Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychPracownicy • prof. dr hab. Antoni Mironowicz


prof. dr hab. Antoni Mironowicz

Data uzyskania stopnia naukowego:

 • magister – 1982, Instytut Historii, Uniwersytet Warszawski Filia w Białymstoku;
 • doktor – 1990, Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • doktor habilitowany – 1997, Rada Wydziału Humanistycznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie;
 • profesor nadzwyczajny Uniwersytetu w Białymstoku – 1998, Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu w Białymstoku;
 • Tytuł profesora nadany przez Radę Wydziału Nauk Humanistycznych KUL 20 lutego 2002 r. i zatwierdzony 22 kwietnia 2002 r. przez Centralną Komisję do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych; nadany przez Senat KUL 25 maja 2002 i wręczony 7 czerwca 2002 r.
 • profesor zwyczajny – 01. 02. 2006 r. Uniwersytet w Białymstoku

Zainteresowania badawcze:

 • Historia Kościoła wschodniego w Europie Środkowo-Wschodniej.
 • Stosunki narodowościowe i etniczne w Europie Środkowo-Wschodniej.
 • Kultura religijna społeczeństw pogranicza.

Dane kontaktowe:

Dyżur dydaktyczny w semestrze letnim: poniedziałek 9:00-11:00 s. 135

Seminarium dyplomowe w semestrze letnim: poniedziałek 18:00-19:30 s. 135

Nr telefonu: 085 745 75 19
e-mail: amir@uwb.edu.pl

Najważniejsze publikacje:

Lista wszystkich publikacji – wejdź

 • Antoni Mironowicz, Supraśl jako ośrodek kulturalno-religijny w XVI wieku,Leimen 1984, ss. 112.
 • Antoni Mironowicz, Podlaskie ośrodki i organizacje prawosławne w XVI-XVII wieku, Białystok1991, ss. 305.
 • Antoni Mironowicz, Nieznany herbarz Michała Szęciłły, London 1992, ss. 71.
 • Antoni Mironowicz, Bractwo Objawienia Pańskiego w Bielsku,Bielsk Podlaski 1994, ss. 50.
 • Antoni Mironowicz, Prawosławie i unia za panowania Jana Kazimierza,Białystok 1996, ss.
 • Antoni Mironowicz, Prawosławie i unia za panowania Jana Kazimierza, wyd. II, Białystok 1997, ss. 325.
 • Antoni Mironowicz, Teodozy Wasilewicz, archimandryta słucki, biskup białoruski, Białystok 1997, ss.71.
 • Antoni Mironowicz, Księga cudów przed ikoną Matki Bożej w Starym Korninie dokonanych, Białystok 1997, ss. 200.
 • Antoni Mironowicz, Metropolita Józef NielubowiczTukalski, Białystok 1998, ss. 127.
 • Antoni Mironowicz, Życie monastyczne na Podlasiu,Białystok 1998, ss. 120.
 • Antoni Mironowicz, Katalog świątyń i duchowieństwa prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej,Białystok 1998, ss. 128.
 • Antoni Mironowicz, Sylwester Kossow, władyka białoruski, metropolita kijowski, Białystok 1999, ss.144.
 • Antoni Mironowicz, Kościół prawosławny w dziejach dawnej Rzeczypospolitej, Białystok 2001, ss. 352.
 • Antoni Mironowicz, Ihumen Sawa Palmowski,Białystok 2001, ss.104.
 • Antoni Mironowicz, The Orthodox Church and Byelorussian People,Białystok 2001, ss. 80.
 • Antoni Mironowicz, Kościół prawosławny w państwie Piastów i Jagiellonów,Białystok 2003, ss. 310.
 • Antoni Mironowicz, Bractwa cerkiewne w Rzeczypospolitej,Białystok 2003, ss. 216.
 • Antoni Mironowicz, Józef Bobrykowicz, biskup białoruski,Białystok 2003, ss. 214.
 • Antoni Mironowicz, Sylwester Czetwertyński, biskup białoruski,Białystok 2004, ss. 158.
 • Antoni Mironowicz, The Orthodox Church in Poland,Supraśl 2005, ss. 96.
 • Antoni Mironowicz, Kościół prawosławny na ziemiach polskich w XIX i XX wieku,Białystok 2005, ss. 390.
 • Antoni Mironowicz, Kościół prawosławny w Polsce,Białystok 2006, ss. 918.
 • Antoni Mironowicz, SerafionPołchowski, władyka białoruski,Białystok 2007, ss. 168.
 • Antoni Mironowicz, The Orthodox Heritage. A Few Academic Works about the History of the Orthodox Church in Poland, Supraśl 2007, ss. 165.
 • Antoni Mironowicz, Zarys dziejów Prawosławia w Europie Środowo-Wschodniej,Lublin 2007, ss. 176.
 • Antoni Mironowicz, Diecezja białoruska w XVII i XVIII wieku,Białystok 2008, ss. 352.
 • Antoni Mironowicz, Monaster Wniebowstąpienia Pańskiego w Puszczy Błudowskiej,Supraśl 2008, ss. 68.
 • Antoni Mironowicz, Summariusz dokumentów do dóbr supraskich, Białystok 2009, ss. 172.
 • Антон Мірановіч, Праваслаўная Беларусь, Беласток 2009, 352 с.
 • Antoni Mironowicz, The Easter Christian Tradition in Poland and its Neighbors, Białystok 2010, ss. 224.
 • Antoni Mironowicz, Biskupstwo turowsko-pińskie w XI–XVI wieku,Białystok 2011, ss. 360.
 • Antoni Mironowicz, Pustelnia świętych Antoniego i TeodozegoPieczerskich w Odrynkach,Białystok 2011, ss. 70.
 • Antoni Mironowicz, Sumariusz dokumentów dóbr supraskich,vol. II, Białystok 2011, ss. 240.
 • Antoni Mironowicz, Księga cudów przed ikoną Matki Bożej Waśkowskiej dokonanych,Białystok 2012, ss. 88.
 • Antoni Mironowicz, Prawosławna parafia św. Jana Teologa w Mostowlanach,Mostowlany 2013, ss. 140.
 • Antoni Mironowicz, Parafia Narodzenia NMP w Bielsku Podlaskim. W związku z 450. rocznicą przeniesienia świątyni,Bielsk Podlaski 2013, ss. 64.
 • Antoni Mironowicz, O początkach monasteru supraskiego i jego fundatorach,Supraśl 2013, ss. 64.
 • Antoni Mironowicz, Misja metodiańska na ziemiach polskich do końca XI wieku,Białystok 2013, ss. 64.
 • Антоний Миронович, Судьбы Православной Церкви в Белоруссии и в Польше,Люблин 2013, 198 с.
 • Αντώνιος Μιρόνοβιτζ, Η καταστροφή και μεταβίβαση της ιδιοκτησίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Πολωνίας 1919-1939, Białystok 2013, ss. 16.
 • Αντώνιος Μιρόνοβιτζ,Εκκλησιαστικές Oυνίες στα πολωνικά έδαφη και οι συνέπειες αυτών,Białystok 2013, ss. 26.
 • Antoni Mironowicz, Rękopisy supraskie w zbiorach krajowych i obcych, Białystok 2014, ss. 394.
 • Antoni i Marcin Mironowicz, Święty Antoni Supraski,Białystok 2014, ss. 48. (współautor)
 • Antoni Mironowicz, Białorusini na Podlasiu w wyborach parlamentarnych i samorządowych w latach 1989-2011, Białystok 2014, ss. 120.
 • Αντώνιος Μιρόνοβιτζ,Οι απαρχές των ορθοδόξων αδελφοτήτων στην Πολωνία,Białystok 2014, ss. 20.
 • Antoni Mironowicz, Pustelnia O. Archimandryty Gabriela w Odrynkach,Odrynki 2015, ss. 44;
 • Antoni Mironowicz, Pustelnia O. Archimandryty Gabriela w Odrynkach,wyd. II, Odrynki 2015, ss. 48.
 • Antoni Mironowicz, Ks. Michał Bożerianow i jego odpowiedź „Ludziom małym”,Białystok 2015, ss. 132.
 • Antoni Mironowicz, Nieznane losy pierwszych ihumenów supraskich,Białystok 2015, ss. 120.
 • Antoni Mironowicz, Subotnik ili Pominnik monasteru supraskiego,Białystok 2015, ss. 144.
 • Antoni Mironowicz, Przywileje i nadania Cerkwi i możnym ruskim w Wielkim Księstwie Litewskim,część I: Lata panowania Kazimierza i Aleksandra Jagiellończyka, Białystok 2016, ss. 120.
 • Antoni Mironowicz, Hryń Iwanowicz, nieznany malarz, grawer i drukarz,Białystok 2016, ss. 96.
 • Antoni Mironowicz, Przywileje i nadania Cerkwi i możnym ruskim w Wielkim Księstwie Litewskim,część II: Lata panowania Zygmunta Starego, Białystok 2017, ss. 170.

pozostałe publikacje – wejdźKontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie