Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychPracownicy • prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz


prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz

4554

Data uzyskania stopnia naukowego:

magister – 1980 r., Wydział Humanistyczny Filii UW w Białymstoku
doktor – 1990 r., Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW
doktor habilitowany – 2000, Wydział Historyczny UW
tytuł profesora – 2008 r.

Zainteresowania badawcze:

 • historia Białorusi XX wieku
 • polityka zagraniczna krajów postradzieckich
 • rola propagandy w polityce międzynarodowej

Tematyka seminariów dyplomowych:

 • islamizacja Północnego Kaukazu po rozpadzie ZSRR
 • stosunki ukraińsko-rosyjskie
 • stosunki litewsko-polskie
 • stosunki polsko-białoruskie
 • stosunki polsko-rosyjskie
 • stosunki białorusko-rosyjskie
 • programy zbrojeniowe Federacji Rosyjskiej
 • konflikt palestyńsko-żydowski w Palestynie
 • amerykańska walka z terroryzmem
 • powojenne przesiedlenia ludności w Europie
 • sprzeczność interesów mocarstw na Dalekim Wschodzie
 • walka o dominację w Europie (od wojny krymskiej)
 • Syria w grze mocarstw
 • zamachy terrorystyczne w Europie w XXI wieku

Dane kontaktowe:

Dyżur dydaktyczny w semestrze letnim: wtorek 13.00-14.00, s. 119

Seminarium dyplomowe  w semestrze letnim: środa 9.40-11.10 s. 119

Nr telefonu:
e-mail: eugeniusz.mironowicz@uwb.edu.pl

Najważniejsze publikacje – książkowe:

Lista wszystkich publikacji – wejdź

Monografie:

 • Historia państw świata XX wieku. Białoruś, Warszawa 1999, wyd. II w 2007 r.
 • Polityka narodowościowa PRL, Białystok 2000.
 • Białorusini i Ukraińcy w polityce obozu piłsudczykowskiego, Białystok 2007.
 • Polityka zagraniczna Białorusi 1990-2010, Białystok 2011.
 • Polityka zagraniczna Ukrainy 1990-2010, Białystok 2012.
 • Wojna wszystkich ze wszystkimi. Białoruś 1941-1944, Kraków 2015.

Artykuły:

 • Dynamika kształtowania się struktury narodowościowej Białorusi po II wojnie światowej, „Acta Baltico-Slavica”, t. 41, Warszawa 2017, wyd. Instytut Slawistyki PAN.
 • Rola Iranu, Iraku i Syrii w polityce białoruskiej, „Politeja”, 2018, nr 2(53), s. 109-126, wyd. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.
 • Konfidenci służb bezpieczeństwa II RP w środowisku białoruskim, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, 2018, t. LIII, z. 1, wyd. Instytut Historii PAN.
 • Rosyjsko-amerykańska rywalizacja o wpływy na Południowym Kaukazie, „Studia Polityczne”, 2018, t. 46, nr 1, wyd. Instytutu Studiów Politycznych PAN.
 • Azja Centralna – rola regionu w geopolityce rosyjskiej, „Studia Politologiczne”, 2019, nr 53, wyd. Instytut Nauk Politycznych UW.


Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie