Powrót do: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych • Publikacje

Publikacje

Ważniejsze publikacje  pracowników IHiNP

2015

Monografie, wydawnictwa źródłowe:
 • Chomik P., Cerkiew prawosławna w Polsce i krajach sąsiednich: od przeszłości do współczesnych problemów bezpieczeństwa, Białystok 2015.
 • Dajnowicz M., Poglądy ideowe i działalność polityczna elit (nie)prowincjonalnych Narodowej Demokracji zachodniej części województwa białostockiego (1919-1939), Warszawa 2015.
 • Drozdowski M., My o nas i o innych. Szlachta Rzeczypospolitej wobec kozaczyzny zaporoskiej w latach 1648-1659, Białystok 2015.
 • El Ghamari M., Między kulturą a religią: operacje wojskowe w Iraku i Afganistanie, [Toruń] 2015.
 • Grinberg D., Mazur E., Pawlak G., Sadowski M., Res sacra miser: dzieje Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, Warszawa 2015.
 • Guzowski P., Kuklo C., Poniat R., O historii integralnej w ujęciu Andrzeja Wyczańskiego, Białystok 2015.
 • Guzowski P., Kuklo C. (ed.), Studies on family and household in preindustrial Poland, Białystok 2015.
 • Karczewska M., Karczewski M., Karwowska H., Rusin K., Stankiewsicz U., Wawrusiewicz A., Archeologia Białegostoku, Białystok 2015.
 • Karczewska M., Karczewski M., Pro patria: miejsca pamięci I wojny światowej na przedpolu Twierdzy Osowiec, Białystok 2015.
 • Łopatecki K., Walczak W., The history of Branicki Palace until 1809: the influence of „Versailles of Podlasie” on the develpoment of Białystok, Białystok 2015.
 • Mironowicz A.,  Matreńczyk A., Wawrzeniuk A., Aleksiejuk K., Parafia świętego Proroka Eliasza w Białymstoku 1515-2015, Białystok 2015.
 • Mironowicz A., Ksiądz Michał Bożerianow i jego odpowiedź „ludziom małym”, Białystok 2015.
 • Mironowicz A., Nieznane losy pierwszych ihumenów supraskich, Białystok 2015.
 • Mironowicz A., Pustelnia o. Archimandryty Gabriela w Ordynkach, Ordynki 2015.
 • Mironowicz E., Wojna wszystkich ze wszystkimi: Białoruś 1941-1944, Kraków 2015.
 • Pawluczuk U., Osiemnastowieczne Wilno – miasto wielu religii i narodów, Białystok 2015.
 • Śleszyński W., Białystok – spacerem przez epoki: przewodnik historyczny, Białystok 2015.

Edycje źródeł:

 • Komoniecki A.,  Monumenta albo zebranie starożytnych dzieł, ozdób, pobożności i łask Boskich przez obraz cudowny Matki Bożej Panny Mariej w parochiej kościoła rychwaldskiego (Rychwałda Monumenta), wstęp i  oprac. P. Dyrlaga, R. Kosiński , Żywiec 2015.
 • Kontrolować czy likwidować – Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi, oprac. J. Owłasiuk, W. Śleszyński, Kraków 2015.
 • Pałac Branickich w Białymstoku, t. 2. Lata 1802-1809, oprac. K. Łopatecki, W. Walczak, Białystok 2015.
 • Pasko A., Korespondencja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego z Polskim Komitetem Olimpijskim (1945-1989). Wybór dokumentów, Kraków 2015.
 • Projekt prawa prowincjonalnego Obwodu Białostockiego z 1811 roku, oprac. K. Łopatecki, M. Piłaszewicz-Łopatecka, Białystok 2015.
 • Subotniki ili Pominnik monasteru supraskiego, oprac. A. Mironowicz, Białystok 2015.

Redakcje:

 • Białystok i Grodno u progu niepodległości,  red. M. Kietliński, W Śleszyński, Białystok 2015.
 • Czas wojny, czas pokoju : Stany Zjednoczone Ameryki w XX i XXI wieku, T. 2, red. Ł. Niewiński, Oświęcim 2015.
 • Materiały do archeologii Warmii i Mazur, T. 1, red. S. Wadyl, M. Karczewski, M. Hoffmann, Warszawa-Białystok 2015.
 • Pieniądz a propaganda: wspólne dziedzictwo Europ. Studia i materiały: Białoruś, Bułgaria, Czechy, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Polska, Rosja, Rumunia, Słowacja, Ukraina, red. K. Filipow, Augustów-Warszawa 2015.
 • Świat rzymski w IV w., red. P. Filipczak, R. Kosiński, Kraków 2015.

2014

Monografie, wydawnictwa źródłowe:
 • S. CzerepBitwa pod Łuckiem: Walne starcie zbrojne kampanii 1916 r. na wschodnim teatrze wydarzeń  militarnych I wojny światowej (4 czerwca-10 lipca 1916 r., Wyd. Napoleon V, ss.385.
 • E. Dubas-Urwanowicz, Mężowie stanu, awanturnicy czy zdrajcy? Dzieje rodu Zborowskich w XVI wieku, Wyd. DiG 2014.
 • D. Grinberg (współautor) Polska lekkoatletyka w latach 1945-1960,  PZLA Warszawa, ss. 432.
 • R. Kosiński, Księga złoczyńcówalbo Akta sądu koniecznego gajonego żywieckiego z lat 1589-1782, Żywiec 2014 , ss. 149.
 • K. Łopatecki , O bagażach wojska w polu będącego, Wyd. Napoleon V, ss.244.
 • A. Mironowicz, Rękopisy supraskie w zbiorach krajowych i obcych: katalog rękopisów supraskich…., Wyd. Libra, Białystok 2014, ss. 391.
 • A. Mironowicz, Białorusini na Podlasiu w wyborach parlamentarnych i samorządowych w latach 1989-2011, Wyd. Libra Białystok 2014, ss. 119.
 • R. Poniat, Służba domowa w miastach na ziemiach polskich od połowy XVIII do końca XIX w., Wyd. DiG, Warszawa 2014, ss. 328.
 • R. Poniat i inni, Spacer po utartych ścieżkach:  o spotkaniach białostoczan z kulturą, Fundacja „SocLab”, Białystok 2014, ss. 150.
 • R. Suski, Jowisz, Jahwe i Jezus.  Religie w historia Augusta, Wyd. Sub Lupa, Warszawa 2014, ss. 472.
 • K. Szelągowska, Ludvig Holberg: uczony, pisarz, prześmiewca, Wyd. IBnDKE, Białystok 2014, ss. 350.
 • W. Śleszyński, A. Włodarczyk, Jarmarki Poleskie – próba aktywizacji życia gospodarczego, Avalon 2014, ss. 269.
 • E. Waśko-Owsiejczuk, Polityka bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych Ameryki w latach 2001-2009, Wyd. Avalon, Kraków 2014, ss.330.
 • T. Wesołowski,” Limespolonicus” Gen. Bryg. Inż. Józef Burhardt (1863-1938) i jego koncepcja ufortyfikowania granic rzeczypospolitej, t. II, Białystok 2014, ss. 368.
Redakcje:
 • Struktury demograficzne rodziny na ziemiach polskich do połowy XX wieku. przegląd badań i problemów, red.   C.   Kuklo, p. Guzowski,  Wyd. IBnDKE, Białystok 2014, ss.
 • Obszary zgody czy konfliktu?. Kresy Północno-Wschodnie II Rzeczypospolitej, red. W. Śleszyński  i A. Włodarczyk, Wyd. Avalon 2014, ss.263.
 • Synody Cerkwi  prawosławnej w I Rzeczypospolitej, red. U. Pawluczuk i M. Kuczyńska, Wyd. Fundacja  Oikonomos, Białystok 2014, ss. 255.
 • Czas wojny, czas pokoju; Stany Zjednoczone Ameryki w XIX wieku, red.Ł. Niewiński, wyd. Napoleon V,  Oświęcim 2014, ss. 114.
 • Studia nad społeczeństwem nowożytnej Europy, red.Kulesza-Woroniecka. UwB, B-stok 2013, ss. 145 (nie podawane za rok 2013, wydane z opóźnieniem).
 • Białostockie Teki Historycznet 12/2014(w druku z datą).
 • Studia Podlaskie, t. XXI, Wydawnictwo UwB, Białystok 2013  (z opóźnieniem).

 

2013

 • Boćkowski Daniel, Rogalewska Ewa, Sadowska Joanna, Kres świata białostockich Żydów, Białystok 2013, s. 132.
 • Buchowski Krzysztof, Polityka zagraniczna Litwy 1990-2012: główne kierunki i uwarunkowania, Białystok 2013, s. 293.
 • Chomik Piotr, Życie monastyczne w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI wieku, Kraków 2013, s. 645.
 • Cmentarz ewangelicki przy ulicy Młynowej w Białymstoku,  T. 2. Pamięć miejsca, red. Małgorzata Karczewska, Maciej Karczewski, Białystok – Poznań 2013, s. 143.
 • Dubas-Urwanowicz Ewa, O nowy kształt Rzeczypospolitej: kryzys polityczny w państwie w latach 1576-1586, Warszawa 2013, s. 248.
 • Jarmarki Poleskie. próba aktywizacji życia gospodarczego, oprac. nauk. Wojciech Śleszyński, Anna Włodarczyk, Białystok – Kraków 2013, s. 147 .
 • Karczewska Małgorzata, Karczewski Maciej, Cmentarz ewangelicki przy ulicy Młynowej w Białymstoku, T. 1. Historia miejsca, Białystok – Poznań 2013, s. 303.
 • Kobiety w politycznej przestrzeni Europy: uwarunkowania i zróżnicowanie regionalne uczestnictwa w polityce, red. Małgorzata Dajnowicz, Białystok 2013, s. 229.
 • Łopatecki Karol, Organizacja, prawo i dyscyplina w polskim i litewskim pospolitym ruszeniu (do połowy XVII wieku), Białystok 2013, s. 660.
 • Manteuffel Gustaw, Portrety miast inflanckich oraz Pieśni gminne, oprac. tekstu Karol Łopatecki, Wojciech Walczak, Białystok 2013, s. 308.
 • Maroszek Józef, Dzieje województwa podlaskiego do 1795 roku, Białystok 2013, s. 757.
 • Maroszek Józef, Monografia miasta i gminy Supraśl, Supraśl 2013, s. 623.
 • Maroszek Józef, Pięć wieków Ziemi Juchnowieckiej, Juchnowiec Kościelny 2013, s. 380.
 • Mironowicz Antoni, Sud’by Pravoslavnoj cerkvi v Belorussii i Pol’še, Lublin 2013, s. 197.
 • Pawluczuk Urszula Anna, Ławra Poczajowska: pod opieką Matki Bożej i św. Hioba, Białystok 2013, s. 120.
 • Podlasie nadbużańskie : 500-lecie województwa podlaskiego, red. nauk. Oleg Łatyszonek, Ciechanowiec – Białystok 2013, s. 308.
 • Polish perspectives on American history : insights, interpretations, revisions, ed. by Halina Parafianowicz, Białystok 2013, s. 359.
 • Rynki lokalne i regionalne w XV-XVIII wieku, pod red. Piotra Guzowskiego, Krzysztofa Borody, Białystok – Kraków 2013, s. 195.
 • Społeczeństwo, wojsko, polityka: studia i szkice ofiarowane Profesorowi Adamowi Czesławowi Dobrońskiemu z okazji 70 urodzin, red. nauk. Małgorzata Dajnowicz, Adam Miodowski, Tomasz Wesołowski, Białystok 2013, s. 607.
 • Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, T. 4 , pod red. Wojciecha Walczaka, Karola Łopateckiego, Białystok 2013, s. 491.
 • Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, T. 5, pod red. Wojciecha Walczaka, Karola Łopateckiego, Białystok 2013, s. 487.
 • Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, T. 6, pod red. Wojciecha Walczaka, Karola Łopateckiego, Białystok 2013, s. 635.
 • Śleszyński Wojciech, Kresy Wschodnie czyli Białoruś Zachodnia, Łomianki 2013, s. 167.
 • Wesołowski Tomasz, „Limes polonicus”: gen. bryg. inż. Józef Burhardt (1863-1938) i jego koncepcja ufortyfikowania granic Rzeczypospolitej. T. 1, Białystok 2012 [wyd. 2013], s. 205.
 • Wielka Wojna poza linią frontu, red. nauk. Daniel Grinberg, Jan Snopko, Grzegorz Zackiewicz, Białystok 2013, s. 395 [do nabycia w IHiNP, tel. 85 7457444].
 • Zackiewicz Grzegorz, Syndykalizm w polskiej refleksji i rzeczywistości politycznej I połowy XX wieku, Karków 2013, s. 792.

 

2012

 • Ars historiae – historia artis. Prace ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Wyrobiszowi, pod red. E. Dubas-Urwanowicz i J. Maroszka, Białystok 2012, ss. 379.
 • Cyryl ze Scytopolis, Żywoty mnichów palestyńskich, przekład E. Dąbrowska, wstęp, komentarz indeksy R. Kosiński, Kraków 2011, ss. 525.
 • Dobroński Adam, Białystok. Miasto magiczne (album), Białystok 2012, ss. 308
 • Historia Białegostoku, red. nauk. Adam Czesław Dobroński, Białystok 2012.
 • Język naszej modlitwy- dawniej i dziś, pod red. Urszuli Pawluczuk, Białystok 2012.
 • Karczewska M., Karczewski M. 2012, Cmentarz wielowyznaniowy na wzgórzu św. Marii Magdaleny w Białymstoku. Historia miejsca, Poznań-Białystok, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, ss. 302.
 • Kuklo Cezary (współautorzy: J. Łukasiewicz, C. Leszczyńska), Zarys historii Polski w liczbach. Państwo. Społeczeństwo, red. J. Łukasiewicz, Warszawa 2012, Główny Urząd Statystyczny, ss. 588.
 • Łopatecki Karol, „Disciplina militaris” w wojskach Rzeczypospolitej do połowy XVII wieku, Białystok 2012.
 • Mejsak Rafał, Podlaska mapa Zawodów i Kwalifikacji 2011. Analiza podaży i popytu za zawody i kwalifikacje w woj. podlaskim., red. J. Paszkowski, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok 2002, ss.549.
 • Mejsak Rafał (współautorzy: J. Poleszczuk, K. Sztop-Rutkowska, Ł. Kiszkiel, A. Klimczuk, K. Winiecka), Diagnoza partypacji w kulturze w województwie podlaskim, Białystok 2012, ss. 187.
 • Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, red. M. R. Drozdowski, W. Walczak, K. Wiszowata – Walczak, Białystok 2012, ss. 1187.
 • Niewiński Łukasz, Obozy jenieckie w wojnie secesyjnej 1861-1865, wyd. Attyka, Warszawa-Białystok 2012, ss. 378.
 • Pałac Branickich w Białymstoku, t. 1: Inwentarze z wieku XVII-XVIII,cz. 1, oprac. K. Łopatecki, W. Walczak, Białystok 2012.
 • Rodzina, gospodarstwo domowe i pokrewieństwo na ziemiach polskich w perspektywie historycznej – ciągłość czy zmiana?, red. nauk. C. Kuklo, Warszawa 2012, Wydawnictwo DiG, ss. 395.
 • Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. III: Inflanty Polskie, red. K. Łopatecki, W. Walczak, Białystok 2012.
 • Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. Streszczenia wystąpień Warszawa, 14-16 listopada 2012 r., red. K. Łopatecki, W. Walczak, Białystok 2012.
 • Stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniej po upadku ZSRR, red. W. Śleszyński, A. Jodzio, Białystok – Kraków 2012, ss. 159.
 • Studia nad społeczeństwem nowożytnej Europy, red. nauk. I. Kulesza-Woroniecka, Białystok 2012, ss.160.
 • Śleszyński Wojciech, Together Yet Apart. Polish-Belarusian Relations 1900-2010, Kraków 2012, ss. 111.
 • Voytyuk Oksana, Potencjał energetyczny państw Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012, ss. 446.
 • Walczak Wojciech, Unicka eparchia turowsko-pińska. Struktura organizacyjna, wyd. Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Białystok 2012.
 • Wobec króla i Rzeczypospolitej. Magnateria w XVI-XVIII wieku, pod red. E. Dubas-Urwanowicz, J. Urwanowicza, Kraków 2012, ss. 847

 

2011

 • Akta Synodów Prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1626-1637, wstęp i opracowanie Marzena Liedke i Piotr Guzowski, Wydawnictwo Semper, Warszawa 2011, ss. 240.
 • Dziedzictwo idei Ludwika Zamenhofa. W stulecie ruchu esperanckiego w Białymstoku, pod red. Andrzeja Sadowskiego i Jana Snopko, Białystok 2011, ss. 136.
 • Czerep Stanisław, Wielka operacja zimowa pierwszej wojny światowej, Wydawnictwo UwB, Białystok 2011, ss. 611.
 • Dobroński Adam, Ryszard Kaczorowski. Prezydent Polaków, Białystok 2011, ss. 172.
 • Fundator i mecenas. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, pod red Ewy Dubas Urwanowicz i Jerzego Urwanowicza, Białystok 2011, ss. 428.
 • Granice i pogranicza. Mikrohistorie i historie życia codziennego, pod red. Piotra Guzowskiego, Marzeny Liedke i Małgorzaty Ocytko, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2011, ss. 312.
 • Karczewski Maciej, Archeologia środowiska zachodniobałtyjskiego kręgu kulturowego na pojezierzach, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2011, ss. 360.
 • Katalog sektora ekonomii społecznej gmin miejsko-wiejskich województwa podlaskiego 2011, pod red. Rafała Mejsaka, Libra s.c., Białystok 2011.
 • Kościół prawosławny na Bałkanach i w Polsce – wzajemne relacje oraz wspólna tradycja, pod red. Urszuli Pawluczuk, Białystok 2011.
 • Kościół unicki w Rzeczypospolitej, pod red. Wojciecha Walczaka, Wyd. Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Białystok 2011, ss. 304.
 • Łopatecki Karol, Walczak Wojciech, Maps and plans of the Polish Commonwealth of the 17th c. in archives in Stockholm, t. I, Warszawa 2011.
 • Łopatecki Karol, Walczak Wojciech, Maps and plans of the Polish Commonwealth of the 17th c.in archives in Stockholm, t. II, Atlas of Friedrich Getkant and atlas of Heinrich Thome: Utländske och Inländske Slott Städer och Fästen, Warszawa 2011.
 • Maroszek Józef, Bednarek Ryszard, Stanisław Moniuszko i jego podlaski rodowód, Białystok 2011, ss. 188.
 • Maroszek Józef, Leończuk Jan, Wielka Księga Tradycji Kulinarnych Puszczy Knyszyńskiej, Supraśl 2011, ss. 223.
 • Maroszek Józef, Kozłowska-Świątkowska Elżbieta, Hasbachowie. Z rodzinnego sztambucha, Białystok 2011, ss. 189.
 • Miodowski Adam, Polityka wojskowa radykalnej lewicy polskiej (1917-1921), Wydawnictwo UwB, Białystok 2011, ss. 476.
 • Mironowicz Antoni, The Easter Christian Tradition in Poland and its Neighbours, Wydawnictwo Libra, Białystok 2011, ss. 224.
 • Mironowicz Antoni, Biskupstwo turowsko-pińskie w XI – XVI wieku, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2011, ss. 360.
 • Mironowicz Antoni, Sumariusz dokumentów dóbr supraskich (J. WW. hrabiów Chodkiewiczów w Młynowie spisany w 1817 roku), Wyd. Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Białystok 2011, ss. 237.
 • Mironowicz Eugeniusz, Polityka zagraniczna Białorusi 1990-2010, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2011, ss. 262.
 • Mojsik Tomasz, Antropologia metapoetyki: Muzy w kulturze greckiej od Homera do końca V w. p.n.e., Warszawa 2011,  Wydawnictwo Neriton, ss. 338.
 • Mojsik Tomasz, Between Tradition and Innovation – Genealogy, Names, and the Number of the Muses, Warsaw 2011, ss. 134.
 • Odsiecz Wiedeńska, pod red. Teresy Chynczewskiej-Hennel, Warszawa 2011, ss. 115.
 • Organizacja armii w nowożytnej Europie: struktura – urzędy – prawo – finanse, pod red. Karola Łopateckiego, Zabrze 2011.
 • Szelągowska Krystyna, My Norwegowie. Tożsamość narodowa norweskich elit w czasach nowożytnych, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2011, ss. 399.
 • Tęgowski Jan, Rodowód kniaziów Świrskich do końca XVI wieku, Wrocław 2011, ss. 224.
 • Wspólne czy osobne? Miejsca pamięci narodów Europy Środkowo-Wschodniej, pod red. Wojciecha Śleszyńskiego, Wydawnictwo Avalon, Białystok-Kraków 2011, ss. 264.

 

2010

 • Alltag im Grenzland. Schmuggel als ökonomische Strategie im Osten Europas,  VS. Verlag für Sozialwissenschaften/Springer Fachmedien, ed. W. Łukowski, M. Wagner, Wiesbaden GmbH 2010.
 • Boroda Krzysztof, Studenci Uniwersytetu Krakowskiego w późnym średniowieczu, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2010, ss. 403.
 • Kempa Robert, Bastion Mazury. Przewodnik historyczno-turystyczny, Giżycko 2010, ss. 96.
 • Kosiński Rafał, The Emperor Zeno. Religion and Politics, Cracow 2010, ss. 289.
 • Łatyszonek Oleg, Беласток-Полацак, Інстытут Беларусістыкі і Беларускае гістарычнае таварыства, Вільня Беласток 2010, ss. 230.
 • Łatyszonek Oleg, Жаўнеры БНР, Інстытут Беларусістыкі і Беларускае гістарычнае таварыства, Вільня- Беласток 2010, ss. 373 (Wydanie II).
 • Łatyszonek Oleg, Mironowicz Eugeniusz, Гісторыя Беларусі ад сярэдзіны ХУІІІ ст. да пачатку ХХІ ст., Інстытут Беларусістыкі і  Беларускае гістарычнае таварыства, Вільня-Беласток 2010, ss.368.
 • Mironowicz Eugeniusz, Biełarusy u Polszczy (1918-1949), Wyd. Instytut Białorutenistyki, Białoruskie Towarzystwo Historyczne, Wilnia-Biełastok 2010, ss. 191.
 • Pieniądz – symbol – władza – wojna: wspólne dziedzictwo Europy. Studia i materiały, pod red. Krzysztofa Filipowa, Wyd. ZG PTN, Augustów-Białystok 2010, ss. 368.
 • Rok 1918 w Europie Środkowo-Wschodniej, pod red. Daniela Grinberga, Jana Snopko, Grzegorza Zackiewicz, Wydawnictwo UwB, Białystok 2010, ss. 663.
 • Sadowska Joanna, „Sercem i myślą związani z Partią”. Związek Młodzieży Socjalistycznej (1957-1976). Polityczne aspekty działalności. Wyd. TRIO, Warszawa  2010, ss. 444.
 • Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. I, pod red. Karola Łopateckiego i Wojciecha Walczaka, „Benkowski Publishing & Balloons”,  Białystok 2010, ss. 536.
 • Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. II,  pod red. Karola Łopateckiego i Wojciecha Walczaka, „Benkowski Publishing & Balloons”,  Białystok 2010, ss. 536.
 • Studia nad reformacją, pod red. Elżbiety Bagińskiej, Piotra Guzowskiego, Marzeny Liedke, Białystok 2010.
 • Wobec króla i Rzeczypospolitej. Magnateria w XV-XVIII wieku, pod red. Ewy Dubas-Urwanowicz i Jerzego Urwanowicza, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2010, ss. 496.

 

2009

 • Ceramika bałtyjska. Tradycje i wpływy. Materiały z konferencji: Białystok 21-23 września 2005 r., pod red. Małgorzaty Karczewskiej i Macieja Karczewskiego, Białystok 2009, ss. 390.
 • Dajnowicz Małgorzata, Raporty polityczne Sergiusza Wittego. Wybory do I Dumy Państwowej i Rady Państwa w Królestwie Polskim i części Kraju Zachodniego, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2009, ss. 112.
 • Dobroński Adam Czesław, Związek Inwalidów Wojennych RP 1919-2009, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2009, ss. 373.
 • Fundator i mecenas. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, pod red. Ewy Dubas-Urwanowicz i Jerzego Urwanowicza, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2009, s. 334.
 • Godlewski Jan Sławomir, Przemysł cukrowniczy w Królestwie Polskim 1870-1914, Białystok 2009, ss. 264.
 • Kuklo Cezary, Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2009,  ss. 525.
 • Mironowicz Antoni, Prawosłaunaja Bełaruś, Białystok 2009, ss. 352.
 • Mironowicz Antoni, Summariusz dokumentów do dóbr supraskich, Wydawnictwo UwB, Białystok 2009, ss. 172.
 • Miśkiewicz Aleksander, Tatarzy na Ziemiach Zachodnich Polski w latach 1945-2005, Gorzów Wielkopolski 2009, ss. 216.
 • Pasko Artur, Wyścig Pokoju w dokumentach władz partyjnych i państwowych 1948-1989, Wydawnictwo Avalon, Kraków  2009, ss. 299.
 • Polesie w polityce rządów II Rzeczypospolitej, pod red. Anny Jodzio i Wojciecha Śleszyńskiego, Wydawnictwo Avalon, Białystok-Kraków 2009, ss. 262.
 • Polska – Wschód. Polityka, gospodarka, historia, pod red. Anny Jodzio i Wojciecha Śleszyńskiego, Wydawnictwo Avalon, Kraków – Białystok  2009, ss. 258.
 • Res gestae Meridionales et Orientales. Studia ad Memoriam Professoris Henrici Ruciński,  pod red. Elżbiety Bagińskiej, Białystok 2009, ss. 238.
 • Rosjanie na północno-wschodnim Mazowszu w XIX i pierwszej połowie XX wieku.  Studia i materiały,  pod redakcją Michała Gnatowskiego, Łomża 2009, s. 352.
 • Śleszyński Wojciech, Świat pogranicza. Stosunki społeczno-polityczne na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim w XX i XXI wieku. Wykłady – część 1- II Rzeczypospolita 1919-1939, Dwa pierwsze lata wojny (1939-1941), Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009, ss. 216.
 • Zachodnie wzorce i wschodnie realia. Przedstawicielki elit prowincjonalnych w XIX i pierwszej połowie XX wieku, pod red. Małgorzaty Dajnowicz, Białystok 2009, ss. 238.

 

2008

 • Biographical Dictionary of Central and Eastern Europe In the Twentieth Century, edited by Wojciech Roszkowski and Jan Kofman, M. E. Sharpe, Armonk-New York – London 2008, pp. 1195-XI.
 • Chomik Piotr, Kupiatycka Ikona Matki Bożej. Historia i literatura, Wyd. Białoruskie Towarzystwo Historyczne, Białystok 2008, , ss. 128.
 • Oblicze polityczne regionów Polski. Elity i społeczeństwo, pod red. Małgorzaty Dajnowicz, Białystok 2008, ss. 382.
 • Dobroński Adam, Skłodowski Krzysztof, 2 Pułk Ułanów Grochowskich 1917-1939. Dzieje i tradycja, Suwałki 2008, ss. 368.
 • Guzowski Piotr, Chłopi i pieniądze na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2008, ss. 214.
 • Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV-XX wieku. Struktury demograficzne, społeczne i gospodarcze, pod red. Cezarego Kukli, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2008, ss. 572.
 • Mironowicz Antoni, Zarys dziejów Prawosławia w Europie Środowo-Wschodniej, Lublin 2008, ss. 176.
 • Mironowicz Antoni, Diecezja białoruska w XVII i XVIII wieku, Białystok 2008, ss. 352.
 • Psucie pieniądza w Europie Środkowo-Wschodniej od antyku po czasy współczesne, pod red. Krzysztofa Filipowa, Warszawa 2008, ss. 216.
 • Pieniądz – kapitał – praca: wspólne dziedzictwo Europy. Materiały VIII Międzynarodowej Konferencji Numizmatycznej, pod red. Krzysztofa Filipowa, Białystok – Augustów 2008, ss. 301.
 • Dziedzictwo komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, pod red. Joanny Sadowskiej,  Wydawnictwo UwB, Białystok 2008, ss. 370.
 • Snopko Jan, Finał epopei Legionów Polskich 1916-1918, Wydawnictwo UwB, Białystok 2008, ss. 479.
 • Studia historyczne w Białymstoku wspomnieniami opisane (1968 – 2008), pod red. Małgorzaty Ocytko,  Białystok 2008, ss. 128.
 • Walczak Wojciech, Archiwalia konsystorzy unickich znajdujące się w Lietuvos valstybės istorijos archyvas (Litewskim Państwowym Archiwum Historycznym) w Wilnie, Wyd. Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej, Białystok 2008, ss. 208.
 • Piotr Chomik, Życie monastyczne w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI wieku, Kraków 2013, ss. 645.
 • Śleszyński Wojciech, Kresy Wschodnie czyli Białoruś Zachodnia, Łomianki 2013, ss. 167.


Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie