Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychPracownicy • dr hab. Rafał Kosiński, prof. UwB


dr hab. Rafał Kosiński, prof. UwB

Zainteresowania badawcze:

 • Historia późnego antyku;
 • historiografia późnoantyczna i bizantyńska;
 • historia polityczna wczesnego Bizancjum;
 • historia Kościoła bizantyńskiego

Tematyka seminariów dyplomowych:

 • Historia starożytna i historia Bizancjum.

Tematy szczegółowe:

 • Zarazy i nieszczęścia naturalne w starożytności;
 • Bizancjum w dobie wypraw krzyżowych;
 • Ruch pielgrzymkowy do Ziemi Świętej w późnym antyku i wczesnym średniowieczu;
 • Królestwo Ostrogotów w czasach panowania Teodoryka Wielkiego;
 • Wojskowość antyczna;
 • Herezjologia wczesnochrześcijańska;
 • Losy religii tradycyjnych za panowania cesarzy chrześcijańskich;
 • Początki Kościoła perskiego;
 • Rozwój kontrowersji ariańskiej w IV wieku;
 • Afryka bizantyńska.

Dane kontaktowe:

Dyżur dydaktyczny w semestrze letnim: czwartek 11.10-12.10, s. 126

Seminarium dyplomowe czwartek 9.40-11.10, s. 126

Dyżury pracowników Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB

ZAJĘCIA

programy zajęć, wykładów, materiały zajęciowe i lektury – wejdź

Najważniejsze publikacje:

pełna lista publikacji – wejdź

 • Hagiosyne kai eksousia. Konstantynopolitańscy święci mężowie i władza w V wieku po Chr., Warszawa 2006, ss. 271. (Archiwum Filologiczne 56) = Holiness and Power. Constantinopolitan Holy Men and Authority in the 5th Century, Berlin – Boston 2016, ss. XIV + 270.
 • Dzieje Nestoriusza, biskupa Konstantynopola w latach 428-431, [w:] U schyłku starożytności. Studia Źródłoznawcze, tom 7, pod redakcją Pawła Janiszewskiego i Roberta Wiśniewskiego, Warszawa 2008, 30-63.
 • Dziecko na tronie. Leon II, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCCCIV, Prace Historyczne, zeszyt 136, pod red. A. Patka, Kraków 2009, ss. 23-31.
 • Dzieje Akacjusza, patriarchy Konstantynopola w latach 471-489, „U schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze” 9 (2010), s. 63-97.
 • The Emperor Zeno. Religion and Politics, Cracow 2010, ss. 289. (Byzantina et Slavica Cracoviensia 6)
 • Peter the Fuller, Patriarch of Antioch (471-488), “Byzantinoslavica” 68 (2010), s. 49-73.
 • Euphemios, Patriarch of Constantinople in the Years 490-496, “Jahrbuch der Österreichisches Byzantinistik” 62 (2012), s. 57-79.
 • The date of the Martyrdom of Simeon bar Sabba’e and the persecution of Christians in Persia under Shapur II, “Zeitschrift für Antikes Christentum” 21.3 (2017), s. 496-519.
 • The Role of Christianity in the Relations between the Roman Empire and Persia in the First Half of the 4th A Few Comments with Reference to Karin Mosig-Walburg’s Article, [w:] Wizantijskij Wremiennik 102 (2018), s. 96-103.
 • Historie Kościoła Jana Diakrinomenosa i Teodora Lektora, przekład, wstęp i komentarz Rafał Kosiński, Adrian Szopa i Kamilla Twardowska, Kraków 2019.

https://uwb.academia.edu/Rafa%C5%82Kosi%C5%84ski

 Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie