Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychPracownicy • prof. dr hab. Halina Parafianowicz


prof. dr hab. Halina Parafianowicz

Parafianowicz

Dane kontaktowe

Działalność naukowa i zainteresowania badawcze:

Specjalizuje się w dziejach powszechnych najnowszych, szczególnie w społecznej i politycznej historii Stanów Zjednoczonych i Europy Środkowo – Wschodniej w XX wieku. W obszarze jej zainteresowań badawczych są również stosunki międzynarodowe, amerykańskie First Ladies i biografistyka.

W latach 1999-2005, przez dwie kadencje, była dziekanem Wydziału Historyczno-Socjologicznego, a potem pełniła obowiązki prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą (2005-2008).

Kieruje pracą Katedry Historii 1919 – 1945 i jest Redaktorem Naczelnym „Białostockich Tek Historycznych”. Prowadziła badania naukowe w wielu ośrodkach uniwersyteckich, archiwach i bibliotekach krajowych oraz zagranicznych, zwłaszcza w USA, Niemczech, Austrii, Włoszech, Czechach, Holandii i Wielkiej Brytanii.

Była laureatką wielu prestiżowych stypendiów, m. in. American Council of Learned Societies, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Salzburg Seminar, Roosevelt Study Center, Fundacji Rockefellera, Hoover Institution on War, Revolution and Peace, John F. Kennedy Institute for North American Studies, Fundacji Lanckorońskich oraz Stypendium Fulbrighta, które owocowały kolejnymi publikacjami.

 

 Forum Amerykanistyczne –  WEJDŹ

 

Autorka czterech książek:

 • Polska w europejskiej polityce Stanów Zjednoczonych w latach prezydentury Herberta C. Hoovera, 1929-1933(1991),
 • Zapomniany prezydent. Biografia polityczna Herberta C. Hoovera, 1874 – 1964 (1993),
 • Czechosłowacja w polityce Stanów Zjednoczonych w latach 1918 – 1933 (1996),
 • Eleanor Anna Roosevelt (1884 –1962): W cieniu wielkiego męża (2000).

Współautorka kilku innych prac, m. in. – Encyklopedii Historii Stanów Zjednoczonych Ameryki, red. Andrzej Bartnicki, Krzysztof Michałek, Izabella Rusinowa oraz pięciotomowej Historii Stanów Zjednoczonych Ameryki, której tom trzeci też redagowała.

Autorka blisko 130 prac naukowych, opublikowanych w kraju i zagranicą, m. in.: The Legend of Herbert C. Hoover in Poland in the Period Between the Two World Wars, (w:) In the European Grain. American Studies From Central and Eastern Europe, ed. By Orm Overland, Amsterdam (1990); Restoration of Poland and Czechoslovakia in Woodrow Wilson’s Policy: The Myth and the Reality, (w:) From Theodore Roosevelt to FDR: Internationalism and Isolationism in American Foreign Policy, ed. By Daniela Rossini, Staffordshire: Keele University Press (1995); Inter-war America through Immigrants’ Memoirs: Between Expectations and Experience, (w:) „We” and „the others”: Modern European Societies in Search of Identity, Prague (2004); The American Myth in Poland and Central Europe after the First World War (w:) Rossijskije i sławianskije nassledowanija, Minsk, 2004; Departament Stanu i narodziny profesjonalnej służby zagranicznej USA, “Przegląd Humanistyczny”, nr 4, 2004; II wojna światowa i Franklin Delano Roosevelt w świetle najnowszej amerykańskiej historiografii, “Dzieje Najnowsze”, nr 4, 2005; Lou Henry Hoover: nieznana amerykańska First Lady, “Dzieje Najnowsze”, nr 2, 2006; Pierwsze kobiety w dyplomacji amerykańskiej. Przyczynek do dyskusji na temat gender (w:) Wyjaśniać i zrozumieć, red. M. Kowalska, Białystok, 2006; Węgry w świetle zapisków posła Johna Floyrnoy’a Montgomery’ego, “Przegląd Humanistyczny”, nr 4, 2007; Wokół amerykańskiej dyskusji o polityce Harry’ego S. Trumana, “Białostockie Teki Historyczne”, 2007; Amerykańska filantropia i jej “ojcowie założyciele”. Doświadczenia historyczne (w:) Wiara i poznanie, Białystok 2008; Internowanie Japończyków w USA w czasie II wojny światowej. Próba nowego spojrzenia, “Białostockie Teki Historyczne”, 2008.

Bierze udział w życiu naukowym, prezentując wyniki swoich poszukiwań badawczych na krajowych i międzynarodowych konferencjach. Od kilku lat prowadzi seminarium doktorskie poświęcone historii Stanów Zjednoczonych i Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku, na którym powstają kolejne dysertacje doktorskie. Jest promotorką ponad 80 prac magisterskich z historii, amerykanistyki i anglistyki.

Od lat bierze udział w pracach Komisji Historii Kobiet Komitetu Nauk Historycznych PAN. Jest także członkiem Komisji Stosunków Międzynarodowych PAN oraz Polish Fulbright Alumni Association.

Za swoją działalność naukową i organizacyjną otrzymała Złoty Krzyż Zasługi oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Publikacje naukowe:

Lista wszystkich publikacji – wejdź

 • Internowanie Japończyków w USA w czasie II wojny światowej. Próba nowego spojrzenia, „Białostockie Teki Historyczne”, t. 6, 2008, s. 177-195.
 • Art. rec. O micie Woodrowa Wilsona i Ameryki we Włoszech, „Dzieje Najnowsze”, nr 2, 2009, s. 155-161.
 • Węgry w planach i polityce Stanów Zjednoczonych po I wojnie światowej, (w:) Przeszłość i teraźniejszość, Pułtusk 2009, s. 429-446.
 • Fascynacja Ameryką i amerykańską demokracją w Polsce po I wojnie światowej (w:) Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Reminiscencje w 220. rocznicę uchwalenia, pod red. J. Daszyńskiej, Łódź 2009, s. 117-134.
 • Ameryka po 11 września 2001r.: wokół dyskusji o terroryzmie oraz zagrożeniach bezpieczeństwa państwa i swobód obywatelskich (w:) Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Nowocezesne technologie i praca operacyjna, red. L. Paprzycki, Z. Rau, Warszawa 2009, s. 649-664.
 • Andrew J. Bacevich, The Limits of Power. The End of American Exceptionalism, New York 2008, „Białostockie Studia Prawnicze”, 2009, z. 6, s. 297-304.
 • Przyjaciel Węgier. Harry Hill Bandholtz i jego misja w Budapeszcie po I wojnie światowej (w:) Rok 1918 w Europie Środkowo-Wschodniej, pod red. D. Grinberga, J. Snopko, G. Zackiewicza, Białystok 2010, s. 55-70.
 • Czeska emigrantka: Madeleine Albright i jej droga do wielkiej kariery (w:) kobiety i procesy migracyjne, pod red. Agnieszki Chlebowskiej, Kataryzny Sierakowskiej, Warszawa 2010, s. 241-254.
 • Czy amerykańska demokracja jest zagrożona?”, „Przegląd Humanistyczny”, 2010, nr 1, s. 49-57.
 • East-Central Europe in European Policy, ed. by J. Kłoczowski, H. Łaszkiewcz , Lublin 2009, „Białostockie Teki Historyczne”, 2010, t. VIII, s. 249-255.


Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie