Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychPracownicy • dr Piotr Guzowski


dr Piotr Guzowski

Data uzyskania stopnia naukowego:

 • magister – 1999 rok
 • doktor – 2007 rok

Zainteresowania badawcze:

 • Dzieje Polski, Normandii i Anglii w X-XII w.
 • Historia społeczna i gospodarcza oraz stosunki wyznaniowe w Polsce i Europie doby Odrodzenia i Reformacji.

Dane kontaktowe:

Nr telefonu: 0693 527 014
e-mail: guzowski@uwb.edu.pl
Dyżury pracowników Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB

Lektury do zaliczenia przedmiotu „Herezje i heretycy”

Najważniejsze publikacje:

Lista wszystkich publikacji – wejdź

Monografia:

Chłopi i pieniądze na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych, Kraków 2008

Wydanie źródeł:

Akta Synodów Prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1626-1637, wstęp i opracowanie M. Liedke i P. Guzowski, Warszawa 2011

Najważniejsze artykuły:

 1. Changing Economy – Models of Peasant Budgets in 15th and 16th century Poland, “Continuity and Change” 20 (2005);
 2. Klienci czy wierzyciele? Nie tylko o ekonomicznym wymiarze zastawu dóbr królewskich w pierwszej połowie XV wieku, [w:] Patron i dwór. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI- XVIII wieku, Białystok 2006;
 3. Kalendarz gospodarczy i finansowy kmieci polskich na przełomie średniowiecza i czasów wczesno nowożytnych, [w:] Człowiek wobec miar i czasu w przeszłości, pod red. P. Guzowskiego i M. Liedke, Kraków 2007;
 4. Kryzys gospodarczy późnego średniowiecza czy kryzys historiografii?, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 68 (2008), s. 173-193;
 5. Starość w cyklu życia kmieci polskich przełomu średniowiecza i czasów nowożytnych„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 58 (2010), s. 101-110;
 6. Organizacja samorządowa wsi na prawie niemieckim w XV i XVI wieku na Rusi Czerwonej (na przykładzie ziemi sanockiej), [w:] Urzędy państwowe, organy samorządowe i kościelne oraz ich kancelarie na polsko-ruskim pograniczu kulturowym i etnicznym od XV do XIX wieku, red. J. Łossowki, Kraków 2010, s. 425-442.
 7. The influence of exports on grain production on Polish royal demesne farms in the second half of the sixteenth century“Agricultural History Review” 59 (2011), s. 312-327.
 8. Demografia rodziny szlacheckiej w świetle najnowszych badań, “Przeszłość Demograficzna Polski”30 (2011), s. 7-24.
 9. Demograficzne uwarunkowania funkcjonowania rodziny chłopskiej na przełomie średniowiecza i nowożytności [w:] Rodzina, gospodarstwo domowe i pokrewieństwo na ziemiach polskich w perspektywie historycznej – ciągłość czy zmiana, red. C. Kuklo, Warszawa 2012, s. 79-98.
Lista wszystkich publikacji – wejdź
Lista konferencji – wejdź
Udział w grantach badawczych – wejdź
Staże, stypendia, współpraca z zagranicą – wejdź


Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie