Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychPracownicy • prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz


prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz

4554

Data uzyskania stopnia naukowego:

magister – 1980 r., Wydział Humanistyczny Filii UW w Białymstoku
doktor – 1990 r., Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW
doktor habilitowany – 2000, Wydział Historyczny UW
tytuł profesora – 2008 r.

Zainteresowania badawcze:

– historia Białorusi XX wieku
– problemy etniczne i narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej
– polityka zagraniczna krajów postradzieckich

Dane kontaktowe:

Nr telefonu:
e-mail: eugeniusz.mironowicz@uwb.edu.pl

Najważniejsze publikacje – książkowe:

Lista wszystkich publikacji – wejdź

1. Białorusini w Polsce 1944-1949, Warszawa 1993.
2. Mniejszości narodowe w Polsce. Państwo i społeczeństwo polskie a mniejszości narodowe w okresach przełomów politycznych (1944-1989), (współautor), red. P. Madajczyk, Warszawa 1998
3. Historia państw świata XX wieku. Białoruś, Warszawa 1999, wyd II w 2007 r.
4. Polityka narodowościowa PRL, Białystok 2000.
5. Historia Białorusi. Podręcznik dla liceów ogólnokształcących, Białystok 2002.
6. Historia Białorusi od połowy XVIII do XX w., (współautor Oleg Łatyszonek) Białystok 2002., wyd. II w 2010 r.
7. Najnouszaja historia Biełarusi, Sankt-Petersburg 2003.
8. Zmiana struktury narodowościowej na pograniczu polsko-białoruskim w XX wieku (współautor Siarhiej Tokć), Białystok 2005.
9. Słownik biograficzny Europy Środkowo-Wschodniej (współautor), wyd. Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2005.
10. Białorusini i Ukraińcy w polityce obozu piłsudczykowskiego, Białystok 2007.
11. Biełarusy u Polszczy (1918-1949), Wilnia-Biełastok 2010.
12. Polityka zagraniczna Białorusi 1990-2010, Białystok 2011.
13. Polityka zagraniczna Ukrainy 1990-2010, Białystok 2012.


Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie