Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychPracownicy • dr hab. Krzysztof Boroda


dr hab. Krzysztof Boroda

Zainteresowania badawcze:

Środowiska młodzieży w późnym średniowieczu.

Dane kontaktowe:

Nr telefonu: (85)7457490
e-mail: k.boroda@uwb.edu.pl

Skan na NPH

Najważniejsze publikacje:

Lista wszystkich publikacji – wejdź

  • Społeczność polska i ruska w Ziemi Sanockiej w świetle sanockiej księgi sądowej z lat 1423-1434, [w:] Granice i pogranicza, Historia codzienności i doświadczeń, pod red. M. Liedke, J. Sadowskiej, J. Trynkowskiego, t. I, Białystok 1999.
  • Późnośredniowieczne krakowskie kolegia studenckie, [w:] Od narodzin do wieku dojrzałego. Dzieci i młodzież w Polsce, Warszawa 2002, s. 218-230.
  • Synowie możnowładztwa i bogatej szlachty mazowieckiej na studiach na Uniwersytecie Krakowskim w latach 1400-1515, [w:] Władza i prestiż: magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, Białystok 2003, s. 485-516.
  • Hospicja studenckie w kamienicach mieszczańskich późnośredniowiecznego Krakowa, [w:] Dom w mieście średniowiecznym i nowożytnym, Wrocław 2004, s. 164-173.
  • Książka w życiu studentów Uniwersytetu Krakowskiego w XV i początkach XVI stulecia, [w:] Cała historia to dzieje ludzi… Studia z historii społecznej ofiarowane profesorowi Andrzejowi Wyczańskiemu w 80-tą rocznicę urodzin i 55-lecie pracy naukowej, Białystok 2004, s. 39-54.
  • Wielkość areału gospodarstw szlachty zagrodowej w województwie płockim w XVI wieku, (w:) Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach poskich w XV-XX wieku. Struktury demograficzne, społeczne i gospodarcze, red. C. Kuklo, Warszawa 2008, s. 37-48.


Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie