Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychPracownicy • dr Piotr Łozowski


dr Piotr Łozowski

Zainteresowania badawcze:

W swoich badaniach koncentruję się na szeroko rozumianej problematyce społeczno-gospodarczej epoki średniowiecza. W szczególności interesują mnie procesy związane z upieniężeniem gospodarek, rozwojem rynków kredytowych, obrotu dobrami nieruchomymi, handlu, zróżnicowaniem majątkowym mieszkańców miast i wsi oraz zmiennością struktur społecznych i gospodarczych na przestrzeni wieków. Drugą przestrzeń badawczą stanowi demografia historyczna późnego średniowiecza i wczesnej nowożytności, gdzie podejmuję zagadnienia zróżnicowania struktur rodzinnych, wielkości rodzin, skali przeżywalności dzieci, długości trwania związków małżeńskich i aktywności zawodowej, sposobów zabezpieczenia bytu na starość, a także wpływu warunków środowiskowych oraz klęsk elementarnych na kondycję demograficzną rodzin.

Tematyka seminariów dyplomowych:

 • historia społeczno-gospodarcza średniowiecza
 • historia miast
 • zróżnicowanie majątkowe społeczeństwa
 • demografia historyczna

Zajęcia:

 • Demografia współczesna
 • Demografia historyczna
 • Historia Polski
 • Międzynarodowe rynki finansowe i transakcje handlowe
 • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
 • Paleografia i neografia
 • Vademecum studiów historycznych
 • Historia życia codziennego
 • Historia średniowiecza
 • Podstawy statystyki i demografii
 • Życie rodzinne na przestrzeni wieków

Dane kontaktowe:

Dyżur dydaktyczny w semestrze letnim: środa g. 14.40-15.40, s. 103
e-mail: p.lozowski@uwb.edu.pl

Najważniejsze publikacje:

 • Kredyt i dom. Rynki obrotu pieniężnego i nieruchomościami w Warszawie okresu XV i początków XVI wieku, Białystok 2020, ss. 550 [w druku].
 • Rodzina mieszczańska w Starej i Nowej Warszawie w XV i początkach XVI wieku, Białystok 2020, ss. 150 [w druku].
 • Bibliografia polskiej demografii historycznej po 1945 roku, opr. P. Łozowski, [w:] Struktury demograficzne rodziny na ziemiach polskich do połowy XX wieku. Przegląd badan i problemów, red. P. Guzowski, C. Kuklo, Białystok 2014, s. 157- 389.
 • The Social Structure of the Real Estate Market in old Warsaw in the years 1427–1527, “Economic History of Developing Regions” 0, 2018, s. 1-36.
 • Credit market in Old Warsaw in the 15th century, [w:] A History of Credit Markets in Central Europe: The Middle Ages and Early Modern Period, red. Slavickowa, Londyn 2020. [w druku].
 • Rynek nieruchomości w Starej Warszawie w latach 1427-1453, „Klio” 39, 2016, 4, s. 47-76.
 • Stan badań nad kobietami w miastach późnośredniowiecznych na ziemiach polskich, „Przeszłość Demograficzna Polski” 37, 2015, 1, s. 71-91.
 • Nieruchomość jako środek zabezpieczenia na starość w późnośredniowiecznej Warszawie, [w:] Jednostka, rodzina i struktury społeczne w perspektywie historycznej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Cezaremu Kuklo, R. Poniat, P. Łozowski, Białystok 2020. [w druku].
 • Struktura społeczno-gospodarcza rynku kredytowego Starej Warszawy w pierwszej połowie XV stulecia, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 75, 2016, s. 165-208.
 • Pieniądze bogaczy, czyli obce monety w Starej Warszawie pierwszej połowy XV stulecia, [w:] Moneta czasów kryzysu, moneta czasów pomyślności, red. B. Paszkiewicz, Nowa Sól 2015, s. 153-183.

Stypendia, nagrody, współpraca z instytucjami:

 • Stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla najlepszych młodych polskich badaczy – maj 2019;
 • Występ w programie Poranek w Obiektywie TVP3 Białystok – 24.05.2019 r.;
 • Artykuł w Pulsie Biznesu – 3.06.2019 r.;
 • Występ w programie Warszawski Dzień i Kurier Warszawski TVP3 Warszawa – 12.06.2019 r.;
 • Wywiad w Gazecie Wyborczej Białystok;
 • Artykuł w Strefie Biznesu;
 • Artykuł w Business Insider;
 • Występ w odcinku programu internetowego Geekstok;
 • Audycja w Programie Drugim Polskiego Radia 23.10.2019 r. Skarbiec Nauki;
 • Szkolenie z zarządzania danymi badawczymi w projekcie w ICM w Warszawie 2.12.2019 r.;
 • Szkolenie Niewerbalna strona wystąpień, kampus UwB 12.12.2019 r.;
 • Nagroda III Stopnia Rektora UwB za działalność dydaktyczną i naukową;
 • Pismo gratulacyjne od Prezesa Rady Ministrów RP odnośnie rozprawy doktorskiej 16.12.2019 r.

Profil na Academia.edu: https://uwb.academia.edu/PiotrŁozowski

 

 

 Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie