Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychPracownicy • dr Wojciech Walczak


dr Wojciech Walczak

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Data uzyskania stopnia naukowego:

 • magister – 2004 rok, wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytet w Białymstoku
 • doktor – 2011 rok, Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Historii i Nauk Politycznych

Zainteresowania badawcze:

 • Historia Kościoła wschodniego od późnego antyku do epoki nowożytnej, Historia Egiptu w okresie III-IV wieku.

Dane kontaktowe:

Dyżury pracowników Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB

Najważniejsze publikacje:

Lista wszystkich publikacji – wejdź

 • Materiały do konsystorza greko-unickiego znajdujące się w Państwowym Archiwum w Wilnie, Białystok 2008 [w druku].
 • J. Kunowski, Ekspedycyja inflantska, oprac. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2007.
  spis treści
 • (red.) Zeszyty dziedzictwa kulturowego, t. I, red. K. Łopatecki, W. Walczak, Białystok 2007.
  spis treści
 • (red.) Nad społeczeństwem staropolskim, t. I: Kultura – Instytucje – Gospodarka w XVI-XVIII stuleciu, red. K. Łopatecki, W. Walczak, Białystok 2007.
  spis treści
 • Orthodox Church in the Poland and Balkans. Connection and Common Tradition, Białystok 2006. (współred. naukowa)
 • Z apoftegmatów koptyjskich, „Zeszyty Naukowe Studenckiego Koła Naukowego Historyków”, Białystok 2003, s. 179-187.
 • Święty Atanazy Wielki, (w:) Pokazanie Cerkwie prawdziwej. Studia nad dziejami I kulturą Prawosławnego w Rzeczypospolitej, pod red. P. Chomika, Białystok 2004, s. 217-230.
 • Biskup w świetle Kanonów Atanazego, „Białostockie Teki Historyka”, t. III, Białystok, 2005, s. 21-42.
 • (rec.) A. Mironowicz, The Orthodox Church in Poland, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, nr 25 (2006).
 • (rec.) O.F. Meiandrus, Two thousand years of Coptic Christianity, “Białostockie Teki Historyczne”, t. IV, Białystok 2006.
 • O wykształceniu duchowieństwa unickiego w Rzeczypospolitej XVII – XVIII w., (w:) Nad społeczeństwem staropolskim, t. I: Kultura-instytucje-gospodarka w XVI – XVIII stuleciu, red. K. Łopatecki, W. Walczak, Białystok, 2006, s. 483-491.
 • Orthodox Church in the Poland and Balkans. Connection and Common Tradition, Białystok 28-29.09.2006r. (sprawozdanie), „Białoruskie Zeszyty Historyczne” 28(2007), s. 261-264.
 • (rec.) Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego. Analizy i obrazy, „Białoruskie Zeszyty Historyczne” 27(2007), s. 296-297.
 • Inwentaryzacja zabytków na terenie Białowieży, gminy Miłki i Kruklanki, [w:] Zeszyty Dziedzictwa Kulturowego, red. K. Łopatecki, W. Walczak, Białystok 2007, s. 225-228.
 • Rozporządzenie ostatniej woli Macieja Drozdowskiego z Sobolowa z 1738 r., (w:) Prawo blisko człowieka – z dziejów prawa rodzinnego i spadkowego, red. M. Mikuła, Kraków 2007.
 • Zasoby archiwalne znajdujące się w The Francysk Skaryna Belarusian Library and Museum w Londynie, „Białoruskie Zeszyty Historyczne” 29(2008) Białystok 2008.
 • Plan sytuacyjny oblężenia Smoleńska z 1616 r., „Studia i materiały do historii wojskowości”, Białystok 2008.
 • Struktura terytorialna unickiej eparchii turowsko-pińskiej w XVII-XVIII w., „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, red. J. Kłoczowski, A. Gil, Lublin 2008.


Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie