Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychPracownicy • dr hab. Piotr Chomik, prof. UwB


dr hab. Piotr Chomik, prof. UwB

Data uzyskania stopnia naukowego:

 • magister – 1994 rok, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • doktor – 2002 rok, Uniwersytet w Białymstoku
 • doktor habilitowany – 2013 rok, Uniwersytet w Białymstoku
 • profesor nadzwyczajny – 2016 rok, Uniwersytet w Białymstoku

Zainteresowania badawcze:

 • Dzieje i kultura Kościoła prawosławnego w Rzeczpospolitej (ze szczególnym uwzględnieniem Wielkiego Księstwa Litewskiego) w czasach nowożytnych.
 • Wpływ kultury Bizancjum i Południowych Słowian na kulturę Kościołów wschodnich w RP.
 • Dzieje Kościoła prawosławnego w Polsce po II wojnie światowej.
 • Miejsce w państwie i społeczeństwie Kościoła prawosławnego w Rosji, Białorusi, na Ukrainie.
 • Narody i religie na obszarze postradzieckim.
Historia religii
Niechrześcijańskie religie współczesnego świata
Fundamentalizm religijny. Geneza, dzieje, współczesność
Metody zapobiegania konfliktom w dziejach świata
Mity i stereotypy międzykulturowe
Religie i wyznania na obszarze poradzieckim
Seminarium licencjackie
Seminarium magisterskie

Najważniejsze publikacje:

Lista wszystkich publikacji – wejdź

 • Kościół prawosławny w dziejach Rzeczypospolitej i krajów sąsiednich, pod red. P. Chomika, Białystok 2000, ss. 296.
 • Kult ikon Matki Bożej w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVIII wieku, Białystok 2003, ss. 292.
 • „Pokazanie Cerkwie prawdziwej…” Studia nad dziejami i kulturą Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej, pod red. P. Chomika, Białystok 2004, ss. 232.
 • Kultura religijna wschodniego pogranicza Rzeczypospolitej, w: Białystok miasto przyjazne? Mniejszości narodowe i wyznaniowe w dziejach ziemi podlaskiej, pod red. H. Parafianowicz, Białystok 2004, s. 17-29.
 • Święty Atanazy Brzeski i jego diariusz, w: Bizancjum, Prawosławie, Romantyzm. Tradycja wschodnia w kulturze XX wieku, pod red. J. Ławskiego i K. Korotkicha, Białystok 2004, s. 139-145.
 • „Księgi cudów” ikon Matki Boskiej z obszaru Wielkiego Księstwa Litewskiego, „Barok. Historia-Literatura-Sztuka” XI/2 (22)2004, s. 145-162.
 • Monaster św. Ducha w Bujniczach w latach 1633-1787, „Białostockie Teki Historyczne”, 3/2005, Białystok, s.131-146.
 • Didaskalia Sylwestra Kossowa a położenie Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej w pierwszej połowie XVII wieku, w: Religia wobec historii, historia wobec religii, pod red. E. Przybył, Kraków 2006, s. 243-252;
 • Literatura i wiara. Wybrane problemy prawosławnego piśmiennictwa religijnego w Rzeczypospolitej na przełomie XVI i XVII wieku, w: Światło w Dolinie. Prace ofiarowane Profesor Halinie Krukowskiej, pod red. K. Korotkicha, J. Ławskiego, D. Zawadzkiej, Białystok 2007, s. 703-714;
 • Grzegorz Camblak metropolita kijowski (1415-1419) oraz wpływ Bizancjum i Południowych Słowian na jego działalność cerkiewną, w: Filhellenizm w Polsce. Rekonesans, pod red. M. Borowskiej, M. Kalinowskiej,J. Ławskiego i K. Tomaszuk, Warszawa 2007, s. 105-116.
 • Kupiatycka Ikona Matki Bożej. Historia i literatura, Białystok 2008, ss. 128.
 • Prawosławni święci męczennicy XX wieku – ofiary zbrodniczego systemu, w: Dziedzictwo komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, pod red. J. Sadowskiej, Białystok 2008, s. 115-126.
 • Święty Gabriel Zabłudowski – pomiędzy mitem a rzeczywistością, w: Ateny, Rzym, Bizancjum. Mity Śródziemnomorza w kulturze XIX i XX wieku, pod red. J. Ławskiego i K. Korotkicha, Białystok 2008, s. 881-894.
 • Ugoda perejasławska a dzieje Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej w latach 1654-1658, w: W kręgu Hadziacza A. D. 1658. Od historii do literatury, pod red. P. Borka, Kraków 2008, s. 201-212.
 • Duma bojarska w czasach Iwana Groźnego, w: Z dziejów pewnego eksperymentu. Parlamentaryzm rosyjski na progu XX stulecia w kontekście kształtowania się świadomości politycznej narodów imperialnej Rosji, pod red. A. Duszyka, K. Latawca, M. Mądzika, Radom 2008, s. 11-22.
 • Wielcy Starcy Pustelni Optyńskiej. Starzec Ambroży, w: Res gestae Meridionales et Orientales, pod red. E. Bagińskiej, Białystok 2009, s. 35-44;
 • Piotr Mścisławiec – człowiek Renesansu z Wielkiego Księstwa Litewskiego, drukarz, moskiewski, zabłudowski i wileński, w: Primum Vivere Deinde Philosophari, pod red. M. Białokura i A. Szczepaniaka, Opole-Toruń 2009, s. 48-57;
 • Przemiany religijności wyznawców Kościoła prawosławnego na obszarze Wielkiego Księstwa Litewskiego od drugiej połowy XVI wieku do połowy XVII wieku, in: Tridento visuotinio Bažnyčios susirinkimo (1545-1563) įtaka Lietuvos kultūrai / The Ecumenical Council or Trent (1545-1563) and the Culture of Lithuania, ed. Aleksandra Aleksandravičiūtė,  Kulturos, filosofijos ir meno institutas, Vilnius, 2009, s. 138-153;
 • Synod rosyjskiej Cerkwi prawosławnej wobec drukarni Ławry Kijowsko-Pieczerskiej w latach 1720-1786, w: Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne, t. 4, red. J. Stradomski, Kraków 2009, s. 213-227;
 • Wpływy bizantyjskie i południowosłowiańskie w XVI-XVII wiecznych rękopisach monasteru supraskiego, w: Święta Góra Athos w kulturze Europy. Europa w kulturze Athosu, pod red. M. Kuczyńskiej, Gniezno 2009, s. 137-142;
 •  Święta Eufrozyna Połocka i początki monastycyzmu na ziemiach białoruskich, Białoruskie Zeszyty Historyczne z. 33, Białystok 2010; s.5-16.
 • Dogmatyczno-moralna literatura prawosławna w Rzeczypospolitej w końcu XVI w pierwszej połowie XVII wieku,w: Istoria religii w Ukrainie. Naukowy szczoricznik, kn. 1, Lwiw 2010, s. 875-882.
 • Obraz życia chłopów w „Zapiskach wiejskiego duchownego” Placyda Jankowskiego, Białorusini – Historia i Kultura,pod red. J. Jurkiewicza, Szreniawa 2010, s. 122-126;
 • Kobieta w ikonografii prawosławnej, Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein, z. 7, Poznań 2011, s. 251-264.
 • Grzech – ciemna strona duszy w XVII-wiecznej literaturze prawosławnej, w:  Noc. Symbol – Temat – Metafora, t. 1,Wokół Straży Nocnych Bonawentury, pod red. J. Ławskiego, K. Korotkicha, M. Bajki, Białystok 2011, s. 81-90.
 • Początki monasteru ławryszewskiego k. Nowogródka, Średniowiecze Polskie i Powszechne 2012, T. 4 (8), Katowice 2012, s. 42-57;
 • Monaster św. św. Borysa i Gleba w Grodnie do końca XVI wieku, Garadzienski palimpsest 211. Asoba. Hramadstwa. Dziarżawa. XV-XX stst., pad red. A. Smalanczuka i N. Sliz, Minsk 2012, s. 182-194;
 • Sytuacja cerkiewna na Ukrainie na przełomie lat 80. i 90. XX stulecia i powstanie nowych jurysdykcji cerkiewnych, w: Stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniej po upadku ZSRR, pod red. W. Śleszyńskiego, A. Jodzio,Białystok; Kraków: 2012,s.33-50;Seria: Wschodnie Studia Polityczne, t.3;
 • Wyniki spisu powszechnego z 2011 roku w wypowiedziach prasowych przedstawicieli mniejszości białoruskiej w Polsce, w: Kwestie spisowe a tożsamość etniczno-kulturowa autochtonicznych mniejszości na pograniczach, pod red. S. Jackiewicza, Białystok 2012, s. 127-136;
 • Kaplica św. Marii Magdaleny w Białymstoku / W: Cmentarz wielowyznaniowy na Wzgórzu św. Marii Magdaleny w Białymstoku. Historia miejsca / pod red. M. Karczewskiej i M. Karczewskiego, Współautorzy: Iwona Ptaszyńska-Sarosiek, Ewa Jurzysta, Piotr Chomik, Piotr Sawicki, Białystok-Poznań, 2012, s. 27-32;
 • Rosja wobec arabskiej wiosny w świetle publikacji czasopisma „Rossija w globalnoj politikie” z lat 2011-2012, w:Middle East and North Africa. MENA źródłem szans i zagrożeń bezpieczeństwa, pod red. J. Teski, Gdynia 2012, s. 329-352.
 • Życie monastyczne w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI wieku, Kraków 2013, ss. 646.
 • Wpływ języka i literatury na tożsamość religijną prawosławnych mieszkańców Rzeczypospolitej w XVII wieku, w:Sławianskije jazyki i ich kultury. Proszłoje, nastojaszczeje, buduszczeje, Irkutsk 2013, s. 31-38.
 • „Starczestwo”  w prawosławnym monastycyzmie. Wielcy starcy Optinoj Pustyni, w: Starość. Doświadczenie egzystencjalne, temat literacki, metafora kultury. Seria I. Rozpoznania, pod red. A. Janickiej, E. Wesołowskiej, G. Kowalskiego, Białystok 2013, s. 303-312.


Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie