodzieży Socjalistycznej”[w:] Polska i jej sąsiedzi w XX wieku, pod red. H. Konopki, D. Boćkowskiego, Białystok 2004, s. 477-495.
 • Kierownicza siła młodego pokolenia czy dodatek do aparatu partyjnego? – dyskusja działaczy po rozwiązaniu ZMP, „Studia Podlaskie” 2004, t. 14, s. 77-87.
 • Wychowanie państwowe i jego odbicie w programach szkolnych doby sanacji, „Res Historica” 2004, z. 16,s. 83-93.
 • Wpływ ustawodawstwa jedrzejewiczowskiego na szkolnictwo prywatne w II Rzeczypospolitej, [w:] Funkcja prywatnych szkół średnich w II Rzeczypospolitej, red. E.J. Kryńska, Białystok 2004, s. 80-89 .
 • Marzec 1968 r. w Białymstoku, „Studia Podlaskie” 2003, t. 13, s. 183-196.
 • Nowy typ szkoły średniej – licea ogólnokształcące w II Rzeczypospolitej {w:] Dzieje kształtowania się polskich instytucji oświatowych, pod red. E.A. Mierzwy, Piotrków Trybunalski 2002, s. 247-263.
 • Ustawodawstwo jedrzejewiczowskie wobec szkolnictwa mniejszości narodowych w II Rzeczypospolitej, [w:] Edukacja, państwo, naród w Europie Środkowej i Wschodniej XIX i XX w., pod red. A. Bilewicz, R. Gładkiewicza, S. Walasek, Wrocław 2002, s. 297-309.
 • Reforma szkolnictwa prywatnego 1932 roku, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”2000, nr 3-4, s. 53-79.


Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie