Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychPracownicy • prof. dr hab. Cezary Kuklo


prof. dr hab. Cezary Kuklo

Życiorys naukowy:

Urodzony w 1954 r. w Białymstoku.

Magisterium na Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku w 1977 r.

Doktorat na Wydziale Historycznym UW w 1987 r.
(na podstawie rozprawy doktorskiej Rodzina i społeczeństwo południowych dzielnic Warszawy w XVIII wieku. Struktury demograficzne, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Wyczańskiego)

Habilitacja na Wydziale Historycznym UW w 1998 r.
(na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej Kobieta samotna w społeczeństwie miejskim u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej. Studium demograficzno-społeczne, Białystok 1998)

Tytuł profesora – grudzień 2010 r.

Promotor doktoratów:

Dr Małgorzata Kamecka 2007
Dr Łukasz Lubicz-Łapiński 2011
Dr Radosław Poniat 2012

Recenzent w 10 przewodach doktorskich, 7 przewodach habilitacyjnych i w 4 postępowaniach o nadanie tytułu profesora.

Zagraniczne staże naukowe:
– w EHESS w Paryżu w zakresie demografii historycznej (1981);
– w Instituto Internazionale di Storia Economica F. Datini w Prato (1989) w zakresie historii gospodarczej;
– w EHESS/Université de Paris IV-Sorbonne w Paryżu (1992) w zakresie historii społecznej, gospodarczej i demografii historycznej.

Dane kontaktowe:

Nr telefonu: 085-7457445
e-mail: kuklo@uwb.edu.pl

 

Seminarium doktorskie

Program seminarium doktorskiego w latach 2006-2012

Zainteresowania badawcze:

  • Historia społeczna i gospodarcza
  • Demografia historyczna
  • Historia kobiet
  • Historia rodziny
  • Dzieje miast i mieszczaństwa

Aktywność uniwersytecka:

1979–1981 – sekretarz naukowy Instytutu Historii
1981–1984 – kierownik Studium Zaocznego Instytutu Historii
1987–1990 – członek Komisji Badań przy Prorektorze UW ds. Filii w Białymstoku
1991–1999 – wicedyrektor Instytutu Historii
1999–2000 – dyrektor Instytutu Historii
2000–2008 – wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii
2006– kierownik Zakładu, obecnie Katedry Historii Społeczno-Gospodarczej, Demografii i Statystyki
2008– przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii i Nauk Politycznych

Aktywność zawodowa:

1979–1986 – członek Zespołu Badawczego nad Systemem Informatycznym dla Badań Społeczno-Demograficznych (powołany przez Instytuty Historii PAN w Warszawie i UW Filii w Białymstoku)

1989–1996/7 i ponownie od 2009 r. członek Zespołu Badawczego Historia Polski w liczbach w GUS w Warszawie

1990–1991 – kierownik pracy badawczej francusko-polskiej: Demografia i społeczeństwo Reims 1660-1802 (we współpracy z EHESS w Paryżu)

1992–1994 – grant indywidualny KBN Informatyczny system rekonstrukcji rodzin, gospodarstw domowych i społeczności lokalnych w Polsce przedrozbiorowej (nr 0458/P1/92/02)

2000–2003 – główny wykonawca wraz W. Kriegseisenem, A. Manikowskim, A. Mączakiem i A. Wyczańskim, tematu III:Modele ustrojowe w Europie środkowej i wschodniej w XV-XVII wieku na tle porównawczym projektu badawczego KBN Polska na przełomie tysiącleci

2001–2004 – kierownik strony polskiej międzynarodowego grantu naukowego Unii Europejskiej Servant Project = The socio-economic role of males and females in domestic service as factor of European Identity (HPSE-CT 2001-50012)

2007–2009 – wykonawca w projekcie badawczym N N108 07032/3532 Nauki pomocnicze historii – syntezy (bibliologia, chronologia, demografia, znaki władzy i państwa polskiego); autor syntezy w zakresie demografii historycznej

2008–2010 – kierownik projektu badawczego N N108 104934 Rodzina, gospodarstwo domowe i pokrewieństwo na ziemiach polskich w perspektywie historycznej – ciągłość czy zmiana?

2008–2011 – kierownik projektu badawczego promotorskiego N N108 110535 Rodzina drobnoszlachecka w XV-XIX wieku na przykładzie parafii Kobylin-Borzymy, Suraż i Trzcianne. Studium demograficzno-społeczne

2009–2011 – kierownik projektu badawczego promotorskiego N N108 201236 Służba domowa w miastach na ziemiach polskich od połowy XVIII do końca XIX wieku

2013 – kierownik projektu badawczego  nr 0116/NPRH2/H11/81/2013 Rodzina i jej gospodarstwo na ziemiach polskich w geografii europejskich struktur rodzinnych do połowy XX wieku.

***
2000-2010 – członek Biura Międzynarodowej Komisji Demografii Historycznej CISH

2003-2006 – członek Komisji Historii Gospodarczej Komitetu Nauk Historycznych PAN
od 1977 – członek, od 2000 r. przewodniczący Sekcji Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN
od 1997 – członek Komisji Historii Kobiet Komitetu Nauk Historycznych PAN
od 2001 – członek zespołu oceniającego kierunek historia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej
od 2003 – członek Komitetu Nauk Demograficznych PAN; od 2011 członek Prezydium
od 2004 – członek Komisji Historycznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
od 2010 – ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej
od 2011 – sekretarz Komitetu Nauk Historycznych PAN
od 2012 – Sekretarz Generalny Polskiego Towarzystwa Historycznego
od 2013 – członek Zespołu ds. kategoryzacji czasopism z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych Wydziału I PAN na kadencję 2011 – 2014
ponadto:
2000-2012 – Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku

Członkostwo w redakcjach i radach naukowych czasopism naukowych:

od 1986 – członek redakcji, a od 2000 zastępca redaktora naczelnego ,,Przeszłości Demograficznej Polski’’ (wydawca: Komitet Nauk Demograficznych PAN)

1989-2006 i ponownie od 2009 członek Komitetu Redakcyjnego ,,Historia Polski w liczbach’’ (wydawca: Główny Urząd Statystyczny)

od 1997 – sekretarz redakcji, od 2001 członek redakcji ,,Studia Podlaskie’’ (wydawca: Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku)

od 1999 – członek redakcji ,,Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych’’ (wydawca: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Instytut Historii PAN)

2000–2005 – członek redakcji ,,Białostocczyzna’’ (wydawca: Białostockie Towarzystwo Naukowe, Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku, Archiwum Państwowe w Białymstoku)
od 2000 – członek redakcji ,,Biuletyn Historii Pogranicza’’ (wydawca: PTH Oddział w Białymstoku)

od 2002 – członek redakcji ,,Słownik Biograficzny Białostocko-Łomżyński’’ (wydawca: PTH Oddział w Białymstoku)

od 2005 – członek redakcji ,,Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa’’ (wydawca: Instytut Historii PAN i Wydawnictwo DiG)

* * *
2002 – 2012 członek Rady Programowej ,,Pamięć i Sprawiedliwość’’(wydawca: Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu)

od 2005 – członek Rady Naukowej serii wydawniczej ,,Między Zachodem a Wschodem’’ (wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Torunia)

od 2007 – członek Rady Redakcyjnej ,,Studia demograficzne’’ (wydawca: Komitet Nauk Demograficznych PAN)

od 2009 – członek Rady Naukowej ,,Czasy nowożytne’’ (wydawca: ZG PTH)

od 2010 – członek Rady Naukowej ,,Komunikaty Mazursko-Warmińskie’’ (wydawca: Towarzystwo Naukowe i Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, Stacja Naukowa PTH (Instytut Mazurski) w Olsztynie)

od 2013 – członek Rady Naukowej „Rocznika Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego”

0d 2014 – członek Rady Naukowej „Rocznika Białostockiego”

Członkostwo towarzystw naukowych:

Francuskie Towarzystwo Demografii Historycznej (od 1981)

Włoskie Towarzystwo Demografii Historycznej (od 2001)

Association for History and Computing (od 1994)

Międzynarodowa Komisja Demografii Historycznej CISH (od 1981)

Polskie Towarzystwo Historyczne (od 1977)

Białostockie Towarzystwo Naukowe (od 1977)

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (od 2004)

Członek delegacji polskiej na X i XI Międzynarodowy Kongres Historii Gospodarczej w Louvain (1990) i w Mediolanie (1994) oraz na XVIII i XIX Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych w Montrealu (1995) i w Oslo (2000).

Najważniejsze publikacje:

Lista wszystkich publikacji – wejdź

Autor blisko 300 prac opublikowanych w kraju i zagranicą m.in. książek:

Rodzina w osiemnastowiecznej Warszawie, Białystok 1991, Wyd. Filii UW w Białymstoku.

Kobieta samotna w społeczeństwie miejskim u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej. Studium demograficzno-społeczne, Białystok 1998, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku.

Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009, Wyd. DiG.

[współautor W. Gruszecki] Informatyczny system rekonstrukcji rodzin, gospodarstw domowych i społeczności lokalnych w Polsce przedrozbiorowej, Białystok 1994, IH Filii UW w Białymstoku.

[współautorzy: A. Wyczański, J. Łukaszewicz, A. Jezierski, C. Leszczyńska], Historia Polski w liczbach, t. 1: Państwo. Społeczeństwo, t. 2: Gospodarka, red. A. Jezierski, A. Wyczański, Warszawa 2003-2006, Główny Urząd Statystyczny.

Redaktor naukowy tomów:

[współredaktor Jerzy Topolski] Studia nad gospodarką, społeczeństwem i rodziną w Europie późnofeudalnej, Lublin 1987, Wydawnictwo Lubelskie.

Les modeles familiaux en Europe aux XVIe-XVIIIe siecles, Białystok 1992, Edition de la Filiale de l’Université de Varsovie a Białystok.

Andreae Wyczański professori Universitatis Varsiviensis natalem septuagessimum celebranti hoc volumen amici dedicant, Białystok MCMXCIV.

Household and Family on the Polish Territories in Historical Perspective, ,,Polish Population Review’’, vol. 10, 1997.

Ks. Stanisław Fiedorczyk, Kartki z mojego życia. Wspomnienia z lat 1920-1976, Białystok 1998, IH UwB, wyd. 2, Białystok 2001, PTH Oddział w Białymstoku

Między polityką a kulturą, Warszawa 1999, PWN.

Białystok w 80-leciu. W rocznicę odzyskania niepodległości 19 II 1919 – 19 II 1999, Białystok 2000, IH Uniwersytetu w Białymstoku.

Studies on Demography of Polish Territories in the Past, ,,Polish Population Review’’, vol. 25, 2004.

[współredaktor Piotr Guzowski] Cała historia to dzieje ludzi … Studia z historii społecznej ofiarowane profesorowi Andrzejowi Wyczańskiemu w 80-tą rocznicę urodzin i 55-lecie pracy naukowej, Białystok 2004, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Honorowi Obywatele Miasta Białegostoku, Białystok 2006, PTH Oddział w Białymstoku.

Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV-XX wieku. Struktury demograficzne, społeczne i gospodarcze, Warszawa 2007, Wydawnictwo DiG.

[współredaktor: Stanisław Achremczyk] Rok 1945. Między wojną a pokojem. W 60. rocznicę zakończenia II wojny światowej, Olsztyn 2008, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego.

Rodzina, gospodarstwo domowe i pokrewieństwo na ziemiach polskich w perspektywie historycznej – ciągłość czy zmiana?, Warszawa 2011, Wydawnictwo DiG (w druku)

Działalność społeczna:

1994–2003 wiceprzewodniczący Sądu Koleżeńskiego ZG PTH w Warszawie

1998–2001 wiceprezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzciańskiej

2001– przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej

2004–2011 prezes Pol. Tow. Hist. Oddziału w Białymstoku

2005– członek Rady Muzeum Wojska w Białymstoku

2006– członek Zarządu Głównego Pol. Tow. Hist. w Warszawie

Nagrody m.in.:

1990 – I nagroda w międzynarodowym konkursie na najlepszą pracę doktorską z historii gospodarczej ogłoszonym przez Association Internationale d’Histoire Economique, Louvain, Belgia, (okres: historia nowożytna XVI-XVIII w.)

1992 – dyplom honorowy Tow. Miłośników Historii w Warszawie; Tow. Przyjaciół Warszawy, Muzeum Historycznego M. st. Warszawy; Tow. Literackiego im. A. Mickiewicza; Stow. Historyków Sztuki; Urzędu Stołecznego Miasta Warszawy za książkę Rodzina w osiemnastowiecznej Warszawie

1999 – nagroda indywidualna Ministra Edukacji Narodowej za pracę habilitacyjną

2004 – Wydziału I Nauk Społecznych PAN za działalność naukowo-organizacyjną w Sekcji Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN

2012 – nagroda PAN w dziedzinie demografii za książkę „Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej” Warszawa 2009.

oraz wielokrotnie nagrody indywidualne Rektora Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Białymstoku za pracę naukową

Odznaczony m.in.: Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem ,,Pro Memoria’’,Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie