Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychPracownicy • dr hab. Krzysztof Buchowski, prof. UwB


dr hab. Krzysztof Buchowski, prof. UwB

Data uzyskania stopnia naukowego:

 • magister – 1993 rok, Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku
 • doktor – 1999 rok, Uniwersytet w Białymstoku
 • doktor habilitowany – 2007 rok, IH PAN

Zainteresowania badawcze:

Historia Europy Środkowo-Wschodniej, stosunki polsko-litewskie w XIX-XX w.

Dane kontaktowe:

Nr telefonu: 085 745 74 95
e-mail: k.buchowski@uwb.edu.pl

Najważniejsze publikacje:

Lista wszystkich publikacji – wejdź

Książki:

 • Polacy w niepodległym państwie litewskim 1918-1940, Białystok 1999.
 • Panowie i żmogusy. Stosunki polsko-litewskie w międzywojennych karykaturach, Białystok 2004.
 • Szkice polsko-litewskie czyli o niełatwym sąsiedztwie w pierwszej połowie XX wieku, Toruń 2005.
 • Litwomani i polonizatorzy. Mity, wzajemne postrzeganie i stereotypy w stosunkach polsko-litewskich w pierwszej połowie XX wieku, Białystok 2006.
 • Litvomanai ir polonizuotojai. Mitai, apipusės nuostatos ir stereotipai lenkų ir lietuvių santykiuose pirmoje XX amžiaus pusėje, Vilnius 2012.
 • Polityka zagraniczna Litwy 1990-2012. Główne kierunki i uwarunkowania, Białystok 2013.

Wybrane artykuły:

 • Powstanie Litwy Środkowej, w: „Zapiski Historyczne” 2004, z. 4.
 • Przesiedlenia ludności polskiej z Litwy etnicznej w latach 1945-1947, „Dzieje Najnowsze” 2005, nr 1.
 • Polskie aspekty grudniowego przewrotu na Litwie w 1926 r., w: Zamach stanu Józefa Piłsudskiego 1926 roku, pod red. M. Siomy, Lublin 2007.
 • O stosunkach polsko-litewskich w latach 1989-2007, w: Stosunki polsko-litewskie wczoraj i dziś. Historia, kultura, polityka, pod red. W. K. Roman i J. Marszałek-Kawy, Toruń 2009.
 • Walka narodów bałtyckich o niepodległość w przededniu i w okresie pierwszej wojny światowej, „Obóz” 2010, nr 51.
 • Poles and Lithuanians: Respective Images in Caricatures From First Half of the Twentieth Century, w:Images of the Other in Ethnic Caricatures of Central and Eastern Europe, pod red. D. Demskiego i K. Baranieckiej-Olszewskiej, Warszawa 2010.
 • Od pieriestrojki do niepodległości – rozwój życia społeczno-politycznego w republikach nadbałtyckich ZSRR w latach 1988-1991, w: Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar społeczny, red. Henryk Chałupczak, Marek Pietraś, Ewa Pogorzała, Zamość 2013.
 • Historiografia litewska dotycząca okresu pierwszej wojny światowej, „Dzieje Najnowsze“ 2014, nr 3 [współautor Bogusław Kosel].
 • Polska wobec państw bałtyckich w latach 1918-1939, w: Międzymorze. Nadzieje i ograniczenia w polityce II Rzeczypospolitej, pod red. Elżbiety Znamierowskiej Rakk, Warszawa 2016.
 • Kwestia wycofania armii rosyjskiej z państw bałtyckich w latach 1991-1994, w:Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar bezpieczeństwa, pod red. Henryka Chałupczaka, Marka Pietrasia, Justyny Misiągiewicz, Zamość 2016.
 • Polacy w Sejmie litewskim 1920-1927, w: „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 1997, t. 32.
 • Jedwabne – a Polish Discussion 60 years after the Tragedy, w: Holokausto istorijos tyrimai ir tautu kolektyvine atmintis baltijos regione, pod red. K. Fuchsa i E. Bendikaite, Kaunas 2002.
 • Retorsijos ikaitai. Lenkai Lietuvos Respublikoje 1918-1940 metais, w: „Darbai ir dienos” 2003, nr 34 (Kaunas).
 • Tadeusz Katelbach a Litwa, w: „Zeszyty Historyczne” 2004, z. 148.
 • Litwa wobec ludności polskiej od września 1939 do czerwca 1940 roku, w: Polska i jej wschodni sąsiedzi w XX wieku. Studia i materiały, pod red. Hanny Konopki i Daniela Boćkowskiego, Białystok 2004.
 • Przesiedlenia ludności polskiej z Litwy etnicznej w latach 1945-1947, w: „Dzieje Najnowsze” 2005, nr 1.


Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie