Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychPracownicy • prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel


prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel

TChH1

Data uzyskania stopnia naukowego:

 • magister – 1976
 • doktor – 1982
 • doktor habilitowany – 1995
 • profesor nauk humanistycznych – 2009

Stanowiska

 • profesor zwyczajny – Uniwersytet w Białymstoku
 • profesor nadzwyczajny – Uniwersytet Warszawski

Zainteresowania badawcze:

 • historia nowożytna powszechna i Rzeczypospolitej
 • historia Ukrainy – Rusi
 • zagadnienia narodowościowe i religijne w I Rzeczypospolitej.

Nagrody i odznaczenia:

 • Nagroda im Władysława Konopczyńskiego – 1995
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2007
 • Nagroda im. Księcia Konstantego Ostrogskiego – 2008

Dane kontaktowe:

Nr telefonu: 85 745 74 88
Adres e-mail:  bartok2@gazeta.pl

 

Zajęcia

Wykład: Historia Powszechna i Polski w epoce nowożytnej
Wykład: Historia myśli socjologicznej
Wykład: Historia dyplomacji nowożytnej
Interdyscyplinarne seminarium magisterskie poświęcone historii I Rzeczypospolitej – państwa wielu narodów, wyznań i religii w odniesieniu do czasów współczesnych
Wykład monograficzny poświęcony zagadnieniom Europy Środkowo – Wschodniej w epoce nowożytnej.

Najważniejsze publikacje – książki:

Lista wszystkich publikacji – wejdź

 • Kompaktowa Historia Polski. Od Mieszka I do Jana Pawła II, 2005. Wyd. Bellona, Polskie Radio, Poczta Polska, 30 CD, płyty CD7-CD11 (1501-1697).
 • Świadomość narodowa szlachty ukraińskiej i Kozaczyzny od schyłku XVI do połowy XVII wieku, Warszawa 1985, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss.188.
 • Rzeczpospolita XVII wieku w oczach cudzoziemców, Wrocław, Warszawa, Kraków 1993, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wydawnictwo, ss.252.
 • Rzeczpospolita XVII wieku w oczach cudzoziemców, Zakład Graficzny UW, Warszawa 1994, ss 281.
 • Współautorstwo: Syllabus i egzamin pilotażowy, Program SMART Komponent 02. Historia. PHARE, Warszawa 1999, wyd. MEN, ss.150.
 • Red. serii – Egzaminy, sprawdziany i testy z państw europejskich, Program SMART komponent 02, Phare, wyd. MEN, Warszawa 1999 (osiem pozycji, ss. 650)
 • Między sobą. Szkice historyczne polsko-ukraińskie, pod red. T.Chynczewskiej-Hennel, N.Jakowenko, Lublin 2000 (Instytut Europy Środkowo-Wschodniej), ss.184.
 • Edycja dokumentów: Acta Nuntiaturae Polonae, tomus XXV, Marius Filonardi (1635-1643), volumen 1 (12 II 1635 – 29 X 1636), edidit Theresia Chynczewska – Hennel, Cracoviae 2003, Polska Akademia Umiejętności, Academia Scientiarum et Litterarum Polona, Sumptibus Fundationis Lanckoroński, ss. 352.
 • Marius Filonardi (1635-1643), volumen 2 (1 XI 1636 – 31 X 1637), edidit Theresia Chynczewska – Hennel, Cracoviae 2006, Academia Scientiarum et Litterarum Polona, Sumptibus Fundationis Lanckoroński, ss.380, Acta Nuntiaturae Polonae, tomus XXV.
 • Nuncjusz i król. Nuncjatura Maria Filonardiego w Rzeczypospolitej 1636-1643, Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN, Warszawa 2006, ss.356.
 • 350-lecie Unii Hadziackiej (1658-2008) współredakcja z P.Krollem i M.Nagielskim, Wydawnictwo DIG, Warszawa 2008, ss.719.

Najważniejsze publikacje – artykuły:

 • Apostolskaja Stolica i Recz Pospolitaja v piervoj połovinie XVII v. Papskaja dipłomatija, w: Ukraina i sosiednije gosudarstva w XVII viekie, Pietierburg 2004, s. 175-191.
 • The Idea of the Union of Hadjač – Fifty Years Later, [w:] Mazepa and His Time. History, Culture. Society. Ed, G.Siedina, Alessandria 2004, s.55-69.
 • Nuntio Mario Filonardi and the Orthodox Church in his Relatio Finale, „Journal of Ukrainian Studies”, Summer – Winter 2004, Canadian Institute of Ukrainian Studies, Vol. 29, No. 1-2, s. 65-72.
 • Vidłunnjia nuncijatury Mario Fiłonardi v Reczy Pospołytyj, [w:] Ukrajina XVII stolittja suspilstvo, fiłosofia, kultura. Zbirnyk pamiati Valerii Niczyk, Kyjiv 2005, s. 460-474.
 • Czy historycy uporali się z „teorią przesunięć”? W: Dziedzictwo polsko – ukraińskie, The Polish – Ukrainian Heritage, Studia Politologiczne. Studies of Political Science, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Institute of Political Science University of Warmia and Mazury in Olsztyn, bez daty wydania [2006], t. 2, red. Selim Chazbijewicz, Marek Melnyk, Krzysztof Szulborski, s. 19 – 27. (ss. 501).
 • Akademia Kijowsko – Mohylańska w polskiej literaturze historycznej, „Kyjivśka Akademija”, Vypusk 2-3, Kyjiv 2006, Kyjevo – Mohylańśka Akademija, s.197-207.
 • Oficjalne – Poufne – Towarzyskie. Wizyty włoskich dyplomatów na dworze dwóch ostatnich Wazów, „Rocznik Warszawski” XXXIV, 2006, Towarzystwo Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie, s. 57-72.
 • Najjaśniejsza o Najjaśniejszej. Rzeczpospolita w weneckiej literaturze historycznej XVII wieku, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, L 2006, s. 191-203.
 • Political, Social, and National Thought of the Ukrainian Higher Clergy 1569-1700, „Harvard Ukrainian Studies”, Ukrainian Church History, Volume XXVI, Number 1-4, 2002-2003, [ed. 2007], s.97-152.
 • Girolamo Cavazza (1588-1681), poseł wenecki w Polsce, W: Afryka, Orient, Polska. Prace ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Dziubińskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, , red.: Stefan K. Kuczyński, Andrzej Rachuba, Michał Tymowski, Warszawa 2007, Wydawnictwo DiG, ss 275, s. 155-168.
 • O mecenacie dla mecenasa. Relacje nuncjusza Maria Filonardiego w Władysławie IV dla Barberinich, W: Patron i dwór. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, pod red. Ewy Dubas – Urwanowicz i Jerzego Urwanowicza, Warszawa 2006, Wydawnictwo DiG, ss. 463, s. 187-200.
 • Ad fontes. Historia literatury ukraińskiej XIX – początku XX w., „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” 23-24 Spotkania polsko ukraińskie Uniwersytet Warszawski – Iwanowi France, Studia Ucrainica, pod redakcją Stefana Kozaka przy współpracy Walentyny Sobol, Bazylego Nazaruka, Warszawa 2007, s. 396-398.
 • Kozaczyzna w Rzeczypospolitej XVI-XVII wieku. Jeszcze jeden stan społeczny (art. współudział z M. Drozdowskim), „Społeczeństwo Staropolskie”, Seria nowa, tom I, Społeczeństwo a polityka, Warszawa 2008, s.165-222.
 • Troska o unię kościelną: Znaczenie relacji nuncjuszy w historii Kościoła w Rzeczypospolitej epoki nowożytnej. Die Sorge um die kirchliche Union: Bedeutung der Nuntiaturberichte in der Geschichte der Kirche in der polnischen Republik der Neuzeit, W: Pro Oriente. Die Union von Brest (1596) in Geschichte und Geschichtsschreibung: Versuch einer Zwischenbilanz, Herausgegeben von Johann Marte und Oleh Turij, Institut für Kirchengeschichte der Ukrainischen Katholischen Universität, Lviv 2008, s. 353-367.
 • Dorobek Naukowy Ojców Bazylianów w Rzymie. Ojciec doktor Atanazy Grygoryj Wełykyj (1918-1982). Ojciec Jozafat Iwan Skruteń (1894-1951), „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze, Studia Ucrainica”, t. 25-26, Spotkania polsko – ukraińskie. Emigracja ukraińska: historia, kultura, postacie, instytucje, związki z Polakami, pod red. Stefana Kozaka przy współoracy Walentyny Sobol i Bazylego Nazaruka, Warszawa 2008, s. 182-191.
 • Źródła wiedzy dyplomatów papieskich i weneckich o Rzeczypospolitej XVII wieku. Staropolskie kompendia wiedzy pod red. I.M.Dackiej-Górzyńskiej i J.Partyki, Wydawnictwo DIG, Warszawa 2009, s.183-193.
 • Polscy historycy o Ukrainie w okresie nowożytnym. Od Zborowa do NATO (1649-2009) Studia z dziejów stosunków polsko-ukraińskich od XVII do XXI wieku Monografia naukowa Historia, red. M.Franz, K.Pietkiewicz, Wydawnictwo Adam Marszałek Marszałek, Toruń 2009, s.330-346.


Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie