Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychPracownicy • prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz


prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz

Dajnowicz

Data uzyskania stopnia naukowego:

 • magister – 1998 rok, Uniwersytet w Białymstoku
 • doktor – 2001 rok, Uniwersytet w Białymstoku
 • habilitacja – 2009 rok, Uniwersytet Opolski
 • profesor nadzwyczajny – 2009 rok, UwB
 • profesor tytularny – 2019 rok (Postanowieniem Prezydenta RP)

Zainteresowania badawcze:

 • Historia społeczna i polityczna regionu Polski północno-wschodniej
 • Doktryny polityczne
 • Myśl polityczna
 • Dzieje inteligencji i elit politycznych
 • Dzieje kobiet

Dane kontaktowe:

Nr telefonu: brak
strona internetowa: www.dajnowicz.pl
e-mail: m.dajnowicz@uwb.edu.pl
Dyżury pracowników Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB

Zajęcia

informacja o seminarium magisterskim i licencjackim

Najważniejsze publikacje:

Lista wszystkich publikacji – wejdź

 • Drobna szlachta ziemi łomżyńskiej na przełomie XIX i XX wieku, Łomża 2002, ss. 269.
 • Zanikająca kultura szlachecka wsi mazowiecko-podlaskiej, ,,Przegląd Humanistyczny” 2003, z. 4, s. 77 – 85.
 • Czy Narew była granicą wpływów politycznych w Łomżyńskiem w początkach XX wieku?, w: Narew w dziejach i współczesności, red. A. Dobroński, W. Grębecka, Łomża 2004, s. 267 – 278.
 • Aktywność społeczno-kulturalna a działalność polityczna w Łomżyńskiem w początkach XX wieku, ,,Dzieje Najnowsze” 2004, z. 4, s. 15 – 28.
 • Stosunki polsko-żydowskie w Łomżyńskiem na przełomie XIX i XX wieku, w: Świat niepożegnany. Żydzi na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w XVIII-XX wieku, red. K. Jasiewicz, Warszawa–Londyn 2004, s. 333 – 341, 1046.
 • Political Sympathies of Poles as Exemplified by the North-Eastern Lands (19th/20th Centuries) ,,Acta Poloniaue Historica” 2007, t. 95, s. 57 – 75.
 • Tożsamość kulturowa mieszkańców wsi podlasko-mazowieckiej, w: W poszukiwaniu tożsamości. Humanistyczne rozważania interdyscyplinarne, red. H. Mamzer, Poznań 2007, s. 181 – 190.
 • (red.) M. Dajnowicz, Oblicze polityczne regionów Polski, Białystok 2007, ss. 335.
 • (red.) Środowiska inteligenckie Suwalszczyzny oraz ziem ościennych w okresie zaborowym i II Rzeczypospolitej, red. M. Dajnowicz, M. Matusiewicz, K. Skłodowski, Suwałki – Białystok 2007, ss. 254.
 • La vie quotidienne de la noblesse polonaise dans les manoirs des régions de Mazovie et Podlachie au XIXe siecle, w: Le château au quotidien : les travaux et les Jours, runi par A. M. Cocula, M. Comber, Bordeaux 2008, s. 229 – 238.
 • (red.) Oblicze polityczne regionów Polski. Elity i społeczeństwo, red. M. Dajnowicz, Białystok 2008, ss. 382.
 • Formy działalności inteligencji polskiej w narodowych organizacjach politycznych w początkach XX wieku (na przykładzie ziem północno-wschodnich), w: Narodowa Demokracja XIX-XXI wiek. Koncepcje- ludzie- działalność, red. T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2008, s. 577-592.
 • Działalność ideowo-polityczna Wincentego Lutosławskiego w okresie dążeń do Niepodległości, w: Piłsudczycy i narodowcy a niepodległość Polski, red. B. Grott, Oświęcim 2009, s. 43 – 52.
 • (red.) Zachodnie wzorce i wschodnie realia. Przedstawicielki elit prowincjonalnych w XIX i w pierwszej połowie XX wieku, red. M. Dajnowicz, Białystok 2009, ss. 238.
 • The political participation of the inhabitants of the North-Eastern border regions of Poland (2001 – 2007), w: Borderland society and culture in the face of civilization challenges, edited by Z. Tomczonek, Białystok 2009, s. 75-86.
 • Raporty polityczne Sergiusza Wittego. Wybory do I Dumy Państwowej i Rady Państwa w Królestwie Polskim i części Kraju Zachodniego, Kraków 2009, ss. 106.
 • Prowincja zaboru rosyjskiego i jej miejsce cywilizacyjne w Europie początków XX wieku, w: Orbis Exterior. Orbis Interior. Prowincjonalizm w kulturze europejskiej, red. B. Płonka – Syroka, K. Marchel, Wrocław 2010, s. 141 – 151.
 • Zachodnioeuropejski wzorzec gospodarczy a rozwój polskiego rolnictwa w świetle wybranej publicystyki Jana Lutosławskiego, ,,Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku, t. VIII, red. W. Puś, J. Kita, Łódź 2010, s. 185-194.
 •  Kobiety w politycznej przestrzeni Europy. Uwarunkowania i zróżnicowanie regionalne uczestnictwa w polityce, red. M. Dajnowicz, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2013, s. 29-45.
 • Regionalne elity polityczne II i III Rzeczypospolitej, red. M. Dajnowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012, ss. 308.


Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie