Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychPracownicy • dr hab. Karol Łopatecki, prof. UwB


dr hab. Karol Łopatecki, prof. UwB

 

Data uzyskania stopnia naukowego:

 • magister – 2003 rok, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny
 • magister – 2003 rok, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa
 • doktor – 13 X 2011 r. , Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Historii i Nauk Politycznych
 • doktor habilitowany – 1 IV 2016 r., Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa

Zainteresowania badawcze:

Jego zainteresowania dotyczą historii prawa, dziejów organizacji wojskowej ze szczególnym uwzględnieniem teorii zdolności finansowych państwa i rewolucji wojskowej („state capacity” and „military revolution”). Prowadzi również badania nad kartografią, a także historią regionalną Podlasia i rodu Branickich.

Tematyka seminariów dyplomowych:

 • historia: prawo wojskowe,
 • historia prawa, wojskowość,
 • ustrój w epoce nowożytnej

Dane kontaktowe:

Dyżur w semestrze letnim:  czwartek 8.00-9.00, s. 127

Seminarium dyplomowe w semestrze letnim: czwartek 9.00-10.30 s. 127

Nr telefonu: 695 745 771
e-mail: k.lopatecki@uwb.edu.pl

ZAJĘCIA

 • Podstawy prawne ochrony zabytków
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
 • Ustrój i prawo Rzeczypospolitej szlacheckiej (Historia)
 • Historia wojskowa do końca XVIII wieku (Historia)
 • Seminarium licencjackie (Historia)
 • Seminarium magisterskie (Historia)

Historia nowożytna
– program zajęć – studia dzienne

Wstęp do prawa
– program zajęć
Wybrane problemy historii architektury
– program zajęć
Historia sztuki
– program zajęć
Historia regionów
– program zajęć
Metodyka badań i dokumentacji dóbr kultury
– program zajęć

Materiały do praktyk

Arkusz oceny ewaluacyjnej

Charakterystyka opisowa przebiegu praktyki zawodowej

uwaga! – od roku akademickiego 2015/2016 praktyki studencie ze specjalności Ochrona i Promocja Dziedzictwa Kulturowego prowadzi dr Jacek Brzozowski

Najważniejsze publikacje:

Lista wszystkich publikacji – wejdź

Część artykułów i monografii w wersji cyfrowej – wejdź

Artykuły znajdujące się w Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku – wejdź

Czasopisma znajdujące się w bazie AMUR – wejdź

 1. Felicjan Pawlak, Z Oflagu do Tobruku i w nieznane. Diariusz 1939-1943, oprac. i wstęp Karol Łopatecki, Zabrze – Tarnowskie Góry 2019, ss. 518. ISBN: 978-83-65982-36-0
 2. Kodeks wojskowy Piotra I z 1716 roku, oprac. i tłum. P. Krokosz, K. Łopatecki, Kraków-Oświęcim 2016, ss. 375. ISBN: 978-83-65746-23-8
 3. Projekt prawa prowincjonalnego Obwodu Białostockiego z 1811 roku, oprac. K. Łopatecki, M. Piłaszewicz-Łopatecka, wstęp S. Godek, K. Łopatecki, Białystok-Oświęcim 2015, ss. 367. ISBN: 978-83-7889-278-6
 4. K. Łopatecki, W. Walczak, The history of Branicki Palace until 1809. The influence of “Versailles of Podlasie” on the development of Białystok, Białystok 2015, ss. 247. ISBN:  978-83-64103-55-1
 5. Pałac Branickich w Białymstoku, t. II: lata 1802-1809, oprac. K. Łopatecki, W. Walczak, Białystok 2015, ss. 328. ISBN 978-83-64103-53-7.
 6. Pałac Branickich w Białymstoku, t. I: Inwentarze z XVII i XVIII stulecia, cz. 1, oprac. K. Łopatecki, W. Walczak, Białystok 2012, ss. 296. ISBN 978-83-934920-4-6; Pałac Branickich w Białymstoku, t. I: Inwentarze z XVII i XVIII stulecia, cz. 2, oprac. K. Łopatecki, W. Walczak, Białystok 2012, ss. 292. ISBN 978-83-934920-6-0
 7. A.L. Oelsnitz, O bagażach wojska w polu będącego, oprac. K. Łopatecki, Oświęcim 2014, ss. 245. ISBN: 978-83-7889-261-8
 8. K. Łopatecki, Organizacja, prawo i dyscyplina w polskim i litewskim pospolitym ruszeniu (do połowy XVII wieku), Białystok 2013, ss. 660. ISBN: 978-83-64103-00-1
 9. K. Łopatecki, „Disciplina militaris” w wojskach Rzeczypospolitej do połowy XVII wieku, Białystok 2012, ss. 802. ISBN: 978-83-934920-1-5
 10. K. Łopatecki, W. Walczak, Maps and plans of the Polish Commonwealth of the 17th c. in archives in Stockholm = Mapy i plany Rzeczypospolitej XVII w. znajdujące się w archiwach w Sztokholmie, t. I-II, Warszawa 2011, ss. 332. ISBN: 978-83-626220-8-5  i ISBN: 978-83-626220-9-2

https://uwb.academia.edu/Karol%C5%81opatecki

https://orcid.org/0000-0002-7921-9421

https://www.researchgate.net/profile/Karol_Lopatecki

https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_%C5%81opatecki

https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=239570&_k=obbolg

https://scholar.google.pl/citations?user=d1uViPwAAAAJ&hl=pl

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/persons/909338/Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie