Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk Politycznych • Historia

Historia

studia I stopnia

bloki tematyczne:

  • ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego
  • archiwistyka

 

studia II stopnia

bloki tematyczne:

  • historia wojskowa
  • dziedzictwo kulturowe Europy Środkowo-Wschodniej: ochrona i promocja
  • kultura i społeczeństwo

 

Jakie przedmioty trzeba zdać na maturze, żeby studiować HISTORIĘ w Instytucie Historii i Nauk Politycznych UwB?

 

Podstawą przyjęcia jest wynik egzaminu maturalnego z wybranego przez kandydata przedmiotu:

historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy, geografia.

 

Czego nauczysz się podczas studiów?

Podczas studiów na kierunku HISTORIA studenci poznają mechanizmy społeczne, polityczne i gospodarcze, kształtujące dzieje poszczególnych narodów i państw. Uczą się interpretować i  analizować zjawiska i procesy historyczne w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Studia drugiego stopnia zapewniają gruntowną wiedzę umożliwiającą rozumienie i interpretację procesów historycznych. Absolwent historii dysponuje rozszerzonymi umiejętnościami i wiedzą w zakresie ogólnego wykształcenia humanistycznego. Jest przygotowany warsztatowo i merytorycznie do prowadzenia badań historycznych oraz popularyzowania tradycji i dziedzictwa kulturowego w sśrodowiskach lokalnych.

 

Gdzie absolwenci HISTORII mogą znaleźć zatrudnienie?

Absolwenci, realizując w trakcie studiów blok tematyczny Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego, nabędą wiedzę nie tylko z zakresu warsztatu historyka, ale także archeologa, etnografa, konserwatora zabytków, dokumentalisty. Otrzymają przygotowanie do pracy w muzealnictwie, służbach konserwatorskich i ochrony zabytków, a także w administracji państwowej różnych szczebli. Blok tematyczny Archiwistyczny przygotowuje do pracy w archiwach i wydawnictwach. Absolwent po ukończeniu specjalizacji z Historii wojskowej jest przygotowany do pracy w mediach, instytucjach samorządowych lub administracyjnych, placówkach badawczych i muzealnych zajmujących się tematyką historyczno-wojskową. Absolwent po ukończeniu specjalizacji Kultura i społeczeństwo jest przygotowany do podejmowania pracy w placówkach kultury, urzędach, muzeach, prasie, wydawnictwach. Absolwent po ukończeniu specjalizacji Dziedzictwo kulturowe Europy Środkowo-Wschodniej: ochrona i promocja jest przygotowany do pracy jako ekspert w dziedzinie obszaru zainteresowań w administracji samorządowej i krajowej, instytucjach międzynarodowych, przedsiębiorstwach polskich działających na rynkach wschodnich, środkach masowego przekazu oraz ośrodkach badawczych i eksperckich współpracujących z krajami regionu.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie