Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychPracownicy • dr Iwona Turowska


dr Iwona Turowska

Data uzyskania stopnia naukowego:

 • magister – 1999 rok, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomiczny
 • doktor – 2005 rok, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomiczny

Zainteresowania badawcze:

Uwarunkowania konkurencyjności zewnętrznej polskiej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem roli kapitału ludzkiego i przemian strukturalnych.

Dane kontaktowe:

Nr telefonu: 085 745 75 06
Dyżury pracowników Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB

ZAJĘCIA

Mikroekonomia
– program zajęć – studia stacjonarne

– program zajęć – studia niestacjonarne

Najważniejsze publikacje:

Lista wszystkich publikacji – wejdź

 • Jakość naturalna a cena produktów żywnościowych, (w:) Instrumenty marketingu jako czynnik ekspansji sektora żywnościowego, red. i koordynacja badań E. Hościłowicz, I. Janowska, K. Meredyk, Białystok 2008.
 • Kapitał ludzki a struktura sektora usług, (w:) Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce, red. D. Kopycińska, Szczecin 2007.
 • Wpływ kapitału ludzkiego na konkurencyjność zewnętrzną gospodarki, (w:) Wiedza w gospodarce, społeczeństwie i przedsiębiorstwach: pomiary, charakterystyka, zarządzanie, red. K. Piech, E. Skrzypek, Warszawa 2007.
 • SAPARD Programme as an implement of the restructurization of the Polish agriculture sector, (w:) Socjalno-ekonomicheskaja rol deneg v obshestve. Materiały III Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji, Sankt Petersburg 2006 (współautor: J. Omieciuch).
 • Rozwój sektora usług a rynek pracy w Polsce w świetle doświadczeń krajów wysoko rozwiniętych, (w:) Edukacja i przedsiębiorczość a bezrobocie, red. nauk. A. Roman, Białystok 2005.
 • Proeksportowa strategia rozwoju polskiej gospodarki a jej konkurencyjność, (w:) Strategie konkurencji przedsiębiorstw – wybrane zagadnienia, red. nauk. J. Szabłowski, Białystok 2004.
 • Struktura zatrudnienia w Polsce w porównaniu z krajami wysoko rozwiniętymi, (w:) Problemi demografii i bezopasnosti gizni. Materiali megdunarodnogo kongressa: Minsk 14-15 nojabrja 2002, Minsk 2003.
 • Kapitał ludzki a handel zagraniczny, (w:) Studencki ruch naukowy – wyzwania XXI wieku, Materiały Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Siedlce 25-26 kwietnia 2002 r., (red.) K. Jankowski, Siedlce 2002.
 • Handel wielkopowierzchniowy w świadomości konsumentów (na przykładzie studentów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku), (w:) Studencki ruch naukowy – wyzwania XXI wieku, Materiały Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Siedlce 25-26 kwietnia 2002 r., (red.) K. Jankowski, Siedlce 2002 (współautor: J. Omieciuch, E. Maliszewska, R. Jabłonka).
 • Jakość kapitału ludzkiego a konkurencyjność zewnętrzna polskiej gospodarki, (w:) Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji. Materiały Międzynarodowej Naukowo – Praktycznej Konferencji w Mińsku, Mińsk 2002.


Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie