Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychPracownicy • prof. dr hab. Jan Tęgowski


prof. dr hab. Jan Tęgowski

Data uzyskania stopnia naukowego:

 • magister – 1975, UMK
 • doktor – 1986, UMK
 • doktor habilitowany – 2000, UMK
 • profesor tytularny – 2012

Zainteresowania badawcze:

Genealogia, historia średniowiecza Polski i powszechna; Wielkie Księstwo Litewskie

Dane kontaktowe:

Nr telefonu: brak
e-mail: jan.tegowski@poczta.onet.pl

Najważniejsze publikacje:

Lista wszystkich publikacji – wejdź

 • Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów, Poznań-Wrocław 1999.
 • Kanclerz kujawski Jarosław Bogoria i jego stosunki z Gelhardem de Carceribus, [w:] Personae Colligationes Facta, Toruń 1991.
 • O następstwie tronu na Litwie po śmierci Olgierda, „Przegląd Historyczny”, t. LXXXIV, 1993, z. 2.
 • Powiązania genealogiczne wojewodów mołdawskich Bogdanowiczów z domem Giedyminowiczów w XIV i XV wieku, „Genealogia. Studia i materiały historyczne”, 3, 1993.
 • Bezkrólewie po śmierci Ludwika Węgierskiego a geneza unii Polski z Litwą, [w:] Studia historyczne z XIII-XV w., Olsztyn 1995.
 • Przodkowie Zofii Holszańskiej, czwartej żony Władysława Jagiełły, „Genealogia. Studia i materiały historyczne”, 8, 1996.
 • Pochodzenie kniaziów Iwana i Fiodora Nieświckich, „Genealogia. Studia i materiały historyczne”, 7, 1996.
 • Sprawa przyłšczenia podola do Korony Polskiej w końcu XIV wieku, „Genealogia. Studia i materiały historyczne”, 8, 1996.
 • Kontakty rodzinne dynastów polskich i ruskich w średniowieczu, [w:] Między sobą. Szkice historyczne polsko-ukraińskie, pod red. T. Chynczewskiej Hennel i N. Jakowenko, Lublin 2000.
 • Kilka uwag do biografii Skirgiełły Olgierdowicza, [w:] Materiały z międzynarodowej sesji lituanistycznej, pod red. G. Błaszczyka i M. Hasiuka, Poznań 2000.
 • Addenda do Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski, „Studia źródłoznawcze”, t. XXXIX.
 • Zagadnienie władzy w Wielkim Księstwie Litewskim w okresie między Unią Krewską a zgonem Skirgiełły (1385-1394), „Zapiski historyczne”, t. LXIV, 2001, z. 4.
 • Testament ostatniego Piast mazowieckiego, „Przegląd Historyczny”, t. XCIV, 2005, z. 1.
 • Stosunek Zbigniewa Oleśnickiego do unii Polski z Litwą, [w:] Zbigniew Oleśnicki książe Kościoła i mąż stanu, Kraków 2006.
 • Uzupełnienia i uwagi do itinerarium Witolda Kiejstutowica, „Studia źródłoznawcze”, t. XLIV.


Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie