Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychPracownicy • dr Małgorzata Ocytko


dr Małgorzata Ocytko

 

Data uzyskania stopnia naukowego:

 • magister – 1987 rok
 • doktor – 2000 rok

Zainteresowania badawcze:

Mniejszości narodowe i etniczne, historia Europy Środkowo-Wschodniej, edukacja.

Dane kontaktowe:

Nr telefonu: 085 745 74 55
e-mail: m.ocytko@uwb.edu.pl
Dyżury pracowników Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB

Najważniejsze publikacje:

Lista wszystkich publikacji – wejdź

 • Moroz M., „Krynica”. Ideologia i przywódcy białoruskiego katolicyzmu, wyd. Białoruskie Towarzystwo Historyczne i Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2001, ss. 223;
 • Moroz M., Działalność Białoruskiego Instytutu gospodarki i Kultury w północno-wschodnich województwach Polski w latach 1926-1937, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, 2000, nr 14, s. 125-147;
 • Moroz M., Stereotyp Białorusina w literaturze polskiej przełomu XIX i XX wieku, [w:] Polska w Europie i świecie w XX stuleciu. Prace ofiarowane Panu Profesorowi Marianowi Leczykowi w 75-lecie urodzin, pod red. H. Parafianowicz, Białystok 2001, s. 100-111;
 • Konopka H., Liedke M., Ocytko M., Pasko A., Jak uczyć historii w zreformowanej szkole? Praktyczny przewodnik dla młodych nauczycieli, Białystok 2003, Instytut Historii UwB, ss. 140.
 • Diggens K., Liedke M., Ocytko M., Howcroft N., Kruczkowska A, Zaborowska I, System oceniania uczniów na lekcjach przedsiębiorczości, Białystok 2004, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, ss. 84.
 • Ocytko M., Cele polityki edukacyjno-kulturalnej UE a specyfika białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce w perspektywie integracji ze Wspólnotą – zagrożenie czy szansa na zachowanie tożsamości?, [w:] Edukacja w procesie integracji europejskiej, red. H. Konopka, Białystok 2003, s. 96-101.
 • Liedke M., Ocytko M., Wzajemne postrzeganie Białorusinów i Polaków w praktyce edukacyjnej, [w:] Tematy polsko-białoruskie. Historia. Literatura. Edukacja, red. R. Traba, Olsztyn 2003, s. 239-262.
 • Ocytko M., Prasa białoruska w Polsce w okresie międzywojennym [w:] Białystok miasto przyjazne? Mniejszości narodowe i wyznaniowe w dziejach Ziemi Podlaskiej, red. H. Parafianowicz, Białystok 2004, s. 77 – 90.
 • Ocytko M., Białoruska społeczność w Pradze w okresie międzywojennym. Stan badań [w:] Repatriacje i migracje ludności pogranicza w XX wieku. Stan badań oraz źródła do dziejów pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego, red. M. Kietliński, W. Śleszyński, Białystok 2004, s. 19-24.
 • Ocytko M., Problem Białorusinów- katolików w diecezji wileńskiej w okresie ordynariatu biskupa Jerzego Matulewicza (1918-1925) [w:] Kościoły a państwo na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim. Źródła i stan badań, red. M. Kietliński, K. Sychowicz, W. Śleszyński, Białystok 2005, s. 250-263.


Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie