Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychPracownicy • dr hab. Maciej Karczewski, prof. UwB


dr hab. Maciej Karczewski, prof. UwB

Data uzyskania stopnia naukowego:

 • magister – 1992 rok, Katedra Archeologii Polski i Powszechnej Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, archeologia;
 • doktor – 2000 rok, Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, archeologia;
 • hablitacja – Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, 2013 r., archeologia

Zainteresowania badawcze:

 • Archeologia zachodniobałtyjskiego kręgu kulturowego.
 • Archeologia osadnictwa.
 • Archeologia środowiska.
 • Archeologia nieodległej przeszłości ze szczególny uwzględnieniem archeologii I wojny światowej.
 • Historia badań starożytniczych i archeologicznych na obszarze Polski północno-wschodniej, Prus Wschodnich i Litwy.
 • Studia nad dziedzictwem kulturowym.

Granty badawcze i stypendia naukowe:

2015-2018, wykonawca w projekcie: Heritage and Threat, grant UE w ramach konkursu: The Joint Programming Initiative in CulturalHeritage and Global Change, Heritage Plus, realizowany przez konsorcjum:1/ University of Copenhagen, Dania(principal investigator), 2/ UniversitàdegliStudi di Bologna, Włochy, 3/ Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej, Polska, 4/ AlexandruIoanCuza University, Rumunia. Kierownik projektu: prof. IngolfThuesen.

2016, kierownik projektu: nr 73132/15 pt. „Rozpoznanie i dokumentacja stanowisk archeologicznych na obszarze pola bitwy „Oblężenie Twierdzy Osowiec 1914-1915 r.” w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet Ochrona zabytków archeologicznych, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2014-2018, ekspert w projekcie: „Archeologiczne przywracanie pamięci o Wielkiej Wojnie. Materialne pozostałości życia i śmierci w okopach na froncie wschodnim oraz stan przemian krajobrazu pobitewnego w rejonie Rawki i Bzury (1914-2014)”, program Sonata Bis Narodowego Centrum Nauki. Kierownik Projektu: dr hab. Anna Zalewska.

2011-2015 wykonawca w projekcie: „Miejsca pamięci poległych 1914-1918 na terenie Polski północno-wschodniej.”, finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Moduł 1.1. Kierownik projektu: dr Małgorzata Karczewska.

2010-2014, wykonawca w projekcie: „The Ecology of Crusading” grantUE w ramach programu: Seventh Framework Programme – IDEAS – ERC – 2010 – stg (ERC propos al No 263735 – TEC). ProjektzrealizowanyprzezDepartment of Archaeology University of Reading, przywspółpracy: Department of Archaeology University of Reading, Department of Archaeology University of Durham, Institute of History and Archaeology Tartu, Department of Medieval Studies Central European University Budapest, School of Applied Sciences Bournemonth University, InstytutArcheologii UMK w Toruniu, Uniwersytet w Białymstoku, MuzeumZamkowe w Malborku, The Castle Museum in Cesis. Kierownikprojektu:drAleksanderPluskowski.

2007, stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, grant w ramach programu „NOVUM”: „Datowanie radiowęglowe szkieletów koni z cmentarzyska z okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów w Paprotkach Kolonii”.

2007, kierownik projektu: „Ratownicze badania wykopaliskowe oraz opracowanie wyników i konserwacja materiałów zabytkowych z cmentarzyska z okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów w Paprotkach Kolonii, stan. 1, woj. warmińsko-mazurskie”, sfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2006, kierownik projektu: „Konserwacja oraz dokumentacja zabytków archeologicznych z badań wykopaliskowych na cmentarzysku z okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów w Paprotkach Kolonii, stan. 1, w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich (sezony 2003-2006)”, sfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2005-2007, kierownik interdyscyplinarnego projektu nr 1H01H 003 29: Sacrum et Natura. Wyniki badań cmentarzyska kultury bogaczewskiej w Paprotkach Kolonii w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, sfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.

1997-1999, kierownik interdyscyplinarnego projektu nr 1H01G 04513:Uwarunkowania środowiskowe osiedla plemienia Galindai odkrytego w Paprotkach Kolonii, stanowisko 41, woj. suwalskie, finansowanego przez Komitet Badań Naukowych.

Najważniejsze publikacje:

Lista wszystkich publikacji – wejdź

Banerjea R. (Rowena) Y, Karczewski M., Karczewska M., Pluskowski A.

2015The Role of Geoarchaeology in Understanding the Formation and Function of ŚwiętaGóra (Staświny), Masuria, Poland: interim results from Feature 40, [w:] Materiały do archeologiiWarmiii Mazur, t. 1, S. Wadyl, M. Karczewski, M. Hoffmann red., Warszawa-Białystok, s. 221-231.

Brown A. (Alex), Karczewski M., Pluskowski A. (Aleks)

2015Vegetation and land–use change in the Great Mazurian Lake District during the medieval period: the impact of conquest and colonisation on a frontier ‘wilderness’ landscape, [w:] Materiały do archeologiiWarmiii Mazur, t. 1, S. Wadyl, M. Karczewski, M. Hoffmann red., Warszawa-Białystok, s. 205-220.

Karczewska M., Karczewski M.

2002Osada z okresu wpływów rzymskich i okresu i wędrówek ludów Paprotkach Kolonii stanowisko 41 w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, T. I. Badania archeologiczne, Białystok.

2012Cmentarz wielowyznaniowy na wzgórzu św. Marii Magdaleny w Białymstoku. Historia miejsca, Poznań-Białystok, ss. 302.

2013Cmentarz ewangelicki przy ulicy Młynowej w Białymstoku. Tom I. Historia miejsca, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Białystok-Poznań, ss. 303, plan na wklejce.

2015Pro Patria. Miejsca pamięci I wojny światowej na przedpolu Twierdzy Osowiec, Seria: Archeologia pamięci, t. 1, Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej, Białystok, ss. 135.

2016Landscapes of Cemeteries from the Roman and Migration Periods in the Masurian Lakeland (Northeastern Poland), „ArchaeologiaBaltica”, vol. 23, s. 96-111.

Karczewska M., Karczewski M., Banaszuk P., Wardyński M., Majka A.

2009Naturalne i antropogeniczne zmiany rzeźby terenu w sąsiedztwie cmentarzyska z okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów w Paprotkach Kolonii w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, „Prace i Studia Geograficzne”, t. 44, s. 55-73.

Karczewska M., Karczewski M., Gręzak A.

2009The role of horse burials in Bogaczewo Culture. Key studies on the cemetery in PaprotkiKolonia site 1, northeast Poland, “ArchaeologiaBaltica”, vol. 11, The Horse and Man in European Antiquity (Worldview, Burials Rites, and Military and Everyday Life), A. Bliujienė ed., Klaipėda, p. 56-88.

Karczewska M., Karczewski M., Karwowska H., Rusin K., Stankiewicz U, Wawrusiewicz A.

2015Archeologia Białegostoku, Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej, Białystok, ss. 120.

Karczewska M., Karczewski M., Pluskowski A.

2015Późnośredniowieczna i wczesnonowożytna wieś Staświny w komturii brandenburskiej (Polska NE) w świetle źródeł archeologicznych, [w:] Materiały do archeologii Warmii i Mazur, t. 1, S. Wadyl, M. Karczewski, M. Hoffmann red., Warszawa-Białystok, s. 195-203.

Karczewski M.

1999Chronologia grobów z bronią odkrytych na cmentarzysku kultury bogaczewskiej z okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów w Paprotkach Kolonii, stan. 1, w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, „ArchaeologiaLituana”, t. I, Vilnius, s. 72-109.

2001O przydatności metody planigraficznej we wstępnej fazie badań stanowisk archeologicznych, „Archeologia Polski”, t. XLVI, z. 1-2, s. 7-30.

2001Źródła archeologiczne do badań nad zasiedlaniem Krainy Wielkich Jezior Mazurskich w okresie wpływów rzymskich, Olsztyn, ss. 196.

2006Environment, settlement and economy of the West Baltic Tribes in the Roman Period. Key studies on two settlement microregions of Bogaczewo and Sudowska Cultures, “ArchaeologiaLithuana”, t. 7, s. 54-65.

2008Zmiany poziomu lustra wody w jeziorach mazurskich w ciągu ostatnich dwóch tysięcy lat w świetle źródeł archeologicznych i historycznych, [w:] BotanicalGuidebooks, No.30. Polska północno-wschodnia w holocenie. Człowiek i jego środowisko. Holocene of north – east Poland. Man and his environment, red. A. Wacnik, E. Madeyska, Kraków, s. 47-75.

2010Zarys historii odkryć i badań archeologicznych w polskiej części Puszczy Białowieskiej, [w:] Środowisko przyrodnicze, gospodarka, osadnictwo i kultura symboliczna w V w. p.n.e. – VII w. n.e. w dorzeczach Odry, Wisły i Niemna, V Sympozjum Archeologii Środowiskowej / VIII Warsztaty Terenowe, Białowieża 22-24 września 2010, M. Karczewski, M. Karczewska, M. Makohonienko, D. Makowiecki, E. Smolska, P. Szwarczewski red., Poznań, s. 183-192.

2011Archeologia środowiska zachodniobałtyjskiego kręgu kulturowego na pojezierzach, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań-Białystok, ss. 484.

2012Human impact on the landscape of Masurian Lakeland in the Roman Period (NE Poland), “eTopoi Journal for Ancient Studies, Special Volume 3 (2012), p. 255-266.

2013Historia miejsca w świetle źródeł kartograficznych, [w:] Cmentarz ewangelicki przy ulicy Młynowej w Białymstoku. Tom II. Pamięć miejsca, M. Karczewska, M. Karczewski red., Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Białystok-Poznań, s. 37-53.

2013On the road to the other world. Plants in the burial rite of Bogaczewo Culture (Roman Period, Northeastern Poland), “ArchaeologiaBaltica”, vol. 18, p. 120-140.

2014Znaczenie znalezisk roślinnych w badaniach cmentarzysk ciałopalnych. Przykład cmentarzyska kultury bogaczewskiej i grupy olsztyńskiej w Paprotkach Kolonii st. 1 w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, [w:] Środowisko przyrodnicze, gospodarka, osadnictwo i kultura symboliczna w V w. p.n.e. – VII w. n.e. w dorzeczach Odry i Wisły, Środowisko-Człowiek-Cywilizacja t. 3, Seria wydawnicza Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej, M. Karczewski, E. Smolska, T. Kalicki red., Białystok-Warszawa-Kielce 2014, s. 111-119.

2015Wojenna geneza giżyckiego muzeum, [w:] Dziedzictwo Wielkiej Wojny w krajobrazie powiatu giżyckiego. Studia z dziejów frontu wschodniego I wojny światowej, R. Kempa red., Giżycko, s. 51-67.

2016Robbery or Ritual Activities? Searching for Reinterpretation and Genesis of the “Robbed Barrows” of the Sudovian Culture, „ArchaeologiaBaltica, vol. 23, s. 112-128.

2016Pradzieje i wczesne średniowiecze – archeologia krajobrazu i krajobraz archeologiczny, [w:] Narwiański Park Narodowy. Krajobraz, przyroda, człowiek, P. Banaszuk, D. Wołkowycki red., Białystok-Kurowo, s. 245- 264.

Karczewski M., Banaszuk P., Kupryjanowicz M., Bieniek-Muelle A.,

2009Uwarunkowania środowiskowe mikroregionu osadniczego z okresu wpływów rzymskich nad północnym brzegiem dawnego jeziora Wąż w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, [w:] Środowisko – Człowiek – Cywilizacja, t. 2, Seria wydawnicza Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej, Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa, L. Domańska, P. Kittel, J. Forysiak red., Poznań 2009, s. 131-145.

Karczewski M., Karczewska M., Pluskowski A.

2015Grodzisko Święta Góra w Staświnach w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Dzieje zasiedlania przed i po podboju krzyżackim, [w:] Materiały do archeologii Warmii i Mazur, t. 1, S. Wadyl, M. Karczewski, M. Hoffmann red., Warszawa-Białystok, s. 175-193.

Kupryjanowicz M., Mueller-Bieniek A., Cywa K., Karczewski M.

2013Intensywna eksploatacja lasów przez ludność kultury bogaczewskiej – mikroregion osadniczy nad jeziorem Wons (Kraina Wielkich Jezior Mazurskich), [w:] Dziedzictwo przyrodnicze Warmii, Mazur i Powiśla. Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. Przewodnik do warsztatów terenowych 56. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Olsztyn, 24–30 czerwca 2013, H. Ciecierska, Cz. Hołdyński red., Olsztyn, s. 365-378.

Wacnik A., Karczewski M.

2013Przemiany roślinności a działalność społeczności rolniczych w rejonie Staświn na Pojezierzu Mazurskim (północno-wschodnia Polska), [w:] Dziedzictwo przyrodnicze Warmii, Mazur i Powiśla. Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. Przewodnik do warsztatów terenowych 56. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Olsztyn, 24–30 czerwca 2013, H. Ciecierska, Cz. Hołdyński red., Olsztyn, s. 351-364.

Wacnik A., Kupryjanowicz M., Mueller-Bieniek A., Karczewski M., Cywa K.

2014The environmental and cultural contexts of the late Iron Age and medieval settlement in the Mazurian Lake District, NE Poland: combined palaeobotanical and archaeological data, “Vegetation History and Archaeobotany. The Journal of Quaternary Plant Ecology, Palaeoclimate and ancient Agriculture _ Official Organ of the International Work Group for Palaeoethnobotany”, DOI 10.1007/s00334-014-0458-y

Redakcja tomów:

 1. Ceramika zachodniobałtyjska od wczesnej epoki żelaza do początku ery nowożytnej. Materiały z konferencji – Białystok, 14-16 maja 1997, Białystok 1998.
 2. Badania archeologiczne w Polsce północno – wschodniej i na zachodniej Białorusi. Sezony 2000-2001. Materiały z konferencji – Białystok 6-7 grudnia 2001, pod red M. Karczewskiej i M. Karczewskiego, Białystok 2002.
 3. Osada z okresu wpływów rzymskich i okresu i wędrówek ludów Paprotkach Kolonii stanowisko 41 w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, T. II. Analizy paleoekologiczne, pod red M. Karczewskiej, M. Karczewskiego, E. Pirożnikow, Białystok 2002.
 4. Ceramika zachodniobałtyjska. Nowe źródła i interpretacje. Materiały z konferencji: Białystok 23-24 września 2002 r., pod red. M. Karczewskiej i M. Karczewskiego, Białystok 2004.
 5. Ceramika bałtyjska. Tradycje i wpływy. Materiały z konferencji: Białystok 21-23 września 2005 r., pod red. M. Karczewskiej i M. Karczewskiego, Białystok 2009.
 6. Środowisko przyrodnicze, gospodarka, osadnictwo i kultura symboliczna w V w. p.n.e. – VII w. n.e. w dorzeczach Odry, Wisły i Niemna, V Sympozjum Archeologii Środowiskowej / VIII Warsztaty Terenowe, Białowieża 22-24 września 2010, M. Karczewski, M. Karczewska, M. Makohonienko, D. Makowiecki, E. Smolska, P. Szwarczewski red., Poznań 2010.
 7. „Środowisko przyrodnicze, gospodarka, osadnictwo i kultura symboliczna w V w. p.n.e. – VII w. n.e. w dorzeczach Odry i Wisły”, Środowisko-Człowiek-Cywilizacja t. 3, Seria wydawnicza Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej, M. Karczewski, E. Smolska, T. Kalicki red., Białystok-Warszawa-Kielce 2014.
 8. I Warmińsko-Mazurska Sesja Sprawozdawcza (za lata 2008-2012) Poświęcona pamięci prof. J. Okulicza-Kozaryna [1st Varmia-Masuria Report Session (for teras 2008-2012) Dedicated to the Memory of prof. J. Okulicz-Kozaryn], M. Hoffmann, M. Karczewski, S. Wadyl red., Białystok-Gdańsk-Olsztyn-Toruń 2013.
 9. Cmentarz ewangelicki przy ulicy Młynowej w Białymstoku. Tom II. Pamięć miejsca miejsca, M. Karczewska, M. Karczewski red., Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Białystok-Poznań.
 10. Materiały do archeologii Warmii i Mazur, t. 1, S. Wadyl, M. Karczewski, M. Hoffmann red., Warszawa-Białystok.

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

 • European Archaeological Association (EAA),
 • Association for Environmental Archaeology (AEA),
 • Komisja Nauk Humanistycznych Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie,
 • Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich,
 • Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej,
 • Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej.


Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie