Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychPracownicy • dr hab. Marzena Liedke, prof. UwB


dr hab. Marzena Liedke, prof. UwB

liedke2

Zainteresowania badawcze:

Stan świadomości narodowej i religijnej szlachty i możnych ruskich Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI wieku i pierwszej połowie XVII (procesy polonizacyjne, recepcja wyznań reformowanych i katolicyzmu).

Dane kontaktowe:

Nr telefonu: brak
e-mail: mliedke@uwb.edu.pl

Nauki pomocnicze historii – wymaganiaHistoria nowożytna – studia dzienne

Najważniejsze publikacje:

Lista wszystkich publikacji – wejdź

 • Strategie małżeńskie magnaterii w Wielkim Księstwie Litewskim w dobie wczesnonowożytnej. Problemy badawcze, (w:) Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach poskich w XV-XX wieku. Struktury demograficzne, społeczne i gospodarcze, red. C. Kuklo, Warszawa 2008, s. 59-74.
 • Porzucanie wyznań reformacyjnych przez ruską elitę polityczną Rzeczypospolitej [w:] Cała historia to dzieje ludzi… Studia z historii społecznej ofiarowane prof. Andrzejowi Wyczańskiemu w 80-tą rocznicę urodzin i 55-lecie pracy naukowej, pod red. C. Kukli i przy współudziale P. Guzowskiego, Białystok 2004, ss. 109 -121.
 • Państwowa, religijna, czy narodowa tożsamość? Ruscy możni i szlachta w Wielkim Księstwie Litewskim i w Rzeczypospolitej [w:] Istoriniai tekstai ir vietos kultura (Historical Scripts and Local Culture), Lucilijus, iauliai -Ryga 2004, ss. 192 -200
 • Od prawosławia do katolicyzmu. Ruscy możni i szlachta Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec wyznań reformacyjnych, Białystok 2004
 • Szlachta ruska Wielkiego Księstwa Litewskiego a reformacja. Część II: przyczyny przyjmowania nowych wyznań, aktywność reformacyjna oraz motywy porzucania konfesji protestanckich, „Białoruskie Zeszyty Historyczne” t. 19, Białystok 2003, ss. 54 – 76;
 • [współautor M. Moroz – Ocytko] Wzajemne postrzeganie Białorusinów i Polaków w podręcznikach i praktyce edukacyjnej w: Tematy polsko białoruskie. Historia. Literatura. Edukacja, Olsztyn 2003, ss. 239- 262;
 • Recepcja wyznań reformacyjnych przez magnaterię ruską Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI i w początkach XVII wieku w: Władza i prestiż: magnateria Rzeczypospolitej w XVI – XVIII wieku, Białystok 2003;
 • Szlachta ruska Wielkiego Księstwa Litewskiego a reformacja. Cz. I: recepcja nowych konfesji, Białoruskie „Zeszyty Historyczne”, t. 18, 2002, ss. 21 -50;
 • Suwjazi Ahinskich s protestanctwam u pierszaj pałowie XVII stahodzia, „Histaryczny Almanach”, t. 5,2001, ss. 105 – 112;
 • Wykorzystanie akt synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej z XVII w badaniach historycznych, „Białostocczyzna” nr 3 – 4 (59 -60), 2000, ss. 9 – 17 (nr ukazał się w 2001 r.);
 • Następstwa chrystianizacji Giedyminowiczów przed 1386 rokiem w: Culture and Language of Lithuania (Linguistic and Oriental Studies from Poznań. Monograph Supplement nr 5), Poznań 2000, s.117 – 127;
 • Granice i pogranicza. Historia codzienności i doświadczeń, t. I-II, Białystok 1999 (współredakcja naukowa wraz z J. Sadowską i J. Trynkowskim).
 • Recepcja wyznań reformowanych przez kniaziów ruskich Wielkiego Księstwa Litewskiego w drugiej połowie XVI i na pocz. XVII wieku, „Białostocczyzna'” 1998, nr 2.
 • Źródła do badań nad recepcją wyznań reformowanych przez szlachtę ruską Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI i XVII wieku, „Białostocczyzna” 1998, nr 4.
 • Świadomość narodowa i udział szlachty oraz możnych Wielkiego Księstwa Litewskiego w kształtowaniu się narodu szlacheckiego Rzeczypospolitej w drugiej poł. XVI wieku, [w:] Europa Orientalis, Toruń 1996.
 • Związki z możnymi oraz Koroną jako przyczyny przemian językowych i kulturalnych szlachty ruskiej Wielkiego Księstwa Litewskiego w drugiej poł. XVI wieku, „Białoruskie Zeszyty Historyczne” 1995, nr 4.
 • System edukacji a przemiany językowe i kulturalne szlachty ruskiej Wielkiego Księstwa Litewskiego w drugiej połowie XVI w., „Białoruskie Zeszyty Historyczne” 1994, nr 2.
 • Wpływ konwersji na przemiany kulturalne i językowe szlachty ruskiej Wielkiego Księstwa Litewskiego w drugiej poł. XVI wieku, „Białoruskie Zeszyty Historyczne” 1992, nr 3.


Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie