Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychPracownicy • dr Jacek Brzozowski


dr Jacek Brzozowski

Data uzyskania stopnia naukowego:

 • magister – 2002 rok, wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytet w Białymstoku
 • doktor – 2012 rok, wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytet w Białymstoku

Zainteresowania badawcze:

 • Historia ustroju Rzeczypospolitej w epoce wczesnonowożytnej.
 • Historia powszechna z uwzględnieniem problematyki ustroju i kultury Anglii w epoce nowożytnej.

Dane kontaktowe:

Nr telefonu: 0606 909 073
e-mail: jacekb@uwb.edu.pl

Najważniejsze publikacje:

Lista wszystkich publikacji – wejdź

 • Anglia i Anglicy w świetle Merkuriusza sarmackiego z Niderlandów i Anglii z 1597 roku, w: Anglosasi, Francuzi i Polacy. Wzajemny wizerunek dawniej i dziś, red. P. Guzowski, M. Kamecka, Białystok 2005, s. 43-57.
 • Powstanie i funkcjonowanie oraz procedura obrad Izby Gmin w drugiej połowie XVI wieku, „Białostockie Teki Historyczne”, t. 3, 2005, s. 33-59.
 • Marszałek poselski w Sejmie Rzeczypospolitej Obojga Narodów a speaker i clerk w parlamencie angielskim w drugiej połowie XVI wieku, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. LIX, z. 2, 2007, s. 205-219.
 • (rec.) A. Odrzywolska- Kidawa, Podkanclerzy Piotr Tomicki 1515-1535. Polityk i humanista, „Białostockie Teki Historyczne”, t. 6, 2008, s. 263-271.
 • (rec.) M. Pilaszek, Procesy o czary w Polsce w wiekach XV-XVIII, Universitas, Kraków 2008,
 •                ss. 554, „Białostockie Teki Historyczne”, t. 7, 2008.
 • Teatr, muzyka i sport jako tradycyjne rozrywki angielskiej middleclass w czasie panowania Stuartów w świetle Dziennika i korespondencji Samuela Pepysa, w: Człowiek w Europie – Skąd i dokąd zmierzamy? Materiały pokonferencyjne, Gdynia 2011r.
 • DecretumSacraeRegiaeMtisrationeconcionabuli anno Domini 1538.Wydawnictwo źródłowe, „Białostockie Teki Historyczne”,t. 9, 2011, 227-237.
 • Zygmunt I a senat koronny w latach 1506-1535, „Białostockie Teki Historyczne”, t. 9, 2011, s. 11-41.
 • Król, możni oraz rycerstwo wobec Kościoła i religii. Problematyka wyznaniowe na sejmach i sejmikach w czasie panowania Zygmunta I, w: Po unii – sejmiki szlacheckie w Rzeczypospolitej w XVI – XVIII wieku, Siedlce 2012, s. 393-419.
 • Otwartość religijna a interes państwa. Zygmunt I wobec wyznań i religii w latach 1506-1548, w:  Księga pamiątkowa prof. Teresy Chynczewskiej – Hennel, Białystok 2012, ss. 657 – 683.
 • Na drodze do politycznej jedności. Uwagi nad działalnością polityczną rycerstwa na przełomie XV i w początkach XVI stulecia, w: Ars historiae, historia artis. Prace ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Wyrobiszowi, pod red. Ewy Dubas – Urwanowicz i Józefa Maroszka, Białystok 2012, ss. 111 -129.

Udział w konferencjach:

 • 22. 10. 2004 r. Anglosasi, Francuzi i Polacy. Wzajemny wizerunek dawniej i dziś. Referat: Anglia i Anglicy w świetle Merkuriusza sarmackiego z Niderlandów i Anglii z 1597 roku. (Białystok).
 • 15-18. 05. 2005 r. Patron i Dwór. Magnateria Rzeczypospolitej XVI/XVIII wieku. (Białowieża).
 • 12-13. 10. 2006 r. Nad społeczeństwem staropolski. Kultura, instytucje i struktury społeczne w XVI-XVIII wieku. Referat: Rola i znaczenie marszałka izby poselskiej w sejmie polskim i speaker’a oraz clerk’a w Parlamencie angielskim w drugiej połowie XVI wieku. Analiza porównawcza. (Białystok).
 • 25-26. 05. 2006 r. Reformacja w Rzeczypospolitej: kultura polityka, gospodarka. Referat: Otwartość religijna a interes państwa. Zygmunt I wobec religii 1506-1548. (Białystok).
 • 22-24. 06. 2006 r. 7 sesja Między barokiem a oświeceniem. Radości i troski dnia codziennego. Referat: Rozrywki angielskiego mieszczaństwa w XVII wieku. (Mrągowo).
 • 19-20. 10. 2006 r. Wokół potopu szwedzkiego i moskiewskiego w północno-wschodniej Polsce: militaria – polityka – społeczeństwo. (Białystok).
 • 23-24. 10. 2006 r. Polska na tle Europy XVI-XVIII wieku. (Warszawa)
 • 26-27. 10. 2006 r. Po tym jak ludzie przestali być szczęśliwi. Człowiek a miary czasu i przestrzeni w przeszłości.Referat: Zwykły dzień niezwykłego człowieka. Praca i zabawa w życiu Samuela Pepys’a. (Białystok).
 • 28-29 XI 2008 r. Po unii- sejmiki szlacheckie w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku. Siedlce 28-29 XI 2008. Referat:Król, możni oraz rycerstwo wobec Kościoła i religii. Problematyka wyznaniowe na sejmach i sejmikach w czasie panowania Zygmunta I, (Siedlce).
 • 23-25 kwietnia 2009 r. Wobec króla i Rzeczypospolitej. Magnateria Rzeczypospolitej XVI – XVIII wieku. (Białowieża)
 • 22-23 września 2011 r. Międzynarodowa sesja pt. Człowiek w Europie – Skąd i dokąd zmierzamy? Referat: Teatr, muzyka i sport jako tradycyjne rozrywki angielskiej middleclass w czasie panowania Stuartów w świetle Dziennika i korespondencji Samuela Pepysa. (Gdynia)


Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie