Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychPracownicy • mgr Monika Kozłowska-Szyc


mgr Monika Kozłowska-Szyc

Zainteresowania badawcze:

Historia społeczno-gospodarcza; Mała Epoka Lodowcowa i jej wpływ na gospodarkę Polski; historia rolnictwa; historia regionalna ze szczególnym uwzględnieniem aktywności ekonomicznej białostockich mieszczan w epoce wczesnonowożytnej.

Dane kontaktowe:

academia.edu: klik

m.kozlowska-szyc@uwb.edu.pl

Najważniejsze publikacje na stronę internetową:

  • Kozłowska-Szyc M., The credit market of small peripheral Polish towns in early modern period, w: A History of Credit Markets in Central Europe: The Middle Ages and Early Modern Period, ed. Slavickowa, Londyn 2020. [w druku]
  • Kozłowska-Szyc M., Przestępczość i konflikty społeczne w osiemnastowiecznym Białymstoku, w: Jednostka, rodzina i struktury społeczne w perspektywie historycznej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Cezaremu Kuklo, red. R. Poniat, P. Łozowski, Białystok 2020.
  • Kozłowska-Szyc M., Wysokość plonów rolnych w dobrach królewskich dawnej Polski w latach 1564–1665, „Studia Geohistorica” 7, 2019, s. 17–29
  • Stało się to przy obecności naszego urzędu miejskiego… Białostocka księga miejska z lat 1744–1794, wstęp M. Kozłowska, oprac., M. Kozłowska, Ł. Baranowski, przy współudziale J. Grodzkiego, Białystok 2018.
  • Guzowski P., Kozłowska M., Wysokość plonów rolnych jako wskaźnik zmian klimatu w okresie staropolskim, w: Natura Homnes. Studia z historii środowiskowej, t.1: Historia – Klimat – Przyroda. Perspektywa antropocentryczna, red. P. Oliński, W. Piasek, Toruń 2018, s. 35–47.
  • Kozłowska M., Studenckie Koło Naukowe Historyków – rys historyczny, w: Półwiecze. Studia historyczne w Białymstoku 1968–2018, red. A. Dobroński, G. Zackiewicz, Białystok 2018, s. 195–203.
  • Kozłowska M., Rynek kredytowy w XVIII-wiecznym Białymstoku w świetle analizy ksiąg miejskich, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 68, 2017, s. 199­–222.
  • Kozłowska M., Rynek obrotu nieruchomościami w Białymstoku w XVIII wieku, „Studia Podlaskie” 25, 2017, s. 103–127.


Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie