Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychPracownicy • dr hab. Rafał Kosiński, prof. UwB


dr hab. Rafał Kosiński, prof. UwB

Zainteresowania badawcze:

 • Monastycyzm konstantynopolitański V wieku.
 • Dzieje cesarstwa rzymskiego w okresie późnoantycznym i wczesnobizantyjskim.
 • Problematyka monofizytyzmu i nestorianizmu, źródłoznawstwo późnoantyczne.

Dane kontaktowe:

Dyżury pracowników Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB

ZAJĘCIA

programy zajęć, wykładów, materiały zajęciowe i lektury – wejdź

Najważniejsze publikacje:

Książki

 • Wykazy osadników niemieckich, wydał, wstępem i komentarzem opatrzył Rafał Kosiński, Kraków 2005, ss. 172. (Fontes Historiae Terrae Zyvecensis III.2.I)
 • Hagiosynekaieksousia. Konstantynopolitańscy święci mężowie i władza w V wieku po Chr., Warszawa 2006, ss. 271. (ArchiwumFilologiczne56)
 • Kroniki żywieckie od czasów zamierzchłych do 1845 r., wydali Stanisław Grodziski, Zdzisław Jedynak, Rafał Kosiński, Zofia Rączka, Wacław Zyzak, Żywiec-Kraków 2007, ss. XXXI + 720. (Fontes Historiae Terrae Zyvecensis II.I)
 • Inwentarz rękopisów Muzeum w Żywcu, Kraków 2008, ss. 261. (Fontes Historiae Terrae Zyvecensis. Supplementa I)
 • The Emperor Zeno. Religion and Politics, Cracow 2010, ss. 289. (Byzantina et Slavica Cracoviensia6)
 • Świat rzymski w V wieku, praca zbiorowa pod redakcją Rafała Kosińskiego i Kamilli Twardowskiej, Kraków 2010, ss. 464.
 • Cyryl ze Scytopolis, Żywoty mnichów palestyńskich, przekład Ewa Dąbrowska, wstęp, komentarz indeksy Rafał Kosiński, Kraków 2011, ss. 525. (Źródła monastyczne 60)
 • Spór mesaliański w późnym antyku, Poznań 2012, ss. 33.(Labarum9)
 • Księga złoczyńców albo Akta sądu koniecznego gajonego żywieckiego z lat 1589-1762, wydał, komentarzem i indeksami opatrzył Rafał Kosiński, wstępem poprzedził Marian Mikołajczyk, Żywiec 2014, ss. 149.(Fontes Historiae Terrae Zyvecensis I.3)
 • Andrzej Komoniecki, Monumenta albo zebranie starożytnych dzieł, ozdób, pobożności i łask Boskich przez obraz cudowny Matki Bożej Panny Mariej w parochiej kościoła rychwaldskiego(Rychwałda Monumenta), wydali, wstępem i komentarzem opatrzyli Przemysław Dyrlaga i Rafał Kosiński, Żywiec 2015, ss. 380.(Fontes Historiae Terrae Zyvecensis I.1)
 • Świat rzymski w IV wieku, praca zbiorowa pod redakcją Pawła Filipczaka i Rafała Kosińskiego, Kraków 2015, ss. 513.
 • Holiness and Power. Constantinopolitan Holy Men and Authority in the 5th Century, Berlin – Boston 2016, ss. XIV + 270.

Artykuły

 • Postać Hypatiosa, pierwszego igumena klasztoru w Rufinianach, a ideał świętego męża w późnoantycznym społeczeństwie Wschodniego Cesarstwa w świetle relacji Kallinikosa, „Vox Patrum” 19 (1999), s. 387-406.
 • Nowy nabytek Muzeum w Żywcu. XVI-wieczna mapa Ducatus Oswieczensis, et Zatoriensis, Descriptio, „Karta Groni” 21 (2001), s. 334-336.
 • Powiat żywiecki i miasto Żywiec w latach 1900-1914 w świetle Szematyzmów Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim, „Karta Groni” 21 (2001), s. 123-132.
 • Dzieje szkoły w latach 1939-2004, [w:] Księga Jubileuszowa 100-lecia Szkoły 1904-2004, praca zbiorowa pod red. Aleksandry Bury i Krystyny Bury, Żywiec 2004, s. 35-100.
 • A few Remarks on the Author of the Vita Hypatii, [w:] Electrum, vol. 8, ed. by Edward Dąbrowa, Kraków 2004, s. 143-151.
 • Pieczęć cechu garncarskiego w Żywcu i jej analogie, „Biuletyn Numizmatyczny”3 (2005), s. 217-222. (współautorstwo Wojciech Mirocha)
 • Fragment instrukcji gospodarskiej dla państwa ślemieńskiego w Żywiecczyźnie w drugiej połowie XVIII w., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 54 (2006), s. 61-72.
 • Najstarsze dokumenty z kolekcji Muzeum w Żywcu dotyczące rodziny Caputów i
  Kąkolów w Milówce
  , „Gronie” 1 (25) 2006, s. 165-171.
 • Mnisi – Boży wojownicy, „ Białostocki magazyn historyczny” 26 (2006), s. 9-13.
 • Użycie zwrotów honoryfikacyjnych wobec cesarzy w Żywotach Cyryla ze Scytopolis, „Białostockie Teki Historyczne” 4 (2006), s. 41-48.
 • Kontakty arcyksięcia Karola Stefana z polskimi twórcami w świetle jego korespondencji, „Gronie” 3 (27) 2007, s. 43-47.
 • The Life of Nestorius as seen in Greek and Oriental sources, [w:] Continuity and Change. Studies in Late Antique Historiography, ed. DariuszBrodka and MichałStachura, Electrum 13, Kraków 2007, s. 155-170.
 • Pismo urzędu radzieckiego miasta Żywiec sporządzone 8 sierpnia 1721 roku, „Gronie” 4 (2007), s. 151-153.
 • Początki kariery Tarasikodissy-Zenona, [w:] Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Waldemarowi Ceranowi, pod red. Macieja Kokoszki, Mirosława J. Leszki, Łódź 2007, s. 289-304.
 • Rola czasu w późnoantycznej hagiografii, [w:] Człowiek wobec miar i czasu w przeszłości, praca zbiorowa pod redakcją Piotra Guzowskiego i Marzeny Liedke, Kraków 2007, s. 27-35.
 • Dzieje Nestoriusza, biskupa Konstantynopola w latach 428-431, [w:] U schyłku starożytności. Studia Źródłoznawcze, tom7, pod redakcją Pawła Janiszewskiego i Roberta Wiśniewskiego, Warszawa 2008,s. 30-63.
 • The Fate of Nestorius after the Council of Ephesus in 431, „Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi“ 10 (2008), s. 33-48.
 • Leo II – some chronological questions, “Palamedes” 3 (2008), s. 209-214.
 • Liber Memorabilium Parochiae Praeposituralis Zyvecensis. XVIII-wieczny inwentarz parafii żywieckiej, „Gronie”6(2008), s. 149-174.
 • Oreprincie przedwojennych Groni, „Gronie”6(2008), s. 177-178 (współautor Ireneusz Jeziorski).
 • Dziecko na tronie. Leon II, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCCCIV, Prace Historyczne, zeszyt 136, pod red. A. Patka,Kraków 2009, ss. 23-31.
 • Dzieje Akacjusza, patriarchy Konstantynopola w latach 471-489, „U schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze” 9 (2010), s. 63-97.
 • The Emperor Zeno’s Church Donations, [w:] Hortushistoriae, Księga pamiątkowa ku czci profesora Józefa Wolskiego w setną rocznicę urodzin, pod redakcją Edwarda Dąbrowy, Marii Dzielskiej, Macieja Salamona i Sławomira Sprawskiego, Kraków 2010, s. 635-649.
 • Izauria w orbicie wpływów rzymskich do połowy V wieku, „Białostockie Teki Historyczne” 8 (2010), s. 11-26.
 • Granice Rudzy, [w:] Między mitem a rzeczywistością, praca zbiorowa pod redakcjąDoroty Firlej, Przemysława Dyrlagi i Ireneusza Jeziorskiego, Żywiec 2010, s. 77-78.
 • Kilka uwag o Henotikonie i domniemanym zwrocie w polityce religijnej cesarza Zenona, [w:] Społeczeństwo i religia w świecie antycznym, praca zbiorowa pod red. Szymona Olszańca i Przemysława Wojciechowskiego,Toruń 2010, s. 433-451.
 • Peter the Fuller, Patriarch of Antioch (471-488), “Byzantinoslavica” 68 (2010), s. 49-73.
 • Religie świata rzymskiego w V stuleciu, [w:] Świat rzymski w V wieku, praca zbiorowa pod redakcją Rafała Kosińskiego i Kamilli Twardowskiej, Kraków 2010, s. 365-416.
 • Społeczeństwo w Cesarstwie Rzymskim V wieku. Struktura społeczna, [w:] Świat rzymski w V wieku, praca zbiorowa pod redakcją Rafała Kosińskiego i Kamilli Twardowskiej, Kraków 2010, s. 277-297.
 • The 316th Olympiad as presented in the ChroniconPaschale, [w:] Society and Religions. Studies in Greek and Roman History, edited by DanutaMusiał, Toruń 2010, s. 79-87.
 • Samarytanie w Cesarstwie Rzymskim w drugiej połowie V wieku, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCCCXVIII. Prace Historyczne, zeszyt 138, pod red. A. Patka, Kraków 2011, s. 25-39.
 • „A los padł na biskupów…” Na marginesie rozważań o stosunku do rzucania losów w późnej starożytności, „U Schyłku Starożytności. Studia Źródłoznawcze” 11 (2012), s. 55-58.
 • Euphemios, Patriarch of Constantinople in the Years 490-496, “Jahrbuch der Österreichisches Byzantinistik” 62 (2012), s. 57-79.
 • Obraz duchowieństwa na kartachŻywotówCyryla ze Scytopolis, [w:] Fundamenty średniowiecznej Europy, praca zbiorowa pod redakcją Żanety Sztylc, Dariusza Zagórskiego, Andrzeja Radzimińskiego i Radosława Biskupa, Pelplin 2013, s. 225-239.
 • Why Peter the Iberian Could Not Have Been the Author of the Corpus Dionysiacum, [w:] Within the Circle of Ancient Ideas and Virtues. Studies in Honour of Professor Maria Dzielska, edited by Kamilla Twardowska, Maciej Salamon, Sławomir Sprawski, Michał Stachura, Stanisław Turlej, Kraków 2014, s. 329-339.
 • Nostalgia or a Political Necessity? The Background of the Emperor Zeno’s Numerous Donations in Isauria, [w:] Asia Minor in Roman Times, pod red. Wiesława Kaczanowicza, Katowice 2014, s. 173-188.
 • Okoliczności depozycji konstantynopolitańskiego patriarchy Eufemiosa w 496 roku,[w:] W kręgu ikon władzy, ludzi oraz idei świata starożytnego, pod kierunkiem Wiesława Kaczanowicza, redakcja Agaty A. Kluczek, Norberta Rogosza, Agnieszki Bartnik, Katowice 2014, s. 85-99.
 • Państwo Sasanidów od 224 roku do końca V wieku i jego relacje z cesarstwem, [w:] Świat rzymski w IV wieku, praca zbiorowa pod redakcją Pawła Filipczaka i Rafała Kosińskiego, Kraków 2015, s. 177-203.
 • The Exiled Bishops of Constantinople from the Fourth to the late Sixth Century, “StudiaCeranea” 5 (2015), s. 101-112.
 • Wygnani biskupi Konstantynopola w późnej starożytności i ich kontakty ze stolicą nad Bosforem, [w:] Miasto na skrzyżowaniu mórz i kontynentów: wczesno- i średniobizantyjski Konstantynopol jako miasto portowe, praca zbiorowa pod red. Mirosława J. Leszki i Kiriła Marinowa, Łódź 2016, s. 63-77.

 

Recenzje, redakcje naukowe

 • Chrystus cierpiący, Pierwszy chrześcijański dramat grecki przypisywany św. Grzegorzowi z Nazjanzu, przełożył J. Łanowski, wstęp i opracowanie M. Starowieyski, Kraków 1995, ss. 160, „Nowy Filomata”, I/3 (1997), s. 216-218. [recenzja]
 • Studia Judaica. Żydzi na Żywiecczyźnie. Materiały i opracowania, praca zbiorowa pod red. Ireneusza Jeziorskiego, „Karta Groni”23 (2004), s. 260-261. [recenzja]
 • Kronika Władysława Pieronka, „Gronie”6(2008), s. 183-184. [recenzja]
 • Derwas J. Chitty, A pustynia stała się miastem…Wprowadzenie do dziejów monastycyzmu w Egipcie i Palestynie pod panowaniem chrześcijańskim, przekład Teresa Lubowiecka, redakcja naukowa Michał T. Gronowski i Rafał Kosiński, Kraków 2008 (Źródła monastyczne 45) [redakcja naukowa]
 • Jennifer L. Hevelone-Harper, Uczniowie pustyni. Mnisi, świeccy i prymat ducha w Gazie VI wieku, przekład Ewa Dąbrowska, redakcja naukowa Tomasz Michał Gronowski i Rafał Kosiński, Kraków 2010 (Źródła monastyczne 52) [redakcja naukowa]

pełna lista publikacji – wejdźKontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie